Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/12

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 54

Kj / Den av ledamoten Lasse Männistö väckta motionen om kriminalisering av organiserat tiggeri

HEL 2013-011230 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Lasse Männistö väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Jussi Halla-aho understödd av ledamoten René Hursti under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att staden inleder en aktiv dialog med staten i syfte att ett förbud mot tiggeri ska införas i ordningslagen.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Jussi Halla-ahos förslag om återremiss godkänts.

1 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning utgående från att staden inleder en aktiv dialog med staten i syfte att ett förbud mot tiggeri ska införas i ordningslagen.

Ja-röster: 57
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 14
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Blanka: 13
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 1
Heidi Hautala

Ledamoten Heidi Hautala meddelade att hennes avsikt hade varit att rösta ja.

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Kristina Westerholm, säkerhetssamordnare, telefon: 310 25143

kristina.westerholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Männistö Lasse valtuustoaloite Kvsto 28.8.2013 asia 18

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Ledamoten Lasse Männistö och 31 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden inleder en aktiv dialog med staten för att lösa tiggarproblemet och riktar en vädjan till statsrådet för att uppta kriminalisering av tiggeri i ordningslagen.

Stadsstyrelsen konstaterar att antalet östeuropeiska lösdrivare som livnär sig på tiggeri, gatumusicerande, flasksamlande eller motsvarande verksamhet i huvudstadsregionen uppskattas vara cirka 500–700 under sommaren och cirka 200–250 under vintern. Antalet har stabiliserats under de senaste fyra åren. Följdföreteelserna av det nämna fenomenet, såsom ordningsproblem eller strafflagsbrott har stannat ungefär på samma nivå.

I Helsingfors har lösningsmodeller för tiggarfrågan sökts genom ett brett myndighetssamarbete sedan år 2007. Helsingfors stadsdirektör beslutade vid direktörskollegiets behandling 14.4.2010 tillsätta en arbetsgrupp för att behandla tiggarproblemet i Helsingfors stad. Genom ett effektivt samarbete mellan de aktörer om deltar i arbetsgruppen har olägenheterna som den rörliga befolkningen orsakar för den allmänna ordningen och tryggheten minskat i Helsingfors, särskilt under år 2013. Exempel på detta är minskningen av aggressivt tiggeri, avsaknaden av fasta lägerplatser och den snyggare allmänna omgivningen. Responsen från medborgarna har samtidigt minskat avsevärt.

Helsingfors diakonianstalt, Helsingfors stad och Helsingfors kyrkliga samfällighet öppnade dagcentret Hirundo för den rörliga befolkningen under våren 2011. Den här mötesplatsen på gräsrotsnivå ger realistisk information om tiggerifrågan. Det ska konstateras att det täta samarbetet mellan olika aktörer, som pågått i flera år, har skapat ett allt större kunskapsunderlag och förståelse om tiggerifenomenet och därtill hörande följdföreteelser. Siffrorna och uppskattningarna som framförs i inrikesministeriets publikation 31/2010 och som tas upp i fullmäktigemotionen motsvarar inte den nuvarande situationen till alla delar.

Helsingfors polisinrättning har uppgett att den inte har pålitliga observationer om organiserat tiggeri i Finland och enligt polisens informationssystem har inga fall som lett till åtal i Finland undersökts i fråga om människohandel i anknytning till tiggeri. Även enligt uppgifter från dagscentret Hirundo finns inga observationer eller tecken på organiserat tiggeri eller organiserad människohandel. Stadsstyrelsen konstaterar utifrån de ovannämnda motiveringarna att paragrafen om människohandel i strafflagen kan anses tillräckligt täckande även i fråga om kriminalisering av organiserat tiggeri och det är därför inte nödvändigt att separat kriminalisera organiserat tiggeri i ordningslagen.

Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att dialogen mellan Helsingfors stad och staten har varit tät sedan fenomenet uppenbarade sig, varför det inte är nödvändigt att rikta en separat vädjan till statsrådet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Kristina Westerholm, säkerhetssamordnare, telefon: 310 25143

kristina.westerholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Männistö Lasse valtuustoaloite Kvsto 28.8.2013 asia 18

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.02.2014 § 195

HEL 2013-011230 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Lasse Männistön aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

17.02.2014 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että kaupunki ryhtyy aloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin.

Kannattaja: Lasse Männistö

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että kaupunki ryhtyy aloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin.

Jaa-äänet: 10
Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

10.02.2014 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Kristina Westerholm, turvallisuuskoordinaattori, puhelin: 310 25143

kristina.westerholm(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566