Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/36

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 78

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 11 motioner

HEL 2014-002636, 2014-002642, 2014-002639, 2014-002643, 2014-002644, 2014-002645, 2014-002646, 2014-002637, 2014-002640, 2014-002638, 2014-002641

Beslut

1.     Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om asfaltering av grusvägar
 

2.     Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om en servicecentral för äldre i sydöstra Helsingfors
 

3.     Budgetmotion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om bättre trafiksäkerhet
 

4.     Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om större resurser för stadsbiblioteket och kulturcentralen
 

5.     Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om främjande av sysselsättningen
 

6.     Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om ungdomslokaler
 

7.     Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om ett aktivpass och ett sportkort
 

8.     Motion av ledamoten Veronika Honkasalo m.fl. om bevarande av stadens egen verksamhet med invånarhus
 

9.     Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om behandling av problemen med restaurangers uteserveringar
 

10. Motion av ledamoten Ilkka Taipale m.fl. om främjande av hemsjukhusverksamheten och utbyggnad av vården i livets slutskede
 

11. Motion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om nedläggning av centrumbiblioteksprojektet

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566