Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 82

Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta

HEL 2014-002092 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Belle Selene Xialle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Mika Raatikaisen Jussi Halla-ahon uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Belle Selene Xian eronpyyntö 11 2 14

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainintut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Belle Selene Xialle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ Jussi Halla-ahon uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Belle Selene Xia (PS) pyytää 11.2.2014 vapautusta kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Belle Selene Xian Jussi Halla-ahon henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon toimikaudeksi 2013 - 2014. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Belle Selene Xian eronpyyntö 11 2 14

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainintut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Konsernijaosto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 230

HEL 2014-002092 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Belle Selene Xialle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ Jussi Halla-ahon uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566