Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/3

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

Muutos Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokoonpanossa

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan Perussuomalaisten valtuustoryhmän ilmoituksen liitteineen varavaltuutetun erottamisesta valtuustoryhmästä.

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmän ilmoitus

2

Perussuomalaisten Helsingin piirihallituksen pöytäkirjanote 20.2.2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt kaupunginvaltuustolle 24.2.2014 saapuneen Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 2 momentin mukaisen ilmoituksen varavaltuutetun erottamisesta valtuustoryhmästä.

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmän ilmoitus

2

Perussuomalaisten Helsingin piirihallituksen pöytäkirjanote 20.2.2014

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566