Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/13

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55

Kj / Valtuutettu René Hurstin aloite kaupunginvaltuuston kokousten tulkkaamisesta viittomakielelle

HEL 2013-012977 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tapio Kari, viestintäpäällikkö, puhelin: 040 844 6015

tapio.kari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Hurstin aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

 

Valtuutettu René Hursti ehdottaa aloitteessaan, että Helsingin kaupunginvaltuuston kokoukset tulkattaisiin viittomakielelle ja tulkkaus välitettäisiin kaupungin verkkopalvelussa Helsinki-kanavalla.

Suomessa on arvion mukaan noin 4000 – 5000 viittomakielistä kuuroa ja noin 6000 – 9000 viittomakieltä käyttävää kuulevaa henkilöä. Heistä noin 300 käyttää suomenruotsalaista viittomakieltä, heistä noin puolet on kuuroja. Kaupungin asukkaista ei pidetä rekisteriä kuurouden perusteella, eikä Helsingissä asuvien kuurojen määrä ole tiedossa, mutta heitä on joka tapauksessa useita satoja. Väestörekisteriin viittomakielen on voinut ilmoittaa äidinkielekseen vuodesta 2012 lähtien.

Kuurojen yhteisö näkee itsensä pikemminkin kieli- ja kulttuuriryhmänä kuin vammaisina. Suomen perustuslakiin lisättiin vuonna 1995 viittomakielisten oikeuksia koskeva lausuma samaan yhteyteen, missä todetaan saamelaisten ja romanien kielelliset ja kulttuuriset oikeudet. Perustuslain 17. pykälän mukaan viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla. Viittomakielisten oikeuksien parantaminen on Kataisen hallituksen ohjelmassa, ja parhaillaan pohditaan säädetäänkö viittomakielilaki vai otetaanko viittomakielisten oikeudet paremmin huomioon erillislaeissa.

Kuurojen oikeuksiin kiinnitetään huomiota myös kansainvälisesti. Vuonna 2009 voimaan tulleen YK:n vammaisia henkilöitä koskevan yleissopimuksen mukaisesti hallitusten tulee tunnustaa viittomakielen asema lainsäädännössä ja edistää viittomakielisiä palveluita. Suomi hyväksyi sopimuksen ja se odottaa ratifiointia.

Oikeusministeriön laatimassa viittomakielilain tarvetta pohtivassa arviomuistiossa todetaan, että tietoisuus viittomakielestä on Suomessa melko vähäistä ja julkishallinnossa on vain niukasti viittomakielistä tiedotusta. Tietoa viranomaispäätöksistä, palveluista ja asiakkaiden oikeuksista ei muistion mukaan ole riittävästi saatavilla.

Helsingin kaupungin viittomakielisen tiedotuksen lisääminen on perusteltua, ja joitakin askeleita on jo otettu. Helsingin kaupungin ylläpitämässä seutuportaalissa (www.helsinginseutu.fi) on keväällä 2013 ja talvella 2014 julkaistu perustietoja pääkaupunkiseudun kaupunkien palveluista sekä suomalaisella että suomenruotsalaisella viittomakielellä. Se on Suomessa ensimmäinen verkkoon tehty kunnallisia palveluja viittomakielellä esittelevä sivusto. Vaasassa ja joissakin muissa kaupungeissa on tehty samantapaisia kokeiluja.

Valtuuston kokousten tulkkaaminen viittomakielelle ja lähettäminen verkossa, mitä aloitteessa ehdotetaan, edellyttäisi teknisiä muutoksia valtuustosaliin ja Helsinki-kanavan tuotantojärjestelmään. Tavanomaisissa kokouksissa tarvittaisiin ainakin kaksi viittomakielen tulkkia, pitkään kestävissä kokouksissa jopa kolme. Ratkaisu tulisi melko kalliiksi ja todennäköisesti viittomakielisten katsojien määrä jäisi vähäiseksi.

Tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto viittomakielisen tiedotuksen lisäämiseksi voisi olla Helsinki-kanavalle viittomakielellä toimitetut koosteet kaupungin tärkeimmistä päätöksistä ja uutisista. Koosteissa voitaisiin käsitellä myös valtuuston kokouksia ja kyselytunteja. Kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto selvittää mahdollisuuksia uutisyhteenvetojen tuottamiseen esimerkiksi yhteistyössä kuurojen yhteisöjen kanssa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tapio Kari, viestintäpäällikkö, puhelin: 040 844 6015

tapio.kari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Hurstin aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 149

HEL 2013-012977 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tapio Kari, viestintäpäällikkö, puhelin: 040 844 6015

tapio.kari(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566