Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/18

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 60

Ryj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite maksuttomasta Citykäymälästä naisille

HEL 2013-012359 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Sami Muttilainen valtuutettu Helena Kantolan kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että valtuusto kannattaa maksutonta yleistä vessaa myös daameille, vauvoille sekä liikuntarajoitteisille ja on aloitteen hyväksymisen kannalla.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Sami Muttilaisen palautusehdotus hyväksytty.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto kannattaa maksutonta yleistä vessaa myös daameille, vauvoille sekä liikuntarajoitteisille ja on aloitteen hyväksymisen kannalla.

Jaa-äänet: 34
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Fatbardhe Hetemaj, Suzan Ikävalko, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 37
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 12
Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Björn Månsson, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Jan D Oker-Blom

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että ns. citykäymälöiden invapuoli muutettaisiin maksuttomaksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Helsingin yleisessä käymäläverkossa on ns. City-käymälöitä yhteensä 36 kpl. Käymälämaksu ns. "invapuolelle" on 50 snt ja maksu tapahtuu ovessa olevan sähköisen rahastusautomaatin avulla. Pisoaarin käyttö on maksutonta.

Kaupunginhallitus pitää nykyistä käytäntöä edelleen perusteltuna, vaikka tulot rahastuksesta ovatkin pienemmät kuin palvelun kustannukset. Aloitteen hyväksyminen merkitsisi käytännössä yleisten käymälöiden maksullisuudesta luopumista kaikkien käyttäjien osalta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.02.2014 § 196

HEL 2013-012359 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.02.2014 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 26.11.2013 § 481

HEL 2013-012359 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin yleisessä käymäläverkossa on ns. City-käymälöitä yhteensä 36 kpl.

Nykyisellään käymälämaksu ns. "invapuolelle" on 50 snt ja maksu tapahtuu ovessa olevan sähköisen rahastusautomaatin avulla. Pisoaarin käyttö on maksutonta. Käymälämaksun suuruudesta on yleisten töiden lautakunta päättänyt 16.2.2006 § 89.

Kaupungin saamat tulot rahastuksesta ovat noin 30000 euroa/vuosi ja kustannukset noin 1,1 miljoonaa euroa/vuosi. Tulot ovat siis merkityksettömiä suhteutettuna nykyisen palvelun kustannuksiin. Tämän lisäksi rahastusautomaatin ylläpito sekä alihankkijan toimesta tapahtuva rahojen tilittäminen kaupungille jo itsessään "syö" osan tuloista. Lisäksi ajoittain on ilmennyt rahastusautomaatteihin murtautumisia. Viimeksi kuluvana syksynä muutamasta kohteesta oli rahoja hävinnyt.

Yleisten töiden lautakunta esittää, että nykyinen järjestelmä säilytetään. Samalla lautakunta toteaa, että aloitteen hyväksyminen merkitsee käytännössä yleisten käymälöiden maksullisuudesta luopumista kaikkien käyttäjien osalta.

Käsittely

26.11.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijän muutokset: Päätösehdotuksen kolmannen kappaleen loppuun lisätään seuraava virke: "Käymälämaksun suuruudesta on yleisten töiden lautakunta päättänyt 16.2.2006 § 89."

Päätösehdotuksen viidennen kappaleen loppuun lisätään seuraava virke: "Samalla lautakunta toteaa, että aloitteen hyväksyminen merkitsee käytännössä yleisten käymälöiden maksullisuudesta luopumista kaikkien käyttäjien osalta."

Vastaehdotus:
Mikko Virkamäki: Säilytetään nykyinen järjestelmä.

Kannattajat: Jarmo Nieminen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Säilytetään nykyinen järjestelmä.

Jaa-äänet: 4
Jussi Heinämies, Henrik Nyholm, Pörrö Sahlberg, Tuomo Valokainen

Ei-äänet: 4
Matti Kopra, Jarmo Nieminen, Dennis Pasterstein, Mikko Virkamäki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Tuula Hänninen

Suoritetussa äänestyksessä äänet menivät tasan 4 - 4. Todettiin, että varajäsen Virkamäen vastaehdotus, jota puheenjohtaja Nieminen äänesti voitti, joten lausunnossa kannatetaan nykyisen järjestelmän säilyttämistä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Ari-Pekka Muilu, projektipäällikkö, puhelin: 310 39657

aripekka.muilu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566