Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/28

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työttömien ja työterveyshuollon ulkopuolella olevien terveystarkastuksista

HEL 2013-011814 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Allekirjoitettu_Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

2

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 48 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan terveystarkastusten järjestämistä työttömille ja työterveyshuollon ulkopuolella oleville.  

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että terveysasemien palvelujen piiriin voivat hakeutua kaikki sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Epätyypillisissä työsuhteissa ja pienyrityksissä työskentelevät voivat käyttää terveysasemapalveluja. Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa palvelujaan jokaiselle oppilaitoksessa kirjoilla olevalle opiskelijalle.    

Vaikeasti työllistyville on tarjottu vuodesta 2004 lähtien poikkihallinnollista ja moniammatillista työvoiman palvelukeskustoimintaa. Jokaiselle asioivalle työttömälle työnhakijalle tarjotaan mahdollisuus terveystarkastukseen. Käyntiin liittyy myös laajempi kokonaisuus, jossa selvitetään asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja arjen sujuvuutta sekä edistetään terveyttä ja sairauksien varhaista toteamista. Terveydenhuoltolain 13 §:ssä tarkoitettua terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia on järjestetty myös opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja nuorille aikuisille.     

Helsingin kaupungin työterveyskeskus tarjoaa lain edellyttämät työterveyshuoltopalvelut kaupungin palveluksessa oleville. Työllisyysmäärärahoin palkatut kaupungin palveluksessa olevat työntekijät ovat oikeutettuja lakisääteisiin työterveyspalveluihin.

Sosiaali- ja terveystoimessa seurataan aktiivisesti väestön tarpeiden ja lainsäädännön muutoksia. Sosiaaliturvan ja terveydenhuollon uudistamistarpeet huomioon ottaen palvelut organisoidaan ja niitä kehitetään määrärahojen puitteissa.  

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Allekirjoitettu_Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

2

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 163

HEL 2013-011814 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Työterveyskeskus 29.11.2013

HEL 2013-011814 T 00 00 03

Työterveyshuoltolain perusteella työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto sen sisältöisenä kuin laki sen määrittelee. Aluehallintovirasto valvoo, että työnantajat noudattavat lain asettamia velvoitteita.

Työterveyshuoltolaki ei velvoita työnantajaa järjestämään sairaanhoitopalveluja.

Helsingin kaupungin työterveyskeskus tarjoaa lain edellyttämät työterveyshuoltopalvelut kaupungin palveluksessa oleville. Työterveyskeskus tarjoaa lisäksi työntekijöille työterveyspainotteisia yleislääkäritasoisia sairaanhoitopalveluja. Työllisyysmäärärahoin palkatut kaupungin palveluksessa olevat työntekijät ovat oikeutettuja lakisääteisiin työterveyspalveluihin.

Lisätiedot

Jouni Silvo, ylilääkäri, puhelin: +358931035304

jouni.silvo(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 27.11.2013

HEL 2013-011814 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että pitkäaikaistyöttömille on monipuolisesti järjestetty mahdollisuus saada heidän tarvitsemansa terveystarkastukset ja muut perusterveydenhuollon palvelut. Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että sosiaali- ja terveyskeskus yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa edelleen seuraavat työttömien määrän mahdollisia muutoksia sekä lainsäädäntöuudistuksia ja tekevät tarvittaessa uusia päätöksiä työttömien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi määrärahojensa puitteissa.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 412

HEL 2013-011814 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Yrjö Hakasen esittämään valtuustoaloitteeseen työttömien ja työterveyshuollon ulkopuolella olevien terveystarkastuksista seuraavan lausunnon:

"Pitkäaikaistyöttömien, nuorten työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien ja opiskelijoiden terveyden edistäminen on erittäin tärkeää toimintaa, jolla voidaan vaikuttaa terveyserojen kaventamiseen. Sosiaali- ja terveysvirasto toteuttaa em. ryhmien terveystarkastuksia normaalin toiminnan puitteissa ja erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Terveystarkastuksiin osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Perusterveydenhuollon palvelut terveysasemilla ovat tarjolla helsinkiläisille riippumatta asemasta työmarkkinoilla ja koulutuksessa. Terveysasemien palvelujen piiriin voi hakeutua riippumatta sosioekonomisesta asemasta. Epätyypillisissä työsuhteissa ja pienyrityksissä työskentelevillä on yhtäläinen oikeus käyttää edellä mainittuja kunnan terveysasemapalveluja.

Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa palvelujaan jokaiselle oppilaitoksessa kirjoilla olevalle opiskelijalle. Osa opiskelijoista jättäytyy palvelujen ulkopuolelle, sillä palvelut ovat opiskelijoille vapaaehtoisia. Kutsukäytäntöjä kehittämällä pyritään opiskelijoiden parempaan tavoittamiseen. Opiskeluterveydenhuollossa tehdään kuluvana vuonna 60 000 käyntisuoritetta. Nuorten miesten kutsuntatarkastukset opiskeluterveydenhuollossa ja terveysasemilla ovat osa terveyden edistämistä ja hyvinvointierojen kaventamista. Helsinki onnistuu ennakkotarkastuksilla tavoittamaan keskimäärin 75 % nuorista kutsuntaikäisistä.

Vaikeasti työllistyville on tarjottu vuodesta 2004 lähtien poikkihallinnollista ja moniammatillista työvoiman palvelukeskustoimintaa. Jokaiselle asioivalle työttömälle työnhakijalle tarjotaan mahdollisuus terveystarkastukseen. Käyntiin liittyy myös laajempi kokonaisuus, jossa selvitetään asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja arjen sujuvuutta sekä edistetään terveyttä ja sairauksien varhaista toteamista. Vuosina 2004 - 2012 Työvoiman palvelukeskus Duurissa on tehty noin 17 000 terveysselvityskäyntiä. Duurin terveyspalvelut on organisoitu alusta lähtien THL:n suositusten mukaisesti. Asiakkaaksi työvoiman palvelukeskukseen pääsee hakeutumalla sinne Sosiaali- ja terveysviraston tai Työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Asiakkuus perustuu vapaaehtoisuuteen.

Alle 30-vuotiaiden koulutuksen ja työvoiman ulkopuolella olevien terveyspalveluihin on otettu kantaa 2011 terveydenhuoltolaissa. Työvoiman palvelukeskus Duurissa on vuosina 2004 - 2012 tarjottu jokaiselle nuorelle työttömälle työnhakijalle terveyspalveluita, käyntimäärä on noin 5000 käyntiä. Osa nuorista jättää varatun terveyspalveluaikansa käyttämättä. Vuoden 2013 aikana Sosiaali- ja terveysviraston Nuorten palveluissa toteutetaan terveydenhuoltolain 13 § mukaista toimintaa tarjoamalla palveluja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja nuorille aikuisille, myös Duurin ulkopuolella. Käyntejä (alle 30-v) oli kesä-syyskuun 2013 aikana yhteensä 735.

Sosiaali- ja terveysvirasto seuraa aktiivisesti muutoksia väestön tarpeissa ja lainsäädännössä. Palvelut organisoidaan ja niitä kehitetään määrärahojen puitteissa ottaen huomioon sosiaaliturvan ja terveydenhuollon uudistamistarpeet.

Terveysvaikutusten arviointi

Työttömät ovat terveyden ja hyvinvoinnin osalta erityisen haavoittuva ryhmä. Tämän ryhmän terveystarkastuksilla varmistetaan riittävät palvelut tälle väestöryhmälle."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hannu Juvonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

hannu.juvonen(a)hel.fi

Sari Tuominen, nuorten palvelujen päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566