Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/16

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

Ryj / Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite istumapaikkojen lisäämisestä Vuosaaren metroaseman linja-autopysäkeille

HEL 2013-011811 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että Vuosaaren metroaseman linja-autopysäkeille lisätään penkkejä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Vuosaaren metroaseman ja kauppakeskus Columbuksen ympäristössä on kesäaikaan 13 penkkiä ja talviaikaan yksi levähdyspenkki. Alueelle lisätään kaksi penkkiä molemmille laiturialueille.

Rakennusvirasto palauttaa lisäksi terminaalialueelle talvikaudeksi kokeiluluontoisesti kolme lisäpenkkiä. Talven ja kevään kokemusten perusteella rakennusvirasto päättää, lisätäänkö penkkejä Vuosaaren terminaalisillan katualueelle pysyvästi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 152

HEL 2013-011811 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 05.11.2013 § 449

HEL 2013-011811 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisillä alueilla sijaitsevat kadun kalusteet, kuten penkit ja roska-astiat, ovat rakennusviraston vastuulla. Linja-autopysäkeillä sijaitsevat kalusteet ovat yleisesti ottaen HSL:n vastuulla. Vuosaaren metroaseman ja kauppakeskus Columbuksen ympäristössä penkit sijaitsevat katualueella, joten tapauksessa kyseiset penkit kuuluvat rakennusviraston ylläpidettäväksi. Yleisvaikutelma alueella on tällä hetkellä turvallinen ja siisti. Vuosaaren terminaalisilta on julkisen liikenteen solmukohta. Penkkien määrällinen tarve on siksi suuri, joten sinne on kesäajaksi sijoitettu yhteensä 13 kappaletta D2-mallista penkkiä. Näistä 8 kappaletta on sijoitettu aluekeskuksen laiturialueille, linja-autopysäkkien välittömään läheisyyteen. Columbuksen puoleisella alueella on siis 4 penkkiä kesäaikana. 

Terminaalialue on suhteellisen kapea ja pitkä, mikä asettaa haasteita etenkin alueen talvikunnossapidolle. Penkit sijaitsevat pysäkkialueiden katoksen alla, tukipylväiden väleissä. Samassa katutilassa on muitakin kadunkalusteita kuten mainoslaitteita, roska-astioita ja sähkökaappeja.

Tällä hetkellä on talveksi jätetty vain yksi levähdyspenkki terminaalialueelle. Perustelu kausivaihteluun on laituritilan ahtauden ja talvikunnossapidon sekä turvallisuuden asettamat vaatimukset.

Rakennusviraston asiantuntijat ja alueen urakoitsija ovat yhteisessä maastokatselmuksessaan todenneet, että alueelle on turvallista lisätä korkeintaan 4 penkkiä eli kaksi penkkiä lisätään per laiturialue. Pylväiden väliin on jätettävä tarpeeksi vapaata tilaa.

Rakennusvirasto palauttaa lisäksi, kokeiluluotoisesti, laiturialueille kolme penkkiä talveksi eli 4 penkkiä yhteensä. Vasta tulevan talvi- ja kesäkauden aikana saatujen kokemusten perusteella, päätetään penkkien pysyvästä lisäämisestä Vuosaaren terminaalisillan katualueelle.

22.10.2013 Palautettiin

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Esko Virtanen, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38579

esko.virtanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566