Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/20

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 62

Ryj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kaupungin kierrätysprosessien tehostamisesta

HEL 2013-012975 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Belle Selene Xian aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Selene Xian aloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Belle Selene Xia esittää aloitteessaan muun muassa, että kaupungin ympäristöviranomainen ja jätehuoltoviranomaiset tekisivät suunnitelman kierrätyspisteiden optimaalisesta määrästä ja sijoittelusta sekä aiheen viestinnästä. Lisäksi hän esittää, että kierrätykseen ohjattavien tuoteryhmien käsittelyä siirrettäisiin nykyistä enemmän valmistajille ja muille tahoille.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY), joka toimii jätehuoltoviranomaisena myös Helsingissä, on käynnistänyt jo vuonna 2005 hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa yhtenäinen ja kattava kierrätyspisteverkosto kuntayhtymän toiminta-alueelle. Kierrätyspisteet on pyritty sijoittamaan ihmisten liikkumisen kannalta mahdollisimman keskeisille paikoille, kuten kauppakeskusten ja raideliikenneasemien yhteyteen. HSY tekee kierrätyspisteverkoston rakentamisessa yhteistyötä tuottajayhteisöjen lisäksi muun muassa Helsingin kaupungin ja jätehuoltoalan yritysten kanssa. Helsingin alueelle tulevat kierrätyspisteet rakennetaan vuosien 2012-2014 aikana. Aikataulu riippuu toimenpidelupien saamisesta.

HSY:n verkkosivuilla on kattavasti tietoa eri jätteiden keräyspaikoista. HSY:llä on myös runsaasti painettua jätteiden lajitteluun ja keräyspisteisiin liittyvää materiaalia. HSY myös tiedottaa aktiivisesti jätehuollossa tapahtuvista muutoksista alueen isännöitsijöille lähetettävillä kirjeillä.

Paperin ja pakkausten jätehuollon kustantavat tuotteiden valmistajat ja pakkaajat lakisääteisen tuottajavastuun mukaisesti. Paristojen keräys on tuottajavastuun myötä siirtynyt kaupoille. Kierrätyskelpoisia huonekaluja voi tarjota Kierrätyskeskukselle ja muut huonekalut voi viedä Sortti-asemille. NoutoSortti-palvelu noutaa maksusta isot esineet kotoa. Yli 20 huoneiston kiinteistöissä kierrätettävät jätteet (mukaan lukien lasi ja pienmetalli) kerätään vuodesta 2014 alkaen kiinteistöltä Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Biojätteen ja paperin keräys jatkuu ennallaan. Kartongin keräyksen vähintään 10 huoneiston taloyhtiöissä HSY aloittaa vuonna 2015. Sähkö- ja elektroniikkaromua otetaan vastaan Sortti-asemien lisäksi SER-kierrätyspisteissä, ja 1.5.2013 lähtien pieniä sähkölaitteita on tuottajavastuun laajenemisen myötä myös voinut palauttaa sähkölaitteita myyviin liikkeisiin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Selene Xian aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 156

HEL 2013-012975 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 19.11.2013 § 339

HEL 2013-012975 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY), joka toimii jätehuoltoviranomaisena myös Helsingissä, on käynnistänyt jo vuonna 2005 hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa yhtenäinen ja kattava kierrätyspisteverkosto kuntayhtymän toiminta-alueelle. Ennen uudistusta keräys hoidettiin yksittäisillä keräysastioilla, joista kukin oli eri toimijan vastuulla ja hajallaan. Kokonaisuutta ei hallinnut mikään taho.

Iso osa kodin kierrätettävistä jätteistä on paperia ja pakkauksia. Näiden jätehuollon kustantavat tuotteiden valmistajat ja pakkaajat lakisääteisen tuottajavastuun mukaisesti. Tuotteiden valmistajat ja pakkaajat ovat yleensä järjestäytyneet tuottajayhteisöihin, jotka käytännössä vastaavat astioiden tyhjennyksistä ja materiaalien hyödyntämisestä.

HSY tekee kierrätyspisteverkoston rakentamisessa yhteistyötä laajan toimijajoukon kanssa. Tuottajayhteisöjen lisäksi mukana ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ja Kirkkonummen kunta sekä jätehuoltoalan yrityksiä. Tuottajayhteisöistä mukana ovat paperi (Paperinkeräys Oy ja Suomen Keräystuote Oy), metallipakkaukset (Kuusakoski Oy) ja kuitupakkaukset (Suomen Kuitukierrätys Oy). Vaatekeräyksestä HSY on sopinut U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf:n (UFF) ja Fida International ry:n kanssa. HSY kustantaa pakkauslasin keräyksen ja kuljetuksen sekä pisteissä olevat muovikassiastiat.

Uudistettuja isoja kierrätyspisteitä on valmiina yli 120 ja paperinkeräyspisteitä 200. Koko verkosto tulee HSY:n toimialueella kattamaan noin 140 isoa pistettä ja noin 1 400 paperinkeräyspaikkaa. Helsingin alueella on tällä hetkellä käytössä kaikkiaan noin 300 keräyspaikkaa, joista 41 on uusia kierrätyspisteitä. Helsingin alueelle tulevat kierrätyspisteet rakennetaan vuosien 2012-14 aikana. Aikataulu riippuu lupien saamisesta. Kierrätyspisteet vaativat rakentamista varten toimenpideluvan. Tiiviisti rakennetuilla alueilla sopivan sijoituspaikan löytäminen voi olla ongelmallista ja pisteiden rakentaminen voi viivästyä myös valitusten vuoksi.

Kierrätyspisteet on pyritty sijoittamaan ihmisten liikkumisen kannalta mahdollisimman keskeisille paikoille, kuten kauppakeskusten ja raideliikenneasemien yhteyteen. Kierrätyspisteiden määrä on mitoitettu siten, että paikkoja on yksi noin 2000 asukasta kohden, jotka asuvat alle 20 huoneiston kiinteistöissä. Tätä suuremmissa kiinteistöissä kierrätettävät jätteet (mukaan lukien lasi ja pienmetalli) kerätään vuodesta 2014 alkaen kiinteistöltä Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

HSY:n verkkosivuilla on kattavasti tietoa eri jätteiden keräyspaikoista ja mm. Jätkä-jätelajihaku, josta voi tarkistaa, mihin keräykseen mikin käytöstä poistettava esine tai aine kuuluu ja missä on lähin tällaisen jätteen keräyspiste. HSY:llä on myös runsaasti painettua jätteiden lajitteluun ja keräyspisteisiin liittyvää materiaalia, jota esimerkiksi taloyhtiöt voivat tilata asukkailleen jaettavaksi. HSY myös tiedottaa aktiivisesti jätehuollossa tapahtuvista muutoksista alueen isännöitsijöille lähetettävillä kirjeillä.

Aloitteessa mainituista jätteistä paristojen keräys on tuottajavastuun myötä siirtynyt kaupoille eli käytettyjä paristoja voi viedä jokaiseen paristoja myyvään liikkeeseen. Kierrätyskelpoisia huonekaluja voi tarjota Kierrätyskeskukselle ja muut huonekalut voi viedä HSY:n Kivikon tai Konalan Sortti-asemille. HSY:llä on myös NoutoSortti-palvelu, joka noutaa maksusta isot esineet kotoa. Sähkö- ja elektroniikkaromua otetaan vastaan Sortti-asemien lisäksi SER-kierrätyspisteissä ja 1.5.2013 lähtien pieniä sähkölaitteita on tuottajavastuun laajenemisen myötä myös voinut palauttaa sähkölaitteita myyviin liikkeisiin ilman uuden laitteen ostovelvollisuutta.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Pertti Forss

Lisätiedot

Petri Puttonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32009

petri.puttonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566