Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/12

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 54

Kj / Valtuutettu Lasse Männistön aloite kerjäämisen organisoinnin kriminalisoinnista

HEL 2013-011230 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Lasse Männistön aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Jussi Halla-aho valtuutettu Rene Hursti kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunki ryhtyy aktiiviseen vuoropuheluun valtion kanssa kerjäämisen kieltämisen sisällyttämiseksi järjestyslakiin.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Jussi Halla-ahon palautusehdotus hyväksytty.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että kaupunki ryhtyy aktiiviseen vuoropuheluun valtion kanssa kerjäämisen kieltämisen sisällyttämiseksi järjestyslakiin.

Jaa-äänet: 57
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 14
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 13
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Jan Vapaavuori

Poissa: 1
Heidi Hautala

Valtuutettu Heidi Hautala ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää jaa.

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Kristina Westerholm, turvallisuuskoordinaattori, puhelin: 310 25143

kristina.westerholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Männistö Lasse valtuustoaloite Kvsto 28.8.2013 asia 18

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Lasse Männistö ja 31 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy aktiiviseen vuoropuheluun valtion kanssa kerjäläisongelman ratkaisemiseksi ja tekee vetoomuksen valtioneuvostolle kerjäämisen organisoinnin kriminalisoimisen sisällyttämiseksi järjestyslakiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että kerjäämällä, katusoittoa harjoittamalla, pulloja keräämällä tai muulla vastaavanlaisella toiminnalla itsensä elättäviä Itä-Euroopan kiertolaisia on pääkaupunkiseudulla arvioitu olevan kesäisin noin 500 - 700 ja talvisin noin 200 -250 henkilöä. Määrä on vakiintunut viimeisten neljän vuoden aikana. Kyseiseen toimintaan liittyvät lieveilmiöt, kuten järjestyshäiriöt tai rikoslakirikokset ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla.

Kerjäläiskysymykseen on Helsingissä etsitty ratkaisumalleja laajalla viranomaisyhteistyöllä vuodesta 2007. Helsingin kaupunginjohtaja päätti 14.4.2010 johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän kerjäläisongelman käsittelemiseksi Helsingin kaupungissa. Työryhmään osallistuvien tahojen tehokkaalla yhteistyöllä liikkuvan väestön aiheuttamat haitat yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle ovat vähentyneet Helsingissä, erityisesti vuonna 2013. Tästä ovat esimerkkeinä aggressiivisen kerjäämisen väheneminen, pysyvien leiripaikkojen olemattomuus ja yleisen ympäristön siistiytyminen.  Kansalaisten palautteet ovat vähentyneet samalla huomattavasti.

Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin kaupunki ja Helsingin seurakuntayhtymä käynnistivät liikkuvalle väestölle kohdennetun päiväkeskus Hirundon keväällä 2011. Kerjäämiskysymyksestä saadaan realistista tietoa tämän katutason kohtaamisen avulla. On todettava, että vuosia kestänyt tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä on tuonut kerjäläisilmiöön ja siihen liittyvistä lieveilmiöistä yhä laajemman tietopohjan ja ymmärryksen. Sisäministeriön 31/2010 julkaisussa esitettyjä lukuja ja arvioita, joihin valtuustoaloitteessa viitataan, eivät kaikilta osin vastaa nykyistä tilannetta.

Helsingin poliisilaitokselta saadun tiedon mukaan heillä ei ole luotettavia havaintoja kerjäämisen organisoimisesta Suomessa eikä poliisin tietojärjestelmissä ole ollut tutkittavana Suomessa syytteeseen johtaneita tapauksia, joissa on ollut kyse kerjäämiseen liittyvästä ihmiskaupasta. Myös päiväkeskus Hirundosta saadun tiedon mukaan havaintoja ja viitteitä kerjäämisen organisoinnista tai organisoidusta ihmiskaupasta ei ole ollut. Kaupunginhallitus toteaa edellä esitetyin perustein, että rikoslakiin sisältyvän ihmiskauppapykälän voidaan katsoa pitävän riittävän kattavasti sisällään myös kerjäämisen organisoinnin kriminalisoinnin eikä kerjäämisen organisoinnin kriminalisoiminen erikseen järjestyslaissa ole näin ollen tarpeellista.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että Helsingin kaupungin ja valtion vuoropuhelu asiasta on ilmiön esille tulosta lähtien ollut tiivistä, minkä vuoksi  ei ole tarpeellista tehdä erillistä vetoomusta valtioneuvostolle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Kristina Westerholm, turvallisuuskoordinaattori, puhelin: 310 25143

kristina.westerholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Männistö Lasse valtuustoaloite Kvsto 28.8.2013 asia 18

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.02.2014 § 195

HEL 2013-011230 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Lasse Männistön aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

17.02.2014 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että kaupunki ryhtyy aloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin.

Kannattaja: Lasse Männistö

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että kaupunki ryhtyy aloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin.

Jaa-äänet: 10
Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

10.02.2014 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Kristina Westerholm, turvallisuuskoordinaattori, puhelin: 310 25143

kristina.westerholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566