Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/33

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 75

Sj / Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite Sipoonkorven retkeilymahdollisuuksien ja tiedotuksen parantamisesta

HEL 2013-009009 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Nasima Razmyarin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Nasima Razmyar ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki kiirehtii Sipoonkorven kansallispuiston hoidon ja käytön kehittämistä ja tiedottaa siitä aktiivisesti kaupunkilaisille.

Kaupunginhallitus toteaa liikuntalautakunnan ja ympäristölautakunnan lausuntoihin viitaten, että Sipoonkorven kansallispuisto on perustettu valtion maalle ja sitä hallinnoi Metsähallitus. Alueen reittien, infotaulujen ja muiden palveluvarusteiden tekeminen on Metsähallituksen vastuulla.

Metsähallitus on laatinut Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman kansallispuistoalueen kehittämiseksi seuraavien 10 vuoden ajaksi. Suunnittelualueeseen kuuluvat Sipoonkorven kansallispuiston alueet, Helsingin valtiolle luovuttamat puistoon liitettäväksi tulevat maat, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen alueet Sipoonkorvessa sekä kansallispuistoon rajoittuvat yksityiset luonnonsuojelualueet. Suunnitelman valmistelun aikana toteutettiin mittava vuorovaikutusmenettely, jonka yhteydessä sekä viranomaisilla että järjestöillä on ollut mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Kaupunginhallitus on antanut Metsähallitukselle lausunnon hoito- ja käyttösuunnitelmasta 7.10.2013. Lausunnossa puolletaan suunnitelmaa, mutta kiinnitetään huomiota myös nopeasti kasvavaan käyttöpaineeseen ja tarpeeseen reagoida siihen mahdollisimman nopeasti.

Osa aloitteessa esitetyistä kysymyksistä ja ongelmista saa ratkaisunsa hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Reittien merkitseminen ja taukopaikkojen rakentaminen ovat Metsähallituksen keskeistä osaamisaluetta ja pääosin ratkaistu hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Suunnitelma ei kuitenkaan poista peruskysymystä siitä, että Sipoonkorven kansallispuisto on poikkeuksellisen käyttöpaineen alla toimiessaan muista kansallispuistoista poiketen myös eräänlaisena helsinkiläisten lähivirkistysalueena.

Östersundomin yleiskaavatasoisen kaavaratkaisun jälkeen tarvitaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua siitä, miten kansallispuistoon rajoittuville virkistysalueille sijoitetaan erilaisia palvelurakenteita. Tässä kaupungin eri virastojen ja Metsähallituksen välinen yhteistyö on tärkeää. Liikuntaviraston panos on keskeinen Sipoonkorpeen rajoittuvien reittien suunnittelussa ja toteutuksessa, ja virasto on aktiivisesti osallistunut alueen eri kehittämispalavereihin.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa viimeistellään Metsähallituksessa, ja sen tultua hyväksytyksi myös kansallispuiston käytöstä tiedottamista parannetaan. Vaikka päävastuu tiedotuksesta on Metsähallituksella, myös kaupungin kanavien kautta on aiheellista jakaa tehokkaasti tietoa alueen käyttömahdollisuuksista. Laajan tiedotuskeskuksen perustaminen yleiskaavassa osoitetun joukkoliikenneaseman läheisyyteen on asemakaavatason kysymys, joka tulee ratkaista asemakaavan käsittelyn yhteydessä. Pienempi infopiste on helposti toteutettavissa, kun joukkoliikenne kansallispuistoon alkaa toimia.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 168

HEL 2013-009009 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Nasima Razmyarin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 19.11.2013 § 335

HEL 2013-009009 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Sipoonkorven kansallispuisto on perustettu valtionmaalle ja sitä hallinnoi Metsähallitus yksin. Metsähallitus on tämän vuoden aikana saanut valmiiksi hoito- ja käyttösuunnitelman ja pyytänyt siitä lausunnot mm. Helsingin kaupungilta. Suunnitelman valmistelun aikana toteutettiin mittava vuorovaikutusmenettely, jonka yhteydessä sekä viranomaisilla että järjestöillä on ollut mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Sekä Metsähallitus että Helsingin eri virastojen edustajat pitävät yhteistyön jatkamista ja tiivistämistä tärkeänä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa viimeistellään Metsähallituksessa, ja sen tultua hyväksytyksi myös kansallispuiston käytöstä tiedottamista parannetaan. Vaikka päävastuu tiedotuksesta on Metsähallituksella, myös Helsingin kaupungin kanavien kautta on aiheellista jakaa tehokkaasti tietoa alueen käyttömahdollisuuksista.

Kaupunginhallitus on antanut oman lausuntonsa hoito- ja käyttösuunnitelmasta 7.10.2013. Lausunnossa puolletaan suunnitelmaa, mutta kiinnitetään huomiota myös nopeasti kasvavaan käyttöpaineeseen ja tarpeeseen reagoida siihen mahdollisimman nopeasti.

Osa aloitteessa esitetyistä kysymyksistä ja ongelmista saa ratkaisunsa hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Se ei poista peruskysymystä siitä, että Sipoonkorven kansallispuisto on poikkeuksellisen käyttöpaineen aluetta toimiessaan maaseudun kansallispuistoista poiketen myös helsinkiläisten eräänlaisena lähivirkistysalueena.

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin olisi tuettava Metsähallitusta reittien merkitsemisessä ja taukopaikkojen rakentamisessa. Nämä ovat kuitenkin Metsähallituksen keskeistä osaamisaluetta sekä hoito- ja käyttösuunnitelmassa pääosin ratkaistuja asioita. Östersundomin yleiskaavatasoisen kaavaratkaisun jälkeen tarvitaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua siinä, miten kansallispuistoon rajoittuville virkistysalueille sijoitetaan erilaisia palvelurakenteita, ja tässä yhteistyö puistohallinnon kanssa on tärkeää.

Aloitteessa esitetään tiedotuskeskuksen perustamista yleiskaavassa osoitetun joukkoliikenneaseman läheisyyteen. Laaja tiedotuskeskus on asemakaavatason kysymys, joka tulee ratkaista siinä vaiheessa. Pienempi infopiste on vähintään tarpeellinen ja helposti toteutettavissa, kun joukkoliikenne kansallispuistoon alkaa toimia. Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistojen hyvä tavoitettavuus joukkoliikenteellä on myös yleiskaavatyössä asetettu tavoite.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 14.11.2013 § 204

HEL 2013-009009 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Sipoonkorven kansallispuisto on perustettu valtionmaalle ja sitä hallinnoi Metsähallitus. Alueen reittien, infotaulujen ja muiden palvelusvarusteiden tekeminen on Metsähallituksen vastuulla kansallispuiston alueella.  Metsähallitus on laatinut Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman kansallispuistoalueen kehittämiseksi seuraavien 10 vuoden ajaksi. Suunnittelualueeseen kuuluvat Sipoonkorven kansallispuiston alueet, Helsingin valtiolle luovuttamat puistoon liitettäväksi tulevat maat, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen alueet Sipoonkorvessa sekä kansallispuistoon rajoittuvat yksityiset luonnonsuojelualueet.

Metsähallitus on pyytänyt Helsingin kaupungin lausuntoa Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Kaupunginhallitus on antanut oman lausuntonsa hoito- ja käyttösuunnitelmasta 7.10.2013. Lausunnossa puolletaan suunnitelmaa, mutta kiinnitetään huomiota myös nopeasti kasvavaan käyttöpaineeseen ja tarpeeseen reagoida siihen mahdollisimman nopeasti.

Östersundomin yleiskaavatasoisen kaavaratkaisun jälkeen tarvitaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua siinä, miten kansallispuistoon rajoittuville virkistysalueille sijoitetaan erilaisia palvelurakenteita, ja tässä Helsingin kaupungin eri virastojen ja Metsähallituksen välinen yhteistyö on tärkeää.

Liikuntavirasto on suunnannut palvelunsa eri ulkoilualueilla valaistujen ulkoilureittien rakentamiseen ja ylläpitoon. Reittiverkostoja laajennetaan ja reittejä peruskorjataan sekä kehitetään vuosittain. 

Liikuntaviraston panos on keskeinen Sipoonkorpeen rajoittuvien reittien suunnittelussa sekä toteutuksessa ja virasto on aktiivisesti osallistunut alueen eri kehittämispalavereihin.

Käsittely

14.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystekstiä korjaten aloitteen päivämääräksi 19.6.2013.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566