Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

29.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Eräiden vuoden 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen

HEL 2014-000353 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, yleisten töiden lautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan sekä henkilöstökeskuksen ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalous-osaTa-kohta

 

       euroa

1 14 04

Jaksotetut henkilöstömenot, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

5 000 000

2 09 01

Katu- ja viheralueiden ylläpito ja yleishallinto, yleisten töiden lautakunnankäytettäväksi

3 600 000

4 17 05

Kulttuuritoimi; Avustukset Suomen Kansallisoopperan Säätiölle, Khn käytettäväksi

36 205

4 52 09

Henkilöstökeskus; Eläkkeet

5 000 000

 
yhteensä

 

 
13 636 205

 

Investointi-osa Ta-kohta

 

 
euroa

 
8 09 20

 
Kulttuuritoimi

 
27 000

 

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen siirtämään 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

7 02 03

Tuet eräille hallintokunnille, talous- ja  
suunnittelukeskuksen käytettäväksi

 

 

 
7 02 03 08

 
 -50 000

 

7 02 03 05

+50 000

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, yleisten töiden lautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan sekä henkilöstökeskuksen ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalous-osaTa-kohta

 

       euroa

1 14 04

Jaksotetut henkilöstömenot, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

5 000 000

2 09 01

Katu- ja viheralueiden ylläpito ja yleishallinto, yleisten töiden lautakunnankäytettäväksi

3 600 000

4 17 05

Kulttuuritoimi; Avustukset Suomen Kansallisoopperan Säätiölle, Khn käytettäväksi

36 205

4 52 09

Henkilöstökeskus; Eläkkeet

5 000 000

 
yhteensä

 

 
13 636 205

 

Investointi-osa Ta-kohta

 

 
euroa

 
8 09 20

 
Kulttuuritoimi

 
27 000

 

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen siirtämään 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

7 02 03

Tuet eräille hallintokunnille, talous- ja  
suunnittelukeskuksen käytettäväksi

 

 

 
7 02 03 08

 
 -50 000

 

7 02 03 05

+50 000

 

Esittelijä

Käyttötalousosan määrärahojen ylittäminen:

1 14 04 Jaksotetut henkilöstömenot, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

Muiden hallintokuntien paitsi liikelaitosten lomapalkkojen ja niihin liittyvien henkilösivumenojen jaksotuksen muutosta varten on varattu määräraha keskitetysti. Vuonna 2013 lomien pitäminen on jaksottunut aiemmasta poiketen josta on seurannut se, että jaksotuksen muutos on ollut aiempaa suurempi. Lisäksi muutokset henkilösivumenojen pohjana olevissa sivukuluprosenteissa ovat muuttaneet lomapalkkojen jaksotuksen muutokseksi kirjattavia kuluja.

Määrärahojen ylityksessä ei ole kyse varsinaisesti uudesta kustannuksesta kaupungille, vaan siitä että virastojen menoiksi normaalitilanteessa kirjattavia lomapalkkamenoja on jouduttu kirjaamaan keskitetysti.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 5 000 000 euroa.

2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito ja yleishallinto, yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi

Katualueiden ja rakennettujen puistojen talvihoitoon varattu 24,6 milj. euroa ei riittänyt alkuvuoden 2013 runsaslumisesta ja pitkään jatkuneesta talvesta aiheutuneiden menojen kattamiseen. Talvihoidon määrärahat ovat ylittymässä 4,4 milj. eurolla. Ylitys jakautuu yksityisten urakka-alueiden 1,3 milj. euron ja Staran ylläpitoalueiden 3,1 milj. euron talvihoidon lisätöihin. Lisäkustannusten suurin aiheuttaja on lumenkuljetus, noin 4,2 milj. euroa. Myös talvihoidon materiaalit, lumenvastaanotto, varavastaanottopaikkojen avaaminen ja ylläpito, ajoneuvojen siirrot ja pysäköinninväistöalueet ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. Talvihoidon menojen ylitystä pienentävät 0,6 milj. euron säästöt katu- ja puisto-osaston henkilöstömenoissa ja palveluostoissa sekä 0,2 milj. euron säästöt muiden osastojen menoissa. Näin ollen talousarviokohdan menoylitys on 3,6 milj. euroa.

Loppuvuoden 2013 leudot säät eivät aiheuttaneet kustannuksia lumenaurauksessa ja lumen poiskuljetuksessa. Myös liukkaudentorjuntaa tehtiin keskimääräistä vähemmän. Tämä alensi talvikunnossapidon ylitysennustetta aiemmin arvioidusta

Määrärahaa tulisi saada ylittää 3 600 000 euroa.

4 17 05 Kulttuuritoimi; Avustukset Suomen Kansallisoopperan Säätiölle, Khn käytettäväksi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.9.2003 Suomen Kansallisoopperan käyttökustannusten rahoitusta koskevan uuden sopimuksen, joka astui voimaan 1.1.2004. Sopimuksen mukaan oopperan avustus pohjautuu kustannustason muutoksiin ja avustusta tarkistetaan vuosittain indeksitarkistuksena.

Vuoden 2013 talousarviossa on varattu Suomen Kansallisoopperan säätiölle 3 668 000 euron suuruinen avustus. Avustuksen suuruutta määriteltäessä käytettiin talousarvion laatimisohjeissa arvioitua kustannustason muutosta. Ansiotasoindeksin arvioitua nopeamman kehityksen vuoksi talousarviossa varattua määrärahaa tulisi saada ylittää.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 36 205 euroa.

4 52 09 Henkilöstökeskus; Eläkkeet

Määräraha on varattu kaupungin oman eläkejärjestelmän eläkkeiden ja eräiden lisäeläkkeiden maksamiseen sekä Kevan vuosittaisten kokonaiskulujen rahoittamiseen kohdistuvaan jälkilaskutukseen. Kyseinen määrärahanylitys on seurausta ennakoitua suuremmasta Kevan jälkilaskutuksesta.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 5 000 000 euroa.

 

Investointiosan määrärahojen ylittäminen

8 09 20 Kulttuuritoimi

Kulttuurikeskuksen aluetaloon Malmilla on tehty vuonna 2013 elokuvateatterin digitalisointi. Investoinnin arvo on 54 000 euroa. Digitalisoinnin osalta on sovittu, että digitalisoinnista 50 % rahoitetaan kaupungin yleisistä varoista sekä loppuosa 26 568 euroa on saatu investointitukena Elokuvasäätiöltä.

 

 

Digitalisointi on kirjattu kulttuurikeskuksen vuoden 2013 investointeihin kokonaisuudessaan. Digitalisointi-hankkeeseen on myönnetty kaupungin omalle osuudelle (50 % hankkeen kuluista) ylitysoikeus     27 000 euroa 11.12.2013 (§442). Elokuvasäätiöltä saadun investointituen osuudelle tarvitaan 27 000 euroa ylitysoikeus.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 27 000 euroa

 

Määrärahojen siirrot:

7 02 03 Tuet eräille hallintokunnille, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

Kyseisessä talousarviokohdassa on tarkoituksenmukaista tehdä alakohtien välinen siirto koskien Palmialle maksettavaa tukea. Talousarviokohdan sitova taso 7 02 03 ei ylity.

Määrärahaa tulisi saada siirtää seuraavasti:

7 02 03 08                          -50 000 euroa

7 02 03 05                          +50 000 euroa

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Talpa

Yleisten töiden lautakunta

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2014 § 49

HEL 2014-000353 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, yleisten töiden lautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan sekä henkilöstökeskuksen ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalous-osaTa-kohta

 

       euroa

1 14 04

Jaksotetut henkilöstömenot, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

5 000 000

2 09 01

Katu- ja viheralueiden ylläpito ja yleishallinto, yleisten töiden lautakunnankäytettäväksi

3 600 000

4 17 05

Kulttuuritoimi; Avustukset Suomen Kansallisoopperan Säätiölle, Khn käytettäväksi

36 205

4 52 09

Henkilöstökeskus; Eläkkeet

5 000 000

 
yhteensä

 

 
13 636 205

 

Investointi-osa Ta-kohta

 

 
euroa

 
8 09 20

 
Kulttuuritoimi

 
27 000

 

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen siirtämään 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

7 02 03

Tuet eräille hallintokunnille, talous- ja  
suunnittelukeskuksen käytettäväksi

 

 

 
7 02 03 08

 
 -50 000

 

7 02 03 05

+50 000

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566