Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/17

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Ryj / Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om sopkärl vid friluftsstigarna och strandstigen i Jollas

HEL 2013-012357 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Ledamoten Seija Muurinen och 10 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utrusta Skonertstigens friluftsled mellan Kultjegränden och Oxviksvägen och stigen vid havstranden mellan Mesangränden och Ilvägen i Jollas med sopkärl.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet och konstaterar att byggnadskontoret kommer att installera sopkärl i Skonertstigens båda ändar där det är möjligt att tömma dem även på vintern. Stigen mellan Mesanstigen och Ilvägen kommer att förses med sopkärl senare i samband med iståndsättningsarbeten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 153

HEL 2013-012357 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 26.11.2013 § 475

HEL 2013-012357 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki varustaa Jollaksessa sijaitsevat Purjetuulenkujan ja Härkälahdentien välisen Kuunaripolun ulkoilureitin sekä Mesaanikujan ja Puhuritien välisen merenrantapolun roska-astioilla.

Kyseessä olevat reitit sijaitsevat Jollaksen ulkoilumetsissä. Rakennusvirasto on tietoinen siitä, että mainittujen ulkoilureittien lisäksi Jollaksessa on runsaasti muita reittejä, joiden varsilla ei ole roska-astioita. Tämän lisäksi alueella on paljon muutakin kunnostettavaa ulkoilureittien osalta.

Virkistysreittiverkoston kunto on kartoitettu kattavasti Jollaksen ja Hevossalmen itäosan aluesuunnitelmassa vuosille 2008-2017. Molemmat aloitteessa mainitut reitit on suunnitelmassa todettu merkittäviksi puistokäytäviksi. Kuunaripolku on kohtalaisessa kunnossa kun taas Mesaanikujan ja Puhuritien välinen polku vaatii kunnostamista.

Roska-astioiden puute ulkoilukäytävien varsilla on puistometsien roskaantumisen kannalta ongelmallista. Yksittäisten, hajallaan eri puolilla metsää olevien roska-astioiden huolto on kallista. Tämän vuoksi rakennusvirasto ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa juuri voi lisätä niitä ulkoilureittien varsille.

Rakennusviraston viheralueiden ylläpitoon ja hoitoon osoitetut varat ovat pienentyneet. Valitettavasti tämä näkyy roskahuollon lisäksi myös siinä, että puuttuvien ulkoilureittien rakentamista ei voida toteuttaa aluesuunnitelmassa esitetyssä aikataulussa.

Rakennusvirasto tulee sijoittamaan roska-astiat Kuunaripolun molempiin päihin, mistä ne myös talviaikana on mahdollista tyhjentää. Mesaanikujan ja Puhuritien välissä kulkevalle polulle asennetaan roska-astiat myöhemmin kunnostustöiden yhteydessä.   

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

Katriina Arrakoski-Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39451

katriina.arrakoski-makinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566