Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/16

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

Ryj / Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om fler sittplatser på busshållplatserna vid Nordsjö metrostation

HEL 2013-011811 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Ledamoten Ville Jalovaara föreslår i sin motion att staden ska öka antalet bänkar på busshållplatserna vid Nordsjö metrostation.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet och konstaterar att det finns 13 bänkar i Nordsjö metrostations och köpcentrum Columbus omgivning sommartid och en vilobänk på vintern. Båda plattformsområdena kommer att få två nya bänkar.

Byggnadskontoret återbördar dessutom tre tilläggsbänkar till terminalområdet som ett försök. Utifrån vinterns och vårens erfarenheter beslutar byggnadskontoret om det större bänkantalet i gatuområdet vid Nordsjö terminalbro ska bli permanent.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 152

HEL 2013-011811 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 05.11.2013 § 449

HEL 2013-011811 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisillä alueilla sijaitsevat kadun kalusteet, kuten penkit ja roska-astiat, ovat rakennusviraston vastuulla. Linja-autopysäkeillä sijaitsevat kalusteet ovat yleisesti ottaen HSL:n vastuulla. Vuosaaren metroaseman ja kauppakeskus Columbuksen ympäristössä penkit sijaitsevat katualueella, joten tapauksessa kyseiset penkit kuuluvat rakennusviraston ylläpidettäväksi. Yleisvaikutelma alueella on tällä hetkellä turvallinen ja siisti. Vuosaaren terminaalisilta on julkisen liikenteen solmukohta. Penkkien määrällinen tarve on siksi suuri, joten sinne on kesäajaksi sijoitettu yhteensä 13 kappaletta D2-mallista penkkiä. Näistä 8 kappaletta on sijoitettu aluekeskuksen laiturialueille, linja-autopysäkkien välittömään läheisyyteen. Columbuksen puoleisella alueella on siis 4 penkkiä kesäaikana. 

Terminaalialue on suhteellisen kapea ja pitkä, mikä asettaa haasteita etenkin alueen talvikunnossapidolle. Penkit sijaitsevat pysäkkialueiden katoksen alla, tukipylväiden väleissä. Samassa katutilassa on muitakin kadunkalusteita kuten mainoslaitteita, roska-astioita ja sähkökaappeja.

Tällä hetkellä on talveksi jätetty vain yksi levähdyspenkki terminaalialueelle. Perustelu kausivaihteluun on laituritilan ahtauden ja talvikunnossapidon sekä turvallisuuden asettamat vaatimukset.

Rakennusviraston asiantuntijat ja alueen urakoitsija ovat yhteisessä maastokatselmuksessaan todenneet, että alueelle on turvallista lisätä korkeintaan 4 penkkiä eli kaksi penkkiä lisätään per laiturialue. Pylväiden väliin on jätettävä tarpeeksi vapaata tilaa.

Rakennusvirasto palauttaa lisäksi, kokeiluluotoisesti, laiturialueille kolme penkkiä talveksi eli 4 penkkiä yhteensä. Vasta tulevan talvi- ja kesäkauden aikana saatujen kokemusten perusteella, päätetään penkkien pysyvästä lisäämisestä Vuosaaren terminaalisillan katualueelle.

22.10.2013 Palautettiin

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Esko Virtanen, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38579

esko.virtanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566