Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/18

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 96

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 29 aloitetta

HEL 2014-003354, 2014-003363, 2014-003355, 2014-003356, 2014-003350, 2014-003351, 2014-003369, 2014-003370, 2014-003378, 2014-003352, 2014-003353, 2014-003357, 2014-003368, 2014-003371, 2014-003358, 2014-003372, 2014-003373, 2014-003364, 2014-003365, 2014-003366, 2014-003367, 2014-003359, 2014-003360, 2014-003361, 2014-003374, 2014-003375, 2014-003376, 2014-003377, 2014-003362

Päätös

1.     Valtuutettu Harry Bogomoloffin talousarvioaloite liikuntaviraston toiminta-avustusten määrärahoista
 

2.     Valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloite osan pitkäaikaishoitopaikkojen muuttamisesta kuntoutuspaikoiksi
 

3.     Valtuutettu Kauko Koskisen ym. talousarvioaloite omaishoitajien määrän lisäämisestä
 

4.     Valtuutettu Matti Niirasen ym. talousarvioaloite nuorten kesätyöpaikkojen määrärahan korottamisesta
 

5.     Valtuutettu Pia Pakarisen ym. talousarvioaloite kiinteistöviraston tonttiosaston ja tilakeskuksen käyttömenojen lisäämisestä
 

6.     Valtuutettu Risto Rautavan ym. talousarvioaloite palvelualoitteen käyttöönoton kiirehtimisestä
 

7.     Valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite päiväkotien ulko- ja sisätilojen irtaimiston hankinnasta
 

8.     Valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite määrärahojen lisäämisestä leikkipuistoihin
 

9.     Valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite lastensuojelun tukemisesta
 

10. Valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite palovaroitinjärjestelmän hankkimisesta kouluihin
 

11. Valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite Vuosaaren sote-palvelukeskus Albatrossin laajentamisesta
 

12. Valtuutettu Terhi Mäen ym. talousarvioaloite määrärahasta Hyve-4-mallin toteutumiseen
 

13. Valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite uuden  momentin lisäämisestä talousarvioon
 

14. Valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite ruotsinkielisten kotihoitajien palkkaamisesta
 

15. Valtuutettu Dan Koivulaakson ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä hyvään taloudenpitoon
 

16. Valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista
 

17. Valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite toimeentulotuen etuuskäsittelijäresurssin määräaikaisesta lisäyksestä
 

18. Valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloite määrärahasta lähiö- ja kaupunginosatapahtumiin
 

19. Valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloite kaupunginosainventointien päivittämisestä
 

20. Valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloite omaishoitajien jaksamisen tukemisesta
 

21. Valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloite turvallisesta liikkumisesta metroasemien liukuportaissa
 

22. Valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloite sotainvalidien lounassetelien hinnan korottamisesta
 

23. Valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloite sotainvalidien pesulapalvelun kuukausikorvauksen korottamisesta
 

24. Valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloite Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry:n avustuksesta
 

25. Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä opetustoimeen
 

26. Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä joukkoliikenteen parantamiseen
 

27. Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varhaiskasvatuksen kehittämiseen
 

28. Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen
 

29. Valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloite tie- ja katumerkkien korjaamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566