Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/3

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

Ändrad sammansättning i Sannfinländarnas fullmäktigegrupp

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade anteckna den som bilaga 1 upptagna anmälan med bilaga från Sannfinländarnas fullmäktigegrupp om att en ersättare uteslutits ur fullmäktigegruppen.

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmän ilmoitus

2

Perussuomalaisten Helsingin piirihallituksen pöytäkirjanote 20.2.2014

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Sannfinländarnas fullmäktigegrupp har tillställt stadsfullmäktige en i 3 § 2 mom. i arbetsordningen för Helsingfors stadsfullmäktige avsedd anmälan, som inkommit 24.2.2014, om att en ersättare uteslutits ur fullmäktigegruppen.

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmän ilmoitus

2

Perussuomalaisten Helsingin piirihallituksen pöytäkirjanote 20.2.2014

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566