Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/17

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Ryj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite roska-astioiden hankkimisesta Jollaksen ulkoilupoluille ja merenrantapolulle

HEL 2013-012357 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Seija Muurinen ja kymmenen muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki varustaa Jollaksessa sijaitsevat Purjetuulenkujan ja Härkälahdentien välisen Kuunaripolun ulkoilureitin sekä Mesaanikujan ja Puhuritien välisen merenrantapolun roska-astioilla.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että rakennusvirasto tulee sijoittamaan roska-astiat Kuunaripolun molempiin päihin, mistä ne on myös talviaikana mahdollista tyhjentää. Mesaanipolun ja Puhuritien välissä kulkevalle polulle roska-astiat asennetaan myöhemmin kunnostustöiden yhteydessä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 153

HEL 2013-012357 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 26.11.2013 § 475

HEL 2013-012357 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki varustaa Jollaksessa sijaitsevat Purjetuulenkujan ja Härkälahdentien välisen Kuunaripolun ulkoilureitin sekä Mesaanikujan ja Puhuritien välisen merenrantapolun roska-astioilla.

Kyseessä olevat reitit sijaitsevat Jollaksen ulkoilumetsissä. Rakennusvirasto on tietoinen siitä, että mainittujen ulkoilureittien lisäksi Jollaksessa on runsaasti muita reittejä, joiden varsilla ei ole roska-astioita. Tämän lisäksi alueella on paljon muutakin kunnostettavaa ulkoilureittien osalta.

Virkistysreittiverkoston kunto on kartoitettu kattavasti Jollaksen ja Hevossalmen itäosan aluesuunnitelmassa vuosille 2008-2017. Molemmat aloitteessa mainitut reitit on suunnitelmassa todettu merkittäviksi puistokäytäviksi. Kuunaripolku on kohtalaisessa kunnossa kun taas Mesaanikujan ja Puhuritien välinen polku vaatii kunnostamista.

Roska-astioiden puute ulkoilukäytävien varsilla on puistometsien roskaantumisen kannalta ongelmallista. Yksittäisten, hajallaan eri puolilla metsää olevien roska-astioiden huolto on kallista. Tämän vuoksi rakennusvirasto ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa juuri voi lisätä niitä ulkoilureittien varsille.

Rakennusviraston viheralueiden ylläpitoon ja hoitoon osoitetut varat ovat pienentyneet. Valitettavasti tämä näkyy roskahuollon lisäksi myös siinä, että puuttuvien ulkoilureittien rakentamista ei voida toteuttaa aluesuunnitelmassa esitetyssä aikataulussa.

Rakennusvirasto tulee sijoittamaan roska-astiat Kuunaripolun molempiin päihin, mistä ne myös talviaikana on mahdollista tyhjentää. Mesaanikujan ja Puhuritien välissä kulkevalle polulle asennetaan roska-astiat myöhemmin kunnostustöiden yhteydessä.   

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

Katriina Arrakoski-Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39451

katriina.arrakoski-makinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566