Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/35

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 77

Sj / Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om användning av åskådarläktaren på Dals ridstadion som utomhusbiograf

HEL 2013-012358 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Pentti Arajärvi och 42 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda om det är möjligt att börja använda åskådarläktaren på Dals ridstadion för biografändamål. Enligt motionen skulle kostnaderna vara mycket låga, det enda som fattas är en filmduk och övrig utrustning för filmvisning. Vintertid skulle filmen också kunna projiceras på en snövall. 

Kultur- och biblioteksnämnden har gett utlåtande i saken. Nämnden framhåller att filmföreställningar utomhus är en fin tradition och har varit populära bland helsingforsarna. Säsongen har normalt varit ganska kort i Helsingfors, filmer har främst visats under sensommaren och förhösten. Föreställningar har förekommit i samband med Helsingfors Festspel, och flera organisationer inom filmbranschen och kommersiella aktörer har också arrangerat sådana. 

Att ordna föreställningar vintertid är förbundet med vissa utmaningar. Filmprojektorer tål inte alltför låga temperaturer och inte heller fukt som bildas när luften blir kallare. Filmduken tål inte regn och borde monteras ner eller åtminstone täckas ordentligt när det börjar regna. Hösten och vintern är alltså inte särskilt lämpliga för utomhusföreställningar. Sådana för med sig olika slags kostnader som man inte nödvändigtvis genast kommer att tänka på. Hyran för filmduken och projektorn är inte den enda kostnaden utan kostnader tillkommer bl.a. för planhyra, elektricitet och rätt att visa filmerna.  

Kultur- och biblioteksnämnden meddelar att kulturcentralen ställer sig positiv till möjligheten att visa filmer utomhus. Staden har emellertid i första hand till uppgift att stödja kulturevenemang, inte att producera sådana. Kulturcentralen är alltså inte den som ska ordna filmföreställningar. De som är lämpligare som arrangörer kan söka understöd hos kulturcentralen för sina föreställningar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 170

HEL 2013-012358 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.11.2013 § 140

HEL 2013-012358 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Laakson ratsastusstadionin käytöstä vastaa Helsingin kaupungin liikuntavirasto. Stadionilla järjestetään kesäisin viikoittain erilaisia ratsastuskilpailuja ja -tapahtumia. Kenttä on tarkoitettu ensisijaisesti urheilu- ja ratsastuskäyttöön, ja kesäisin ja syksyisin tapahtumien välipäivinä kentän muuta käyttöä rajoittaa siellä tapahtuva lanaus, harjoittelu tai kentälle pystytetyt esteratsastuskilpailujen esteet. Kentän ratsastuskäyttö hiljenee ja lakkaa lähes kokonaan syyskuun loppua kohden, jolloin kenttää olisi mahdollista käyttää muihin tarkoituksiin. Aloitteessa ehdotetaan näytösten järjestämistä myöhäissyksyn pimeinä iltoina ja jopa talvella, mutta syksy ja talvi vuodenaikoina asettavat omat haasteensa näytösten järjestämiselle. Kentälle pystytettävä valkokangas ei kestäisi sadesäätä, joten se tulisi pystyä purkamaan tai ainakin kunnollisesti suojaamaan sateen tullessa. Toisaalta elokuvien esittämiseen tarvittavat projektorit eivät kestä kovin alhaisia lämpötiloja, eivätkä myöskään kylmenevän ilman mukanaan tuomaa ilmankosteutta. Siispä syys-talvi ei ole Suomessa kovin otollista aikaa ulkoilmanäytöksille, ottamatta kantaa siihen, olisiko kylmenevässä ilmassa tapahtuville ulkoilmanäytöksille kysyntää. Myös aloitteen ehdotus lumivallin käyttämisestä valkokankaana asettaisi huomattavia käytännön haasteita ja kustannuksia: valli tulisi kyetä rakentamaan kyllin suurikokoiseksi ja se pitäisi pystyä suojaamaan lumisateelta ja sulamiselta. Rakeinen, epätasainen pinta ei olisi elokuville eduksi, joten lumivallin pinta pitäisi saada täysin tasaiseksi ja kiinteäksi. Elokuvan värit saattaisivat varotoimenpiteistä huolimatta lumeen heijastettuna näyttää oudoilta.

Aloitteen mukaan ulkoilmanäytösten järjestäminen ratsastusstadionilla voitaisiin toteuttaa suhteellisen vähäisin kustannuksin. Ulkoilmanäytösten järjestämiseen liittyy kuitenkin monenlaisia kustannuksia, joita ei välttämättä heti tule ajatelleeksi: Kentän vuokran lisäksi kustannuksia tulisi mm. kankaan ja projektorin vuokrasta, äänentoistosta, sähköstä, infrastruktuurin rakentamisesta, elokuvien esitysoikeuksista, näytösten tuotannosta ja tiedotuksesta sekä järjestyksenvalvonnasta. Yhdessä näistä tekijöistä koituisi huomattavia kustannuksia, vaikka käytettäisiin hyväksi kaupungissa jo olemassa olevia resursseja.

Ulkoilmaelokuvanäytökset ovat hieno perinne, joka kukoistaa varsinkin Keski- ja Etelä-Euroopan lämpimämmissä maissa. Ne ovat myös kaupunkilaisten keskuudessa suosittua matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa. Helsingissä näytöskausi on jäänyt ilmaston vuoksi perinteisesti melko lyhyeksi painottuen loppukesän ja alkusyksyn hämärtyviin iltoihin, mutta järjestäjiä on ollut monia. Viime kesänä näytöksiä ovat järjestäneet esimerkiksi Helsingin Juhlaviikot, useat elokuva-alan järjestöt sekä kaupalliset toimijat. Ohjelmisto on ollut monipuolista vaihdellen lyhytelokuvista uudempaan fiktioon, dokumenttiin, klassikoihin ja vaihtoehtoisen elokuvan sekä mediataiteen näytöksiin.

Näytöksiä on järjestetty monenlaisissa eri paikoissa, jopa liikenteeltä suljetulla kadunpätkällä. Viime kesänä elokuvia on nähty mm. Kansalaistorilla, Tervasaaressa ja Kallion Karhupuistossa. Näytösten järjestämiseen ei tarvitsekaan välttämättä Laakson ratsastusstadionin kaltaista katsomoa tai suurta kenttää. Istumapaikkoina voi Juhlaviikkojen leffapiknikin tavoin toimia jopa katsojien itse maahan levittämät peitteet tai mukanaan tuomat kevyet tuolit.

Ajatus ulkoilmaelokuvanäytösten järjestämisestä on hyvä, mutta näytökset tulisi käytännön syistä ajoittaa loppukesään tai alkusyksyyn, mitä Laakson ratsastusstadionin muu käyttö rajoittaa. Kulttuurikeskus ei myöskään ole oikea taho järjestämään näytöksiä. Kaupungin rooli on ensisijaisesti kulttuuritapahtumien tukijana, ei niiden tuottajana. Helsingissä toimii laaja kenttä erilaisia elokuva-alan toimijoita, joista monet jo järjestävät ulkoilmaelokuvanäytöksiä. Myös monet Helsingin lukuisista elokuvafestivaaleista ajoittuvat alkusyksyyn. Ulkoilmaelokuvanäytökset ovat sinänsä kannatettavaa toimintaa, kunhan oikea järjestäjä ja rahoitus löytyvät. Kulttuurikeskus suhtautuu myönteisesti ulkoilmaelokuvien esittämismahdollisuuteen, mikäli oikea toteuttajataho löytyy. Helsingin kulttuurikeskus ei voi ottaa elokuvanäytöksistä tuotannollista vastuuta, mutta muulla järjestävällä taholla on mahdollisuus hakea avustusta elokuvanäytösten järjestämiseksi, jolloin kaupungin roolina on harkita avustuksen myöntämistä tapauskohtaisesti.

Käsittely

12.11.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Risto Kolanen: Lisäysvirke vastaukseen (6) eli viimeinen kappale. Uusi toiseksi viimeinen virke:

Kulttuurikeskus suhtautuu myönteisesti ulkoilmaelokuvien esittämismahdollisuuteen, mikäli oikea toteuttajataho löytyy.

Perustelut: Oulussa ja Kemissä on kulttuuri- ja valotapahtumia kertaluontoisesti rakennettuihin lumilinnoihin ja Inarissa elokuvia heijastetaan lumivalliin.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Kannattajat: Sami Muttilainen

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Stuba Nikula

Lisätiedot

Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934

anna.vonbagh(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566