Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/8

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

Eräiden vuoden 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä erään toimintakatteen alittaminen

HEL 2014-001429 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen sekä varhaiskasvatuslautakunnan ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalousosa        Ta-kohta

 

 
euroa

3 20

Varhaiskasvatusvirasto

1 700 000

9 01 02 25

Muu antolainaus, kaupunginhallituksen käytettäväksi

 
 
275 000

yhteensä

 

1 975 000

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa teknisen palvelun lautakunnan alittamaan toimintakatetavoitteen seuraavasti:

Käyttötalousosa       
Ta-kohta

 

 
euroa

2 05

Helsingin kaupungin tukkutori

 

 

Toimintakate  talousarviossa

-475 000

 

Toimintakate tilinpäätöksessä

-635 378

 

Toimintakatteen muutos

-160 378

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Tukkutorin ja varhaiskasvatusviraston selvitykset määrärahojen ylittämisestä ja toimintakatteen alittamisesta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Määrärahojen ylittäminen

3 20 Varhaiskasvatusvirasto

Varhaiskasvatusviraston menoihin varattu määräraha on ollut 355,3 milj. euroa ja tuloihin varattu määräraha 35,35 milj. euroa. Tilinpäätöksen 2013 mukaan menot ovat 359,0 milj. euroa ja tulot 35,40 milj. euroa. Menot ylittyvät kokonaisuudessaan 3,7 milj. euroa ja tulot ylittyvät 0,05 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto on 11.12.2013 myöntänyt varhaiskasvatusvirastolle 2,0 milj. euron määrärahojen ylitysoikeuden.

Uuden viraston toimintaan kohdistui loppuvuonna menoja, joihin varhaiskasvatusviraston vuoden 2013 budjetissa ei oltu varauduttu mm. vuokrakustannuksissa ja muiden palvelujen ostoissa, joista aiheutui ylitystä budjettiin verrattuna noin 0,7 milj. euroa. Vuosien 2013 ja 2012 laskutukseen liittyvät luottotappiot kohdistuivat tilikaudelle 2013, mitkä ylittivät budjettiin varatun määrärahan noin 1,0 milj. euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 1 700 000 euroa.

9 01 02 Muu antolainaus, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Kaupunginhallitus on 7.10.2013, § 1060, myöntänyt Culminatum Innovation Oy Ltd:lle 200 000 euron suuruisen lainan, sekä 28.1.2013, § 130, Green Net Finland ry:lle 75 000 euron suuruisen lainan. Culminatum Innovation Oy Ltd:n omistajina ovat Uudenmaan liitto, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, alueen yliopistot ja korkeakoulut sekä tutkimuslaitokset ja yritykset. Green Net Finland ry:n jäseninä on alueen yliopistoja korkeakouluja ja muita koulutus- ja tutkimuslaitoksia sekä kaupunkeja.

Em. maksuvalmiusluotoissa on käytetty talousarviokohdan määrärahaa 1 04 02, käyttövarat kaupunginhallituksen käytettäväksi. Talousarviokohdan 1 04 02 määrärahoissa on varauduttu mm. pääkaupunkiseudun yhteistyöstä ja seutuyhteistyöstä aiheutuviin kustannuksiin. Koska ao. lainoissa on kyse kaupungin saatavista, tulisi menokirjaus oikaista em. käyttövarakohdalta muun antolainauksen alakohdalle 9 01 02 25, muut antolainat, jolloin käyttövaroissa syntyy ylityksen suuruinen säästö.

Määrärahaa tulisi perustettavalla talousarviokohdalla 9 01 02 25 saada ylittää 275 000 euroa.

Toimintakatteen alittaminen:

2 05 Helsingin kaupungin tukkutori

Helsingin Tukkutorin vuoden 2013 talousarvion toimintakatetavoite          -475 000 oli ja toteutuma -635 378 euroa eli toimitakatetavoite alittui 160 378 eurolla. Toimintakatteen jääminen tavoitteesta johtui luottotappiokirjauksista. Vuosina 2012 ja 2013 syntyneiden luottotappioiden (157 194 e) lisäksi aiempina vuosina kertyneitä luottotappiota  (62 475), kirjattiin sisäisen tarkastuksen kehotuksesta menoksi vuodelle 2013.

Vuosien 2012 ja 2013 luottotappioita kasvatti uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet ongelmat saatavien perinnässä.

Tukkutorin toimintatulot ylittivät talousarvion noin 260 000 eurolla, mutta se ei riitä kattamaan menoylityksiä.

Tukkutorin vuoden 2013 toimintakatteeksi tulisi vahvistaa -635 378 euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Tukkutorin ja varhaiskasvatusviraston selvitykset määrärahojen ylittämisestä ja toimintakatteen alittamisesta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 234

HEL 2014-001429 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen sekä varhaiskasvatuslautakunnan ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalousosa        Ta-kohta

 

 
euroa

3 20

Varhaiskasvatusvirasto

1 700 000

9 01 02 25

Muu antolainaus, kaupunginhallituksen käytettäväksi

 
 
275 000

yhteensä

 

1 975 000

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa teknisen palvelun lautakunnan alittamaan toimintakatetavoitteen seuraavasti:

Käyttötalousosa       
Ta-kohta

 

 
euroa

2 05

Helsingin kaupungin tukkutori

 

 

Toimintakate  talousarviossa

-475 000

 

Toimintakate tilinpäätöksessä

-635 378

 

Toimintakatteen muutos

-160 378

 

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566