Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ryj/7

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49

Projektplan för ombyggnad av Kvarnbäckens metrostation

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna projektplanen för ombyggnad av Kvarnbäckens metrostation. Kostnaderna får uppgå till högst 18 889 000 euro exklusive mervärdesskatt enligt byggnadskostnadsindex 106,8 (2010=100) och Haahtelaindex 84 i prisnivån för huvudstadsregionen i september 2013.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 12.9.2013

2

Hankesuunnitelman tekstiosa

3

Arkkitehtisuunnitelmat_A3

4

Kustannusarvio

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Bakgrund

Direktionen för affärsverket trafikverket föreslog 3.11.2011 att projektplanen för ombyggnad av Kvarnbäckens metrostation skulle godkännas och att kostnaderna skulle få uppgå till högst 27 784 000 euro exklusive moms enligt byggnadskostnadsindex 103,7 och Haahtelaindex 84 i prisnivån för huvudstadsregionen i december 2011. Direktionen beslutade samtidigt att en option och approximativa kalkyler för en station för fullånga tåg med tre vagnpar skulle ingå i projektplanen för att banavsnittet i Helsingfors ska bli likadant överallt och längre tåg vid behov kunna sättas in på detta avsnitt.

Det hade vid planeringen beaktats att den gällande detaljplanen möjliggör byggande ovanför metrostationen och banan. Sådant byggande skulle ha krävt att bansträckningen ändras och plattformsområdet breddas.

Stadsdirektörskollegiet behandlade projektplanen i februari 2013 och ansåg då det vara nödvändigt att metrostationsprojektet omprövades i fråga om omfattning och utgångspunkter. Omprövningen skulle basera sig på att det kompletteringsbyggande som detaljplanen möjliggör inte får orsaka orimliga kostnader i stationsprojektet eller kräva ändringar i bansträckningen. 

Projektplan

Direktionen för affärsverket trafikverket föreslår (12.9.2013) att den reviderade projektplanen och den nya kostnadskalkylen för ombyggnad av Kvarnbäckens metrostation ska godkännas. Framställningen från direktionen utgör bilaga 1, den nya projektplanen bilaga 2, arkitektplanerna bilaga 3 och den nya kostnadskalkylen bilaga 4.   

De gamla planerna och kostnadskalkylerna finns i bilagematerialet.

Kvarnbäckens metrostation måste byggas om eftersom den är i dåligt skick och är otidsenlig tekniskt sett. Det är fråga om en överbyggd ytstation som har hiss men inte rulltrappor.

Byggprojektet går bl.a. ut på att trappuppgången och hissen i biljetthallen mot Kvarnplatsen ska rivas och en tillbyggnad uppföras. Tre rulltrappor och en hiss installeras i tillbyggnaden. Utrymmesdispositionen i biljetthallen ändras, kiosken blir större och toaletterna för allmänheten renoveras. Dessutom får biljetthallen nya ytor och VVS- och eltekniska system. Taket över plattformsområdet, ytkonstruktionerna på plattformen och bänkarna byts ut, och de gamla fasadytorna putsas upp.   

Den nuvarande metroingången norr om Mjölgrändsbron rivs helt och hållet och ersätts med en ny ingång vid bron. Ingången har förbindelse med bron och den nya hälsostationen. Den har en trappa och två hissar. Båda ingångarna är tillgängliga. Nya tekniska utrymmen byggs under Mjölgrändsbron, likaså ett gångplan som har förbindelse med Kvarnbäcksvägen i form av en servicetrappa.

De tekniska stationsanordningarna byts ut för att svara mot dagens krav och de krav som hänför sig till automatisk metrotrafik.

Plattformen på Kvarnbäckens metrostation blir lika lång som plattformarna på de andra nuvarande metrostationerna i Helsingfors. Detta betyder att metrotåg med tre vagnpar är möjliga vid behov. Banområdet avskiljs från omgivningen med en vägg av säkerhetsglas/vindväggar. Behövliga skydds- och miljökonstruktioner byggs i de yttersta stationsområdena.

Närmare information om vad ombyggnaden går ut på finns i projektplanen.

De beräknade kostnaderna för lösningen i projektplanen uppgår till 18 889 000 euro enligt byggnadskostnadsindex 106,8 och Haahtelaindex 84 i prisnivån för huvudstadsregionen i september 2013.

De beräknade kostnaderna fördelar sig på följande sätt (exklusive moms):

Byggherrekostnader 1 968 000 euro

Byggnadstekniska arbeten 8 120 000 euro

VVS-tekniska arbeten 888 000 euro

Eltekniska arbeten 1 157 000 euro

Beställarens upphandling 2 234 000 euro

Projektreserveringar 3 122 000 euro

Kostnader som redan uppstått 1 400 000 euro

Konstköp för högst 75 000 euro ska göras i anslutning till projektet.

Arbetet utförs åren 2014–2016. Avsikten är att projektet ska slutföras sommaren 2016. Metrotågen stannar på stationen och denna är tillgänglig för resenärerna under hela byggtiden. Metrotrafiken påverkas av driftavbrott på spåren, men avbrotten bestäms i förväg och förläggs till tidpunkter som inte är kritiska för trafiken.

Projektet är upptaget bland affärsverket trafikverkets (HST) investeringsobjekt i 2014 års budget och att det enligt denna ska genomföras åren 2014–2016. Priset uppgår i budgeten till sammanlagt 16,5 mn euro. Dessutom användes före utgången av år 2013 uppskattningsvis 1,5 mn euro för utrednings-, undersöknings-, mätnings- och planeringsarbeten. 

HST räknar i sin resultatbudget för år 2014 och sin ekonomiplan för åren 2015–2016 med de kostnader på 18,9 mn euro som är angivna i projektplanen.

Metrostationsinvesteringen, som finansieras med lån, medför kapitalkostnader för staden. Dessa baserar sig på ett grundavtal träffat med HRT och på avskrivningar som ska betalas till HST och de effektiva räntorna på investeringslånet. Enligt HST:s kalkyler gör metrostationsinvesteringen att staden har årliga kostnader på 0,5 mn euro i genomsnitt under 40 år. Inga nyanställningar krävs för att projektet ska kunna genomföras.

Utlåtande

Ett utlåtande om den justerade projektplanen för ombyggnad av Kvarnbäckens metrostation har begärts från stadsplaneringsnämnden. Nämnden tillstyrker projektplanen.

Stadsstyrelsens ståndpunkt

Stadsstyrelsen anser det vara nödvändigt att Kvarnbäckens metrostation byggs om med tanke på dess skick och metroautomatiseringen. Att stationen förbättras är motiverat också för att Kvarnbäcken ska kunna utvecklas i övrigt.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 12.9.2013

2

Hankesuunnitelman tekstiosa

3

Arkkitehtisuunnitelmat_A3

4

Kustannusarvio

Bilagematerial

1

Hankesuunnitelma, vanha

2

Arkkitehtisuunnitelmat, vanha hankesuunnitelma

3

Kustannusarvio, vanha hankesuunnitelma

4

Valmistelevat työt (rakennusvaihe 1), työvaihesuunnitelma, vanha hankesuunnitelma

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

HKL

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.02.2014 § 198

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 18.889.000 euroa, rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-indeksi=84, pääkaupunkiseudun hintatasossa 9/2013.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 28.10.2013

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Kaupunkisuunnitteluvirasto yhtyy hankesuunnitelmassa esitettyyn käsitykseen peruskorjauksen tarpeellisuudesta ja puoltaa hankesuunnitelmaa.

Jatkossa tulee metroaseman suunnittelu Myllyaukion eteläreunalla yhteen sovittaa ammattikorkeakoulu Metropolian Myllypuron kampuksen suunnitteluun, josta hankesuunnitelma valmistuu ensi keväänä. Samoin vanhan lippuhallin julkisivujen uusimiseen ajanmukaisiksi tulee kiinnittää huomiota.

Lisätiedot

Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 12.09.2013 § 150

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti

-        esittää kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 18.889.000 euroa, rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-indeksi=79, pääkaupunkiseudun hintatasossa 9/2013

-        oikeuttaa HKL-liikelaitoksen jatkamaan hankkeen suunnittelua ennen hankepäätöksen hyväksyntää

03.11.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 25.1.2013

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Talous- ja suunnittelukeskus pitää perusteltuna toteuttaa Myllypuron metroaseman peruskorjaus hankesuunnitelman mukaisesti sekä siten, että hankkeessa varaudutaan kolmen vaunuparin mittaisten automaattijunien pysähtymismahdollisuuteen Myllypurossa. Arvonlisäveroton enimmäiskustannus on tällöin 28,8 milj. euroa lokakuun 2011 hintatasossa.

Hankkeen kustannuksiin on varauduttu taloussuunnitelmassa vuosille 2013-2015 seuraavasti:

2013: 4,0 milj. euroa

2014: 17,0 milj. euroa

2015: 6,3 milj. euroa

Jatkosuunnittelussa HKL:n tulee vielä selvittää mahdollisuuksia alentaa hankkeen kasvaneita kustannuksia.

Metroaseman peruskorjaus on tärkeä osatekijä koko Myllypuron alueen laajamittaisessa kehittämisessä ja metron automatisoinnissa. Myllypuron aseman peruskorjauksessa otetaan huomioon aseman ja
radan päälle tuleva rakentaminen siirtämällä ratalinjausta ja leventämällä laiturialuetta. Lisäksi peruskorjauksen yhteydessä aseman käyttäjien turvallisuutta, viihtyvyyttä ja kulkuyhteyksiä parannetaan huomioiden alueelle rakentuva uusi ympäristö. Aseman tekniikka uusitaan vastaamaan tunneliaseman ja nykypäivän tasoa sekä metron automaattiliikenteen vaatimuksia.

Myllypuron metroaseman peruskorjaushankkeen kustannusarvio on kasvanut suunnittelun edetessä. Aikaisemmin ilmoitettua arviota kustannuksista (16,5 milj. euroa) ovat kasvattaneet hankesuunnitteluvaiheessa ilmenneet tarpeet. Talous- ja suunnittelukeskus on saanut HKL-liikelaitokselta 19.9.2012 selvityksen hankkeen kustannuksista. Kulosaaren metroaseman peruskorjauksen toteutuksesta poiketen metroliikenteen häiriöttömään jatkumiseen töiden aikana Myllypurossa varaudutaan väliaikaisten sivulaitureiden rakentamisella. Laitureiden lisäkustannusarvio n. 300 000 euroa. Aseman sähkö- ja turvajärjestelmien väliaikaisten järjestelyiden arvio on n. 400 000 euroa. Metrolinjauksen siirtotöiden kustannusarvio on yhteensä n. 3,75 milj. euroa (sis. ratatyöt 500 000 euroa, ratasähkötyöt 450 000 euroa ja maan louhinta ja -rakennustyöt 2,8 milj. euroa). Myllyaukion nykyisen lippuhallin purkamisen ja uuden rakentamisen kustannusarvio on n. 4,0 milj. euroa. Aseman uusien teknisten tilojen ja ratkaisujen osuus arviolta n. 1,3 milj. euroa. Lisäksi hankkeelle on muodostunut suunnitteluvaiheen kustannuksia n. 0,9 milj. euroa vaihtoehtoisen laituripituuden ja asemakaavan ehtojen täyttymisen selvittelyistä sekä suunnitteluaikaisia indeksi- ja tason tarkennuksia n. 0,55 milj. euroa. Lisäkustannus kolmen vaunuparin mittaisen junan pysähtymisen mahdollistamiseksi on 1,1 milj. euroa. Tätä ei toistaiseksi ole huomioitu kaupungin taloussuunnitelmassa. Ennen vuotta 2013 hankkeelle on syntynyt noin miljoonan euron kustannukset.

Talous- ja suunnittelukeskus näkee hyvänä, että HKL-liikelaitos pyrkii huomioimaan aiemmin tapahtuneet virheet, mutta toteaa, että HKL-liikelaitoksen tulee edelleen kehittää suunnittelujärjestelmäänsä siten, että investointihankkeiden kustannusarviot pitävät paremmin paikkansa ja taloussuunnitelmavaiheessa.

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566