Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Ryj/7

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49

Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 18.889.000 euroa, rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-indeksi=84, pääkaupunkiseudun hintatasossa 9/2013.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 12.9.2013

2

Hankesuunnitelman tekstiosa

3

Arkkitehtisuunnitelmat_A3

4

Kustannusarvio

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Taustaa

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti 3.11.2011 Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 27.784.000 euroa (rakennuskustannusindeksi=103,7, Haahtela-indeksi=84, pääkaupunkiseudun hintatasoon 12/2011). Johtokunta päätti myös, että hankesuunnitelmaan sisällytetään optio ja suuntaa-antavat laskelmat täyspitkästä kolmen vaunuparin asemasta, jotta Helsingin rataosuus on kokonaisuudessaan yhtenevä ja mahdollistaa tarvittaessa Helsingin alueella pidemmillä junilla liikennöinnin.

Suunnitelmissa oli huomioitu voimassa olevan asemakaavan mahdollistama rakentaminen Myllypuron metroaseman ja radan päälle. Nämä olisivat edellyttäneet ratalinjauksen siirtämistä ja laiturialueen leventämistä.

Kaupunginjohtajisto käsitteli hankesuunnitelmaa helmikuussa 2013. Tuolloin katsottiin tarpeelliseksi tarkastella hankkeen laajuutta ja lähtökohtia uudelleen siltä pohjalta, että asemakaavan mukaiseen täydennysrakentamiseen varautuminen ei saa aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia metroasemahankkeelle eikä metron ratalinjauksen muutoksia.

Hankesuunnitelma

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää 12.9.2013 Myllypuron metroaseman päivitetyn peruskorjauksen hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksymistä. Johtokunnan esitys on liitteenä 1. Uusi hankesuunnitelma, arkkitehtisuunnitelmat ja kustannusarvio ovat liitteinä 2 – 4.

Vanhat suunnitelmat ja kustannusarviot löytyvät oheismateriaalista.

Myllypuron aseman peruskorjaus on tarpeen, sillä nykyinen asema on heikkokuntoinen ja tekniikaltaan vanhentunut. Asema on katettu pinta-asema, jossa on hissi, mutta ei liukuportaita.

Rakennushanke sisältää Myllyaukion lippuhallin porrashuoneen ja hissin purkamisen ja laajennusosan rakentamisen. Laajennusosaan rakennetaan kolme liukuporrasta ja uusi hissi. Lippuhallissa tehdään tilamuutoksia, laajennetaan kioskia ja uusitaan yleisö-wc:t. Lisäksi lippuhallin pinnat ja lvis-tekniikka uusitaan. Laiturialueen katos, laiturin pintarakenteet ja kalusteet uusitaan, ja vanhat julkisivupinnat ehostetaan.

Jauhokujan sillan pohjoispuolella metroaseman nykyinen sisäänkäynti puretaan kokonaisuudessaan ja korvataan uudella sillan yhteyteen tulevalla sisäänkäynnillä, josta on kulku Jauhokujan sillalle ja yhteys uudelle terveysasemalle. Sisäänkäynnissä on portaat sekä kaksi hissiä. Molemmat sisäänkäynnit ovat esteettömät. Jauhokujan sillan alle rakennetaan uusia teknisiä tiloja ja kulkutaso, josta on huoltoporrasyhteys Myllypurontielle.

Aseman tekniikka uusitaan vastaamaan nykypäivän tasoa sekä metron automaattiliikenteen vaatimuksia.

Myllypuron metroaseman laituri jätetään samanpituiseksi kuin muilla Helsingin nykyisillä metroasemilla. Liikennöinti kolmen vaunuparin pituisilla metrojunilla on siten tarvittaessa mahdollista. Rata-alue erotetaan ympäristöstä turvalasiseinällä/tuuliseinillä. Aseman reuna-alueille rakennetaan tarvittavat suoja- ja ympäristörakenteet.

Tarkemmat tiedot peruskorjauksen sisällöstä ilmenevät hankesuunnitelmasta.

Hankesuunnitelman mukaisen ratkaisun kustannusarvio on 18.889.000 euroa (rakennuskustannusindeksi=106,8, Haahtela-indeksi=79, pääkaupunkiseudun hintatasossa 9/2013).

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0 %):

Rakennuttajan kustannukset 1.968.000 euroa

Rakennustekniset työt 8.120.000 euroa

LVI-tekniset työt 888.000 euroa

Sähkötekniset työt 1.157.000 euroa

Tilaajan hankinnat 2.234.000 euroa

Hankevaraukset 3.122.000 euroa

Toteutuneet kustannukset 1.400.000 euroa.

Hankkeessa varaudutaan taidehankintaan, jonka enimmäiskustannus on 75 000 euroa.

Työ tehdään vuosien 2014 - 2016 aikana siten, että hanke valmistuu kesällä 2016. Asema on metroliikenne- ja matkustajakäytössä koko rakentamisen ajan. Metroliikenteelle aiheutuvat raiteiden käyttökatkot ajoitetaan ennalta sovittuihin, liikenteen kannalta ei-kriittisiin ajankohtiin.

Hanke on merkitty vuoden 2014 talousarvioon Liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) investointikohteisiin toteutettavaksi vuosina 2014 - 2016 yhteensä 16,5 milj. euron hintaisena. Lisäksi hankkeen selvitys-, tutkimus- ja mittaus sekä suunnittelutöihin vuoden 2013 loppuun mennessä arviolta 1,5 milj. euroa.

HKL on varautunut hankesuunnitelman mukaisiin 18,9 milj. euron kustannuksiin vuoden 2014 tulosbudjetissaan sekä vuosien 2015 - 2016 taloussuunnitelmassaan.

Lainarahoitettavasta metroaseman investoinnista aiheutuu kaupungille pääomakustannuksia, jotka perustuvat HSL:n kanssa tehtyyn perussopimukseen sekä HKL:lle maksettaviin poistoihin ja investointilainan todellisiin korkoihin. HKL:n laskelmien mukaan metroaseman investoinnin vuotuinen kustannusvaikutus kaupungille on keskimäärin 0,5 milj. euroa 40 vuoden ajan. Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.

Saadut lausunnot

Tarkistetusta hankesuunnitelmasta on pyydetty kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto. Lautakunta puoltaa Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä.

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus pitää Myllypuron aseman peruskorjausta tarpeellisena aseman kunnon ja metron automatisoinnin takia. Aseman parantaminen on perusteltu myös Myllypuron alueen muun kehittämisen kannalta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 12.9.2013

2

Hankesuunnitelman tekstiosa

3

Arkkitehtisuunnitelmat_A3

4

Kustannusarvio

Oheismateriaali

1

Hankesuunnitelma, vanha

2

Arkkitehtisuunnitelmat, vanha hankesuunnitelma

3

Kustannusarvio, vanha hankesuunnitelma

4

Valmistelevat työt (rakennusvaihe 1), työvaihesuunnitelma, vanha hankesuunnitelma

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

HKL

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.02.2014 § 198

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 18.889.000 euroa, rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-indeksi=84, pääkaupunkiseudun hintatasossa 9/2013.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 28.10.2013

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Kaupunkisuunnitteluvirasto yhtyy hankesuunnitelmassa esitettyyn käsitykseen peruskorjauksen tarpeellisuudesta ja puoltaa hankesuunnitelmaa.

Jatkossa tulee metroaseman suunnittelu Myllyaukion eteläreunalla yhteen sovittaa ammattikorkeakoulu Metropolian Myllypuron kampuksen suunnitteluun, josta hankesuunnitelma valmistuu ensi keväänä. Samoin vanhan lippuhallin julkisivujen uusimiseen ajanmukaisiksi tulee kiinnittää huomiota.

Lisätiedot

Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 12.09.2013 § 150

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti

-        esittää kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 18.889.000 euroa, rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-indeksi=79, pääkaupunkiseudun hintatasossa 9/2013

-        oikeuttaa HKL-liikelaitoksen jatkamaan hankkeen suunnittelua ennen hankepäätöksen hyväksyntää

03.11.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 25.1.2013

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Talous- ja suunnittelukeskus pitää perusteltuna toteuttaa Myllypuron metroaseman peruskorjaus hankesuunnitelman mukaisesti sekä siten, että hankkeessa varaudutaan kolmen vaunuparin mittaisten automaattijunien pysähtymismahdollisuuteen Myllypurossa. Arvonlisäveroton enimmäiskustannus on tällöin 28,8 milj. euroa lokakuun 2011 hintatasossa.

Hankkeen kustannuksiin on varauduttu taloussuunnitelmassa vuosille 2013-2015 seuraavasti:

2013: 4,0 milj. euroa

2014: 17,0 milj. euroa

2015: 6,3 milj. euroa

Jatkosuunnittelussa HKL:n tulee vielä selvittää mahdollisuuksia alentaa hankkeen kasvaneita kustannuksia.

Metroaseman peruskorjaus on tärkeä osatekijä koko Myllypuron alueen laajamittaisessa kehittämisessä ja metron automatisoinnissa. Myllypuron aseman peruskorjauksessa otetaan huomioon aseman ja
radan päälle tuleva rakentaminen siirtämällä ratalinjausta ja leventämällä laiturialuetta. Lisäksi peruskorjauksen yhteydessä aseman käyttäjien turvallisuutta, viihtyvyyttä ja kulkuyhteyksiä parannetaan huomioiden alueelle rakentuva uusi ympäristö. Aseman tekniikka uusitaan vastaamaan tunneliaseman ja nykypäivän tasoa sekä metron automaattiliikenteen vaatimuksia.

Myllypuron metroaseman peruskorjaushankkeen kustannusarvio on kasvanut suunnittelun edetessä. Aikaisemmin ilmoitettua arviota kustannuksista (16,5 milj. euroa) ovat kasvattaneet hankesuunnitteluvaiheessa ilmenneet tarpeet. Talous- ja suunnittelukeskus on saanut HKL-liikelaitokselta 19.9.2012 selvityksen hankkeen kustannuksista. Kulosaaren metroaseman peruskorjauksen toteutuksesta poiketen metroliikenteen häiriöttömään jatkumiseen töiden aikana Myllypurossa varaudutaan väliaikaisten sivulaitureiden rakentamisella. Laitureiden lisäkustannusarvio n. 300 000 euroa. Aseman sähkö- ja turvajärjestelmien väliaikaisten järjestelyiden arvio on n. 400 000 euroa. Metrolinjauksen siirtotöiden kustannusarvio on yhteensä n. 3,75 milj. euroa (sis. ratatyöt 500 000 euroa, ratasähkötyöt 450 000 euroa ja maan louhinta ja -rakennustyöt 2,8 milj. euroa). Myllyaukion nykyisen lippuhallin purkamisen ja uuden rakentamisen kustannusarvio on n. 4,0 milj. euroa. Aseman uusien teknisten tilojen ja ratkaisujen osuus arviolta n. 1,3 milj. euroa. Lisäksi hankkeelle on muodostunut suunnitteluvaiheen kustannuksia n. 0,9 milj. euroa vaihtoehtoisen laituripituuden ja asemakaavan ehtojen täyttymisen selvittelyistä sekä suunnitteluaikaisia indeksi- ja tason tarkennuksia n. 0,55 milj. euroa. Lisäkustannus kolmen vaunuparin mittaisen junan pysähtymisen mahdollistamiseksi on 1,1 milj. euroa. Tätä ei toistaiseksi ole huomioitu kaupungin taloussuunnitelmassa. Ennen vuotta 2013 hankkeelle on syntynyt noin miljoonan euron kustannukset.

Talous- ja suunnittelukeskus näkee hyvänä, että HKL-liikelaitos pyrkii huomioimaan aiemmin tapahtuneet virheet, mutta toteaa, että HKL-liikelaitoksen tulee edelleen kehittää suunnittelujärjestelmäänsä siten, että investointihankkeiden kustannusarviot pitävät paremmin paikkansa ja taloussuunnitelmavaiheessa.

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566