Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/36

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 78

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 11 aloitetta

HEL 2014-002636, 2014-002642, 2014-002639, 2014-002643, 2014-002644, 2014-002645, 2014-002646, 2014-002637, 2014-002640, 2014-002638, 2014-002641

Päätös

1.     Valtuutettu Kauko Koskisen ym. talousarvioaloite sorateiden asfaltoimisesta
 

2.     Valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloite  kaakkoisen alueen ikäihmisten palvelukeskuksen perustamisesta
 

3.     Valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta
 

4.     Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite kaupunginkirjaston ja kulttuurikeskuksen resurssien lisäämisestä
 

5.     Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite työllisyyden edistämisestä
 

6.     Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite nuorisotiloista
 

7.     Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite aktiivipassista ja sporttikortista
 

8.     Valtuutettu Veronika Honkasalon ym. aloite kaupungin oman asukastalotoiminnan säilyttämisestä
 

9.     Valtuutettu Seppo Kanervan ym. aloite ravintoloiden terassiongelmien käsittelemisestä
 

10. Valtuutettu Ilkka Taipaleen ym. aloite kotisairaalatoiminnan edistämisestä ja saattohoidon lisäämisestä
 

11. Valtuutettu Terhi Koulumiehen ym. aloite  keskustakirjastohankkeesta luopumisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566