Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ryj/6

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48

Projektplan för renovering av Haga räddningsstation

HEL 2011-008911 T 10 05 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna projektplanen 22.11.2011 för renovering av Haga räddningsstation. Projektet får omfatta 4 126 m² bruttoyta, och kostnaderna får uppgå till 10 680 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för september 2011 (byggnadskostnadsindex 104,1 och anbudsprisindex 155,2). Kostnaderna för temporära lokaler ingår inte i beloppet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Haagan pelastusaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma 22.11.2011

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Hur nödvändigt det är att Haga räddningsstation renoveras

Den byggnad som inrymmer Haga räddningsstation är från 1961. Byggnaden har skyddsbeteckningen sr-1, vilket betyder att exteriören inte får bli föremål för stora synliga ändringar.

Haga räddningsstation ligger i knutpunkten mellan Finlands livligast trafikerade huvudleder Tavastehusleden, Mannerheimvägen, Skogsbackavägen och Vichtisvägen. Adressen är Gamla Åbo landsväg 2. Det område som räddningsstationen är avsedd för omfattar VR:s stora bangårdar i Böle, Hartwallarenan, Helsingfors Mässcentrum, de stora industri- och arbetsplatsområdena i Sockenbacka och Kånala, de stora sjukhusområdena i Mejlans och Dal och Allergisjukhuset.

Den senaste större renoveringen ägde rum 1994. Ventilations- och elsystemen byttes då delvis ut. Dessutom gjordes det en lätt ytrenovering inomhus.

En ingående tillståndsbedömning beställdes för räddningsstationen med tanke på projektplaneringen, och behovet av att göra lokalerna mer funktionella utreddes i samband med behovsutredningen för projektet i stort.

De utredningar och undersökningar som gjorts visar att byggnaden konstruktionsmässigt är i sämre skick än väntat.

-        Det ursprungliga plåttaket, en del av fasaden och betongkonstruktionerna i balkongen på södra sidan bör bytas ut.

-        Den stora fönsterväggen av trä i idrottshallen har delvis murknat, och väggkonstruktionerna har måst stöttas för att isolerglasen inte ska falla ner.  

-        Golven i vagnhallarna börjar vittra sönder.  

-        Största delen av gårdsplanen har inte tillräcklig bärförmåga för det stödbenstryck som stegbilarna orsakar. Den försvagade bärförmågan utgör en begränsning när räddningsskolan ska testa och använda stegbilsmateriel i utbildningen. 

-        Vattenläckage har upptäckts i fasaderna och vattenrännorna. Läckagen har orsakat väta och fuktskador i konstruktionerna. En del av yt- och isoleringsmaterialen i lokalerna innehåller asbest.  

-        De VVS-, el- och automationstekniska systemen är föråldrade och uppfyller inte de gällande bestämmelserna och energieffektivitetskraven. Reservkraft- och tryckluftsaggregaten är underdimensionerade, och effekten är inte tillräcklig för att tillgodose det nuvarande behovet. 

-        Hallen för materielunderhåll och -tvätt har inte tillräcklig kapacitet för att täcka behovet (operativ materiel 5 fordon, räddningsskolan 9 fordon, riskhantering 6–8 fordon). Ny materiel är utan undantag större än äldre, och hallen har blivit för trång. 

Vad projektet innehåller

HSB-Byggherre har tillsammans med räddningsverket utarbetat en projektplan för renovering av Haga räddningsstation.

Målet med den planerade saneringen är att hela byggnaden ska renoveras och gårdsplanen sättas i stånd. Byggnaden har skyddsbeteckningen sr-1, vilket betyder att exteriören inte får bli föremål för stora synliga ändringar. För att mer utrymme ska fås måste en helt ny fristående tillbyggnadsdel uppföras.

Lokalerna kommer efter renoveringen i stort sett att användas på samma sätt som nu. Den största förändringen är att hallen för materielunderhåll och -tvätt kommer att finnas i tillbyggnadsdelen. Det blir ett nytt ventilationsrum i anslutning till den nya tvätthallen.

Ambulanspersonalens jourrum förläggs till första våningen, bredvid ambulansgaraget, tack vare vilket utryckningen går snabbare.

Brandcellsindelningen i byggnaden förbättras, och vagnhallarna och inkvarterings- och kontorslokalerna sektioneras. Dusch- och omklädningsrummen i anslutning till idrottshallen rustas upp, vattenisoleringen i hallen byts ut, och den övriga utrustningen moderniseras.

Tillgängligheten förbättras genom en handikapphiss och en ny allmän toalett som planerats för rullstolar. Toaletten placeras nära huvudingången och entréhallen.

De VVS-tekniska systemen byts ut för att systemen ska uppfylla de gällande bestämmelserna. De el- och teletekniska systemen byts också ut.

De fuktskador och risker som redan upptäckts eller upptäcks under arbetets gång åtgärdas i samband med renoveringen. Dessutom avlägsnas hälsofarliga ämnen. 

Kostnader

Byggnaden har en bruttoyta på 4 126 m² med tillbyggnaden medräknad. Den har en lägenhetsyta på 3 517 m² och en effektiv yta på 2 661 m².

Kostnaderna för renoveringen uppgår enligt projektplanen till 10 680 000 euro, eller till 3 037 euro/m² lägenhetsyta, exklusive moms i kostnadsnivån för september 2011 (byggnadskostnadsindex 104,1 och anbudsprisindex 155,2). Kostnaderna för temporära lokaler ingår inte i beloppen.

Den kapitalhyra som räddningsverket betalar fastighetskontorets lokalcentral uppgår nu till 290 124 euro om året och efter renoveringen till 742 992 euro, vilket motsvarar 17,6 euro/m² lägenhetsyta i månaden. Räddningsverket underhåller självt räddningsstationen. Verket beräknar att underhållskostnaderna sjunker med 10–15 % efter renoveringen. Projektet påverkar inte personalkostnaderna. Verket måste räkna med ökande lokalkostnader inom den årliga driftsekonomiramen.

Projektet ingår i investeringsprogrammet i 2014 års budget och ska enligt detta genomföras åren 2014–2016. Totalkostnaderna på 10,7 mn euro är beaktade på följande sätt på budgetmomentet Byggnader för räddningsväsendet: 1,4 mn euro får användas år 2014. Där ingår ett överskridningsbelopp beviljat med anledning av att anslag blivit oförbrukade år 2013. Ett anslag på 5 mn euro är angivet för år 2015 och ett anslag på 4,3 mn euro för år 2016.

Temporära lokaler

Det har planerats att bara de enheter som absolut måste finnas i området, dvs. två ambulanser och en räddningsenhet, ska stanna kvar på räddningsstationstomten under renoveringen. Besättningarna inkvarteras i kontorshuset på tomten. Brandinspektörerna för området och personalen på räddningsverkets lokalenhet stannar också i kontorshuset. De övriga enheterna och kontorspersonalen placeras på andra räddningsstationer. Avsikten är att räddningsstationen ska renoveras i faser på så sätt att det under hela den tid renoveringen pågår finns garage för fordonsmateriel och nödvändiga förråd i byggnaden. De behövliga investeringarna med koppling till de lösningar som hänför sig till temporära lokaler är beaktade i 2014 års budget.

Förslaget är i överensstämmelse med räddningsnämndens framställning och har beretts i samråd med stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Haagan pelastusaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma 22.11.2011

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Pelastuslautakunta

Pelastuslaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.02.2014 § 199

HEL 2011-008911 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 22.11.2011 päivätyn Haagan pelastusaseman perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 4 126 brm² ja peruskorjauksen kustannukset ilman väistötilojen kustannuksia ovat arvonlisäverottomana 10 680 000 euroa syyskuun 2011 kustannustasossa (RI=104,1, THI=155,2).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 13.12.2011 § 141

HEL 2011-008911 T 10 05 02

Päätös

Pelastuslautakunta päätti osaltaan hyväksyä Haagan pelastusaseman 22.11.2011 päivätyn hankesuunnitelman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee valmistelua (Kuntalain 91§).

Esittelijä

pelastuskomentaja

Kari Lehtokangas

Lisätiedot

Keijo Mäki, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 31110

keijo.maki(a)hel.fi

Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566