Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/30

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72

Stj / Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om en webbplats för diskussion

HEL 2013-014189 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite (allekirjoittamaton)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Ledamoten Arja Karhuvaara och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors ska följa konsekvenserna av ett eventuellt slopande av hemvårdsstödets Helsingforstillägg genom att inrätta en webbplats för diskussion i de sociala medierna.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som getts och konstaterar att barnomsorgsverket har gått med i Facebook i oktober 2013. Kommuninvånarna kan ge respons både via Facebook och genom responskanalen på stadens internetsidor.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite (allekirjoittamaton)

Tiedoksi: Muutoksenhaku, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 165

HEL 2013-014189 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 03.12.2013 § 204

HEL 2013-014189 T 00 00 03

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. palautesivuston perustamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan 12.11.2013 (182 §) käsitellyt esitystä kotihoidontuen kuntalisän poistamista 2–3-vuotiaiden lasten osalta 1.2.2013 lukien. Varhaiskasvatuslautakunta hylkäsi yksimielisesti esittelijän esityksen. 

Varhaiskasvatusvirasto on 28.10.2013 liittynyt Facebookiin. Tämä on vuorovaikutteinen kanava ja toimii Internet-sivujen ohella varhaiskasvatuspalveluista tiedottamisessa. Sivuston kautta kuntalaisilla on mahdollisuus kommentoida päivähoidon asioita sekä antaa palautetta ja ideoita.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Hannele Lakkavaara, varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö, puhelin: 310 42544

hannele.lakkavaara(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566