Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/8

 

29.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

Vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2014 talousarvioon

HEL 2014-000098 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginkanslian, pelastuslautakunnan, teknisen palvelun lautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan, opetuslautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, kaupunginorkesterin johtokunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan sekä tietokeskuksen ylittämään vuoden 2014 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

luku/kohta

 

euroa

1 04 02

Käyttövarat, Khn käytettäväksi

15 000 000

1 10 01

Kaupunginkanslia

151 000

1 10 02

Keskitetty tietotekniikka

1 700 000

1 39 13

Kehittämishankkeet, Kanslian käyt.

4 000 000

4 55

Tietokeskus

100 000

5 11

Kaupunkisuunnittelutoimi

1 107 000

5 21 05

Avustukset asuintalojen hissien     
rakentamiseen

284 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

22 342 000

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käyt.

    8 868 000

8 01 02

Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käyt.

13 505 000

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen,… Klkn käyt.

4 150 000

8 02

Talonrakennus

 

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käyt.

10 700 000

8 02 02

Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn käyt. 

5 250 000

8 02 04

Kaupungintalokorttelien kehittäminen,Khn käyt.

2 500 000

8 02 05

Pelastustoimen rakennukset, Pelkn käyt.

2 315 000

8 03

Kadut, liikenneväylät ja radat

 

8 03 08

Uudisrakentaminen, Ytlkn käyt. 

 300 000

8 03 09

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käyt. 

4 250 000

8 03 10

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käyt.

17 960 000

8 03 12

Kamppi-Töölönlahti –alue, Khn käyt.

200 000

8 03 15

Jätkäsaari, Ytlkn käyt. 

1 000 000

8 03 16

Kalasatama, Ytlkn käyt. 

860 000

8 03 17

Kruunuvuorenranta, Ytlkn käyt. 

2 300 000

8 03 18

Pasila, Ytlkn käyt. 

4 000 000

8 03 20

Liityntäpysäköintipaikat, Khn käyt.

640 000

8 05

Väestönsuojat

 

8 05 08

Väestönsuojat, Pelkn käyt.

720 000

8 06

Puistorakentaminen

 

8 06 11

Kamppi-Töölönlahti –alueen puistot, Khn käyt.

740 000

8 06 14

Jätkäsaaren puistot, Ytlkn käyt.

1 100 000

8 07

Liikuntarakentaminen, Lilkn käyt.

 

8 07 08

Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset

1 710 000

8 08

Korkeasaaren eläintarha

 

8 08 08

Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu ja rakentaminen, Ytlkn käyt.

980 000

8 09

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 09 06

Pelastustoimi

2 925 000

8 09 07

Ympäristökeskus

115 000

8 09 10

Kaupunginkanslia

4 120 000

8 09 11

Hankintakeskus

150 000

8 09 12

Rakennusvirasto

279 000

8 09 13

Rakentamispalvelu

187 000

8 09 14

Opetusvirasto

522 000

8 09 19

Kirjastotoimi

105 000

8 09 25

Liikuntatoimi

184 000

8 09 26

Kaupunginorkesteri

100 000

8 09 29

Tietokeskus

57 000

8 09 32

Sosiaali- ja terveysvirasto

2 503 000

8 09 33

Varhaiskasvatusvirasto

650 000

8 09 35

Kaupunkisuunnittelutoimi

160 000

8 09 36

Kiinteistötoimi

260 000

8 09 37

Rakennusvalvonta

350 000

8 29

Muu pääomatalous

 

8 29 03

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käyt.

6 134 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Kanslian käyt.

2 500 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

105 349 000

 

 

 

9 01

Pitkävaikutteinen rahoitus

 

9 01 01

Antolainat asuntotuotantoon, Khn käyt.

8 500 000

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

8 400 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

16 900 000

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 22,34 milj. euroa (liite 1) ja investointiosassa 105,35 milj. euroa (liite 1) sekä rahoitusosassa 16,90 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti lisätä Kamppi-Töölönlahti -alueelle myönnettyjen investointien  ylitysoikeuksia vastaavat tulot
2 251 000 euroa talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet esityksineen.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginkanslian, pelastuslautakunnan, teknisen palvelun lautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan, opetuslautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, kaupunginorkesterin johtokunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan sekä tietokeskuksen ylittämään vuoden 2014 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

luku/kohta

 

euroa

1 04 02

Käyttövarat, Khn käytettäväksi

15 000 000

1 10 01

Kaupunginkanslia

151 000

1 10 02

Keskitetty tietotekniikka

1 700 000

1 39 13

Kehittämishankkeet, Kanslian käyt.

4 000 000

4 55

Tietokeskus

100 000

5 11

Kaupunkisuunnittelutoimi

1 107 000

5 21 05

Avustukset asuintalojen hissien     
rakentamiseen

284 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

22 342 000

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käyt.

    8 868 000

8 01 02

Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käyt.

13 505 000

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen,… Klkn käyt.

4 150 000

8 02

Talonrakennus

 

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käyt.

10 700 000

8 02 02

Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn käyt. 

5 250 000

8 02 04

Kaupungintalokorttelien kehittäminen,Khn käyt.

2 500 000

8 02 05

Pelastustoimen rakennukset, Pelkn käyt.

2 315 000

8 03

Kadut, liikenneväylät ja radat

 

8 03 08

Uudisrakentaminen, Ytlkn käyt. 

 300 000

8 03 09

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käyt. 

4 250 000

8 03 10

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käyt.

17 960 000

8 03 12

Kamppi-Töölönlahti –alue, Khn käyt.

200 000

8 03 15

Jätkäsaari, Ytlkn käyt. 

1 000 000

8 03 16

Kalasatama, Ytlkn käyt. 

860 000

8 03 17

Kruunuvuorenranta, Ytlkn käyt. 

2 300 000

8 03 18

Pasila, Ytlkn käyt. 

4 000 000

8 03 20

Liityntäpysäköintipaikat, Khn käyt.

640 000

8 05

Väestönsuojat

 

8 05 08

Väestönsuojat, Pelkn käyt.

720 000

8 06

Puistorakentaminen

 

8 06 11

Kamppi-Töölönlahti –alueen puistot, Khn käyt.

740 000

8 06 14

Jätkäsaaren puistot, Ytlkn käyt.

1 100 000

8 07

Liikuntarakentaminen, Lilkn käyt.

 

8 07 08

Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset

1 710 000

8 08

Korkeasaaren eläintarha

 

8 08 08

Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu ja rakentaminen, Ytlkn käyt.

980 000

8 09

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 09 06

Pelastustoimi

2 925 000

8 09 07

Ympäristökeskus

115 000

8 09 10

Kaupunginkanslia

4 120 000

8 09 11

Hankintakeskus

150 000

8 09 12

Rakennusvirasto

279 000

8 09 13

Rakentamispalvelu

187 000

8 09 14

Opetusvirasto

522 000

8 09 19

Kirjastotoimi

105 000

8 09 25

Liikuntatoimi

184 000

8 09 26

Kaupunginorkesteri

100 000

8 09 29

Tietokeskus

57 000

8 09 32

Sosiaali- ja terveysvirasto

2 503 000

8 09 33

Varhaiskasvatusvirasto

650 000

8 09 35

Kaupunkisuunnittelutoimi

160 000

8 09 36

Kiinteistötoimi

260 000

8 09 37

Rakennusvalvonta

350 000

8 29

Muu pääomatalous

 

8 29 03

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käyt.

6 134 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Kanslian käyt.

2 500 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

105 349 000

 

 

 

9 01

Pitkävaikutteinen rahoitus

 

9 01 01

Antolainat asuntotuotantoon, Khn käyt.

8 500 000

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

8 400 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

16 900 000

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 22,34 milj. euroa (liite 1) ja investointiosassa 105,35 milj. euroa (liite 1) sekä rahoitusosassa 16,90 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee lisätä Kamppi-Töölönlahti -alueelle myönnettyjen investointien  ylitysoikeuksia vastaavat tulot
2 251 000 euroa talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Esittelijä

Mikäli hallintokunnalla on ollut loppuvuoteen 2013 ajoittuvia ja aikataulultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2014 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, hallintokunta on voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2014 määrärahoihin. Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 2013. Lisäksi ylitysesityksiin sisältyvät kaupunginhallituksen esirakentamisrahoista, käyttövaroista ja lähiörahastosta myöntämät hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2014.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut virastoilta tiedot vuonna 2013 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 22,34 milj. euroa (edellisenä vuonna noin 23 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 105,35 milj. euroa (edellisenä vuonna 71 milj. euroa).

Myös antolainamäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Asuntotuotantoon myönnettyjä primäärilainoja on nostamatta 5,07 milj. euroa ja tertiäärilainoja 3,43 milj. euroa. Lisäksi muita talousarviovaroista myönnettyjä antolainoja on nostamatta 8,40 milj. euroa. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 16,90 milj. euroa (edellisenä vuonna 15 milj. euroa).

Tähän esitykseen sisältyy myös muutaman projektiluonteisen, määrättyyn tarkoitukseen osoitetun, mutta aikataulusyistä siirtyvän käyttötalousmäärärahan myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2014.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 22,34 milj. euroa.

1 04 02 Khn käyttövarat

Vuodelle 2012 myönnettiin talousarviokohtaan 1 04 02 yhteensä
10 milj. euron Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismääräraha nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Khs päätti määrärahan käyttösuunnitelmasta 10.12.2012 ja siten määrärahan käyttö siirtyi käytännössä vuodelle 2013. Hallintokunnat esittävät seuraavien Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärä-rahojen osalta seuraavia ylitysoikeuksia vuodelle 2014.

-        Kaupunginkanslian hallinnoimiin hankkeisiin 4 350 000 euroa

-        Opetusviraston hallinnoimiin hankkeisiin 2 385 000 euroa

-        Nuorisoasiainkeskuksen hallinnoimiin hankkeisiin                         1 095 000 euroa

-        Liikuntaviraston hallinnoimiin hankkeisiin 149 000 euroa

-        Tietokeskuksen hallinnoimiin hankkeisiin 42 000 euroa

Näiden määrärahojen ylitystarpeen syynä on toimintojen jatkuminen vuonna 2014. Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillis-määrärahojen osalta ylitysesitys on yhteensä 8 021 000 euroa.

Khn käyttövaroista on rahoitettu eräitä projektiluontoisia hankkeita, jotka liittyvät mm. kaupungin yleisilmeeseen, turvallisuuteen sekä viihtyisyyteen. Osa vuodelle 2013 suunnitelluista hankkeista jatkuu vuodelle 2014 ja siten osa käyttämättä jääneistä rahoista olisi tarkoituksenmukaista myöntää 3 749 000 euron ylitysoikeutena vuodelle 2014. Lisäksi Khn käyttövaroista maksettava Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen kohdistettu kaupungin avustus 1 000 000 euroa siirtyy maksettavaksi vuodelle 2014.

Khn käyttövaroista on vuonna 2013 varattu pyöräilyn edistämisohjelman toteuttamiseen Khn 29.4.2013 päätöksen mukaisesti yhteensä 800 000 euroa. Edistämisohjelman toteutus jatkuu vuodelle 2014 ja siten 2013 käyttämättä jääneet yhteensä
470 000 euroa tulisi siirtää vuodelle 2014.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin tarkoitettujen määrärahojen (ns. LASU-rahat) osalta on tarkoituksenmukaista esittää seuraavia ylitysoikeuksia vuodelle 2014:

-        Sosiaali- ja terveysviraston hallinnoimiin hankkeisiin                   928 000 euroa

-        Opetusviraston hallinnoimiin hankkeisiin 500 000 euroa

-        Kulttuurikeskuksen hallinnoimiin hankkeisiin 244 000 euroa

-        Nuorisoasiainkeskuksen hallinnoimiin hankkeisiin 38 000 euroa

-        Liikuntaviraston hallinnoimiin hankkeisiin 50 000 euroa

Näiden määrärahojen ylitystarpeen syynä on toimintojen jatkuminen vuonna 2014. Lasten ja nuorten hyvinvointiin tarkoitettujen määrärahojen osalta ylitysesitys on yhteensä 1 760 000 euroa.

Khn käyttövarojen ylitystarve on yhteensä 15,00 milj. euroa.

1 10 01 Kaupunginkanslia

Helsingin kaupungin kokonaan omistama Helsinki Abroad Ltd Oy ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana. Yhtiön tuloja ovat Helsingin kaupungin ja sen kumppanikaupunkien maksamat rahoitusosuudet sekä yhtiön tarjoamista palveluista syntyvät tulot. Helsingin partnerikonsortio, johon kuuluu Helsingin lisäksi kolme muuta osapuolta vastaavat 60 % kustannusosuudesta ja muut kumppanikaupungit yhteensä 40 % osuudesta.  Helsingin kaupungin osuus on siten 15 % yhtiön tarvitsemista rahoitus-osuuksista. Kaupunginkanslia budjetoi vuosittain kansainvälisen toiminnan käyttömenoihin Helsinki-konsortio -osuuden ja laskuttaa konsortion muilta osapuolilta niiden osuuden. Osapuolten kesken on sovittu menettelystä, jossa vuosittain suoritettavien käyttökulukorvausten ylijäämä voidaan käyttää seuraavien vuosien kustannusten tasaamiseen. Näitä menoja vastaavat määrärahat
151 000 euroa tulisi myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2014.

Ylitystarve on 151 000 euroa.

1 10 02 Keskitetty tietotekniikka

Ylitysmäärärahaa on tarkoitus kohdentaa vuonna 2014 jatkuvien palveluiden tietotekniikkakustannuksiin mm. Helnet-runkoverkon toiminnan turvaamiseen, Hel-keskuksen mahdolliseen siirtoon ja sen aiheuttamaan rinnakkaiskäyttöön sekä seuraaviin kehittämishankkeisiin kuten hel.fi-konseptin uusimiseen ja sähköpostiohjelmiston päivittämiseen.

Kaikkiaan vuoden 2013 talousarviossa on arvioitu syntyvän säästöjä 6,2 milj. euroa (kun huomioidaan vuodelle 2013 myönnetty
2,0 milj. euron ylitysoikeus). 

Hankkeiden jatko aiheuttaa yhteensä 1,70 milj. euron ylitystarpeen vuodelle 2014. 

1 39 13 Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi

Kaupunkirakennetta kehittävät hankkeet ja hankkeiden toteutukseen liittyvät selvitys- ja suunnittelutehtävät sekä markkinointi toteutuivat vain osittain. Merkittävimmin määrärahaa (runsaat 1,5 milj. euroa) jäi käyttämättä Pisararadan suunnittelutyön viivästyttyä. Lisäksi Keski-Pasilan toteutuskilpailun liittyvien kustannusten (noin 0,4 milj. euroa) maksaminen siirtyy vuodelle 2014.  Vuodelle 2014 myönnetyt määrärahat on pääosin ohjelmoitu mm. Pisararadan suunnitteluun. Vuoden 2014 aikana on myös varauduttava perusteltuihin kehittämishankkeisiin sekä selvitys- ja suunnittelutehtäviin.

Ylitystarve on 4,00 milj. euroa.

4 55 Tietokeskus

Helsingin kaupungin Tietokeskus on vastaanottanut vuonna 2013 EU:lta 100 000 euron palkintorahan Helsinki Region Infoshare projektille. European Prize for Innovation in Public Administration rahankäyttösuunnitelma raportoidaan EU:n komissiolle maaliskuussa 2014.

Palkintoraha on tarkoitus käyttää vuosien 2014 - 2015 aikana Helsingin Ahjo -järjestelmän kautta saatavan avoimen datan yhteensovittamiseen muun kaupungin toimintaa kuvaavan datan kanssa. Tämä on ns. infrastruktuurityötä, joka sisältää eri datalähteiden sisällöllistä yhteensovittamista sekä rajapintojen rakentamista yhteen sovitettuun dataan. Tätä työtä on suunniteltu tehtävän projektina noin 1.2.2014-30.5.2015 välisellä ajalla. Palkintorahalla palkataan projektisuunnittelija, joka vastaisi projektin toteuttamisesta ja pitkälti myös ns. infrastruktuurityön teknisestä toteutuksesta.

Ylitystarve on 100 000 euroa.

5 11 Kaupunkisuunnittelutoimi

Vuonna 2013 kesken jääneitä hankkeita on siirtymässä vuodelle 2014. Lisäksi ohjelmoitujen konsulttitöiden, kuten yleiskaavan kiireellisten selvitysten ja Raide-Jokerin hankesuunnitelman aloitukset ovat viivästyneet. Yhteensä näihin hankkeiden ylitystarve on 1,0 milj. euroa.

Kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2013 talousarvioon sisältyneestä lähiöprojektin toimintarahasta jäi käyttämättä 137 000 euroa, josta
112 000 euroa esitetään sisällytettäväksi kaupunkisuunnitteluviraston talousarvioon vuodelle 2014 myöhentyneiden hankkeiden jatkamista varten.

Ylitystarve on yhteensä 1,11 milj. euroa.

5 21 05 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen

Kaksi vuoden 2013 määrärahoilla avustettavaksi suunniteltua hissihanketta valmistuu vuoden 2014 alussa. Näiden avustusten yhteismäärä on 284 900 euroa, jota vastaava ylitysoikeus esitetään vuoden 2014 käyttömäärärahoihin.

Ylitystarve on 284 000 euroa.

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 105,35 milj. euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

Määrärahoja jää käyttämättä Kuninkaantammen maankäyttösopimuksiin ja maanhankintaan tarkoitetuista määräahoista 6,08 milj. euroa, koska sopimus on sidoksissa vuoden 2014 puolella käsiteltävään asemakaavaan. Vuonna 2013 toteuttavaksi suunnitellun Östersundomin alueella olevan kohteen maakaupan neuvottelut viivästyivät mm. kuntien maanhankintaa tukevan kiinteistömyyjien väliaikaisen luovutusvoiton verottomuutta koskevan lain voimaan astumisen viivästymisen vuoksi.

Ylitystarve on yhteensä 8,87 milj. euroa.

8 01 02 Esirakentaminen ja täyttötyöt jne, Khn käytettäväksi

Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tarpeen liitteessä 1 esitettyjen myöhentyneiden hankkeiden loppuun saattamiseen vuoden 2014 aikana. Esirakentamiskohteissa suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat Kalasataman, Kuninkaantammen ja muiden projektialueiden meneillään oleviin esirakentamistöihin.

Ylitystarve on yhteensä 13,51 milj. euroa.

8 01 03 Kiinteistöjen hankinta ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen jne,. Klkn käytettäväksi

Kiinteistölautakunnan käyttöön tarkoitettuihin pienehköjen kiinteistöjen ostoihin, rakentamiskelpoiseksi saattamiseen ja täydennysrakentamis-korvauksiin tarvitaan siirtyneiden kauppojen vuoksi yhteensä
4,15 milj. euroa.

Ylitystarve on yhteensä 4,15 milj. euroa.

8 02 Talonrakennus

8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet

Uudis- ja lisärakennushankkeista Staran työtukikohta Jätkäsaareen toteutuu aiottua hitaammin. Itäinen yhteispäivystyssairaala ja siihen liittyvät piha-alueiden muutostyöt toteutuvat myös suunniteltua hitaammin. Päiväkotien Kurkimoisio ja Louhi ajoitukset ovat muuttuneet ja määrärahatarpeita on siirtynyt vuodelle 2014.

Ylitystarve on yhteensä 10,70 milj. euroa.

8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet

Siirtyneitä tai aikataulultaan myöhentyneitä hankkeita ovat mm. Kannelmäen peruskoulun pihan perusparannus, Stadin ammattiopiston lisätilat Ala-Malmin peruskouluun, Vuosaaren peruskoulun perusparannus sekä pysyvän väistötilapäiväkodin rakentaminen Malmille, jotka aiheuttavat yhteensä 5,25 milj. euron ylitystarpeen vuodelle 2014.

Ylitystarve on yhteensä 5,25 milj. euroa.

8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

Elefantti korttelin pohjoisosan perusparannus, torikortteleiden pienet muutostyöt, Helleniuksen talon liiketilojen muutostyö sekä postikeskuksen ja digipainon muuttaminen galleriatiloiksi -hankkeet toteutuvat aiottua hitaammin.

Ylitystarve on 2,50 milj. euroa.

8 02 05 Pelastustoimen rakennukset, Pelkin käytettäväksi

Erottajan pelastusaseman peruskorjaus on vastaanotettu, mutta keskeneräisten loppuselvitysten vuoksi hanketta ei ole vielä päätetty. Määrärahatarve vuodelle 2014 on 1,3 milj. euroa. Haagan pelastusaseman toteutussuusuunnittelu ja väistötilojen suunnittelu on siirtynyt vuodelle 2014. Määrärahatarve on 0,8 milj. euroa. Keskuspelastusaseman tornin korjaukseen varattu 0,2 milj. euron käyttö on siirtynyt vuodelle 2014.

Ylitystarve yhteensä 2,32 milj. euroa.

8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat

8 03 08 Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisessa määrärahojen käyttö alitti talousarvion mukaisen tason ranta-alueiden kunnostuksen kohdalla. Vuoden 2013 käyttämättä jääneet määrärahat tarvitaan vuonna 2014 hankkeiden loppuun saattamiseen.

Ylitystarve on 0,30 milj. euroa.

8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

Perusparantamisen ja liikennejärjestelyjen osalta määrärahojen käyttö alitti talousarvion mukaisen tason erityisesti katujen peruskorjauksen, jalankulun ja pyöräilyn väylien sekä jalankulun ja pyöräilyn siltojen osalta. Keskuskadun peruskorjausurakka on käynnissä ja se valmistuu vuonna 2014. Jalankulun ja pyöräilyn väylien osalta Mechelininkadun liikennesuunnitelman viivästyminen mahdollistaa urakan käynnistymisen vasta vuoden 2014 puolella. Jalankulun ja kevyen liikenteen siltojen osalta Paciuksenkadun alikulkukäytävän urakan valmistelu on viivästynyt ja se käynnistyy vuoden 2014 puolella. Vuoden 2013 käyttämättä jääneet määrärahat tulee osoittaa vuoden 2014 talousarvion ylitysoikeutena kyseisten hankkeiden loppuun saattamiseksi vuoden 2014 aikana.

Ylitystarve on 4,25 milj. euroa.

8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Liikenneviraston kanssa toteuttavien yhteishankkeiden mm. Kehä I –Kivikontie eritasoliittymän ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän sekä Kehä I:n välillä Espoon raja –Vihdintie käynnistäminen on siirtynyt Liikenneviraston maksuosuuden viivästymisen vuoksi. Näihin hankkeisiin osoitetut, käyttämättä jääneet määrärahat ovat tarpeen töiden käynnistämiseksi vuoden 2014 aikana.

Ylitystarve on 17,96 milj. euroa.

8 03 12 Kamppi-Töölönlahti-alue, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahden osalta käynnissä oleva urakka jatkuu vuonna 2014. Vuonna 2013 käyttämättä jääneen investointimäärärahan suuruinen ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2014 aikana.

Ylitystarve on 0,2 milj. euroa.

8 03 15 Jätkäsaari

Jätkäsaaren osalta rakentaminen on viivästynyt kiinteistöjen rakentamisaikataulujen venymisen vuoksi. Vuonna 2013 käyttämättä jääneen investointimäärärahan suuruinen ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2014 aikana.

Ylitystarve on 1,00 milj. euroa.

8 03 16 Kalasatama

Kalasataman osalta rakentaminen on viivästynyt kiinteistöjen rakentamisaikataulujen venymisen vuoksi. Vuonna 2013 käyttämättä jääneen investointimäärärahan suuruinen ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2014 aikana.

Ylitystarve on 0,86 milj. euroa.

8 03 17 Kruunuvuorenranta

Kruunuvuorenrannan osalta Itäväylä - Linnanrakentajantien liittymän rakentaminen on viivästynyt asemakaavoituksen vuoksi. Vuonna 2013 käyttämättä jääneen investointimäärärahan suuruinen ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2014 aikana.

Ylitystarve on 2,30 milj. euroa.

8 03 18 Pasila

Pasilan alueella rakentaminen on viivästynyt erityisesti Keski-Pasilan osalla. Vuonna 2013 käyttämättä jääneestä investointimäärärahasta esitetty ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2014 aikana.

Ylitystarve on 4,00 milj. euroa.

8 03 20 Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi

Liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen jatkuu Siilitiellä, jossa metron viereinen pysäköintialue valmistuu vuonna 2014. Vuonna 2013 käyttämättä jääneestä investointimäärärahasta esitetty ylitysoikeus on tarpeen hankkeiden loppuun saattamiseksi vuoden 2014 aikana.

Ylitystarve on 0,64 milj. euroa.

8 05 Väestönsuojat

8 05 08 Väestönsuojat

Niemenmäen väestönsuojan jäähdytyslaitteiden korjaus on myöhentynyt. Hankkeeseen varatuista 0,9 milj. eurosta jää vuonna 2013 käyttämättä 0,72 milj. euroa.

Ylitystarve on 0,72 milj. euroa.

8 06 Puistorakentaminen

8 06 11 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot, Khn käytettäväksi

Alueen puistojen rakentaminen on viivästynyt talonrakentamisen vuoksi. Puistojen toteuttaminen edellyttää vuonna 2013 käyttämättä jääneitä määrärahoja vastaavaa ylitysoikeutta vuoden 2014 määrärahojen täydennykseksi.

Ylitystarve on 0,74 milj. euroa.

8 06 14 Jätkäsaaren puistot

Jätkäsaaren puistojen rakentaminen on viivästynyt talonrakentamisen vuoksi. Puistojen toteuttaminen edellyttää vuonna 2013 käyttämättä jääneitä määrärahoja vastaavaa ylitysoikeutta vuoden 2014 määrärahojen täydennykseksi.

Ylitystarve on 1,10 milj. euroa.

8 07 Liikuntarakentaminen

8 07 08 Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset

Suurimmat siirtyvät investointihankkeet ovat Uimastadionin katsomora-kennuksen perusparannus, Pirkkolan liikuntapuiston hiekkakentän peruskorjaus kumirouhetekonurmikentäksi, Töölön kisahallin peruskorjaustyöt, Kivikon hiihtohallin perusparannustyöt, Vuosaaren liikuntapuiston uudisrakennustyöt ja Laajasuon liikuntapuiston kenttien rakennustyöt.

Ylitystarve on 1,71 milj. euroa.

8 08 Korkeasaaren eläintarha

8 08 08 Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, Ytlkn käytettäväksi

Määrärahoja jäi käyttämättä hankkeiden käynnistyttyä budjetoitua myöhemmin, investointitarpeiden muututtua vuoden varrella sekä hankkeiden valmistelun yhteydessä esiin nousseiden lisäselvitystarpeiden vuoksi.

Ylitystarve on 0,98 milj. euroa.

8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishankkeet ovat suurin syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin.

Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat mm. kaupunginkanslian koordinoimiin keskitettyihin kaupunkitasoisiin tietotekniikan hankintoihin, joita ovat mm. HR-hanke, Helnet-runkoverkon uusimistyöt sekä asian- ja dokumentinhallinnan alustapäivitys. Ylitystarve em. tietotekniikkahankkeisiin on yhteensä 3,7 milj. euroa.

Irtaimen omaisuuden perushankintojen ylitystarve on yhteensä
12,67 milj. euroa.

8 29 Muu pääomatalous

8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

Myönnetyt määrärahat (Khs 12.8.2013 § 790) ovat kyseisten hankkeiden kokonaismäärärahoja ja ne jatkuvat usein talousarviovuoden jälkeen. Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden jatkamiseksi vuonna 2014.

Hankkeiden ylitystarve yhteensä on 6,13 milj. euroa.

8 29 04 Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi

Kehityshankkeiden käynnistyminen on siirtynyt vuodelle 2014. 

Ylitystarve on 2,50 milj. euroa.

Tuloslaskelmaosa

7 03 06 Kamppi-Töölönlahtirahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy Kamppi-Töölönlahti –alueen hankkeita, jotka rahoitetaan Kamppi-Töölönlahtirahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 06 Kamppi-Töölönlahtirahasto näkyy rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulorahoitus. Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuuruisina kyseisessä tulokohdassa.

Kamppi-Töölönlahti –alueen ylitysesitykset investointiosassa ovat seuraavat:

-        8 01 02 08 Töölönlahden esirakentaminen 1 311 000 euroa,

-        8 03 12 Kamppi-Töölönlahti -alue (kadut) 200 000 euroa ja

-        8 06 11 Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot 740 000 euroa

Tuloarviota tulisi kasvattaa vastaavasti eli yhteensä 2,25 milj. euroa.

Rahoitusosa

Rahoitusosan ylitysesitykset ovat yhteensä 16,90 milj. euroa.

9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

Asuntotuotannon lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja jää käyttämättä ja niiden myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2014 on tarpeen. Vuoden aikana myönnettyjä primäärilainoja on hankkeiden keskeneräisyyden vuoksi nostamatta 5,07 milj. euroa ja tertiäärilainoja 3,43 milj. euroa eli yhteensä 8,50 milj. euroa.

Ylitystarve on yhteensä 8,50 milj. euroa.

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Muusta antolainauksesta jää lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyttämättä yhteensä 10,7 milj. euroa. Seuraavassa on eritelty alakohdittain hankkeiden viivästymisen vuoksi vuoden 2014 talousarvioon tarvittavat ylitysoikeudet, yhteensä 8,40 milj. euroa.

01 Lainojen myöntäminen kouluille

Seuraavien sopimuskoulujen peruskorjauslainoista siirtyvät nostamattomat lainaerät, yhteensä 3,04 milj. euroa nostettaviksi vuonna 2014:

-        Suomalaisen Yhteiskoulun Oy:lle myönnetystä (Khs 13.6.2011, § 601) 800 000 euron suuruisesta lainasta 230 000 euroa,

-        Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle myönnetystä (Khs 6.8.2012, § 817) suuruisesta 399 200 euron suuruisesta lainasta 111 936 euroa ja

-        Lauttasaaren yksityiskoulun liikuntahallihankkeelle myönnetystä lainasta (Khs 6.5.2013, § 551) 2 700 000 euroa.

04 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten

-        Senioriasumisoikeus Oy:lle myönnetty (Khs 18.3.2013, § 296) 275 000 euroa ja

-        Oranssi Asunnot Oy:lle myönnetty (Khs 2.12.2013, § 1293)         75 000 euroa.

Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviin lainoihin tarvitaan yhteensä
0,35 milj. euroa.

Lisäksi määrärahoja jää käyttämättä alakohdassa 05 Kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten myönnetty (Kj 20.12.2013, § 225) 7 500 euroa ja alakohdassa 32 Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle myönnetty (Khs 15.4.2013, § 423)
5 000 000 euroa.

Ylitystarve on yhteensä 8,4 milj. euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet esityksineen.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Talpa

Asianomaiset virastot ja hallintokunnat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2014 § 50

HEL 2014-000098 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginkanslian, pelastuslautakunnan, teknisen palvelun lautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan, opetuslautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, kaupunginorkesterin johtokunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan sekä tietokeskuksen ylittämään vuoden 2014 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

luku/kohta

 

euroa

1 04 02

Käyttövarat, Khn käytettäväksi

15 000 000

1 10 01

Kaupunginkanslia

151 000

1 10 02

Keskitetty tietotekniikka

1 700 000

1 39 13

Kehittämishankkeet, Kanslian käyt.

4 000 000

4 55

Tietokeskus

100 000

5 11

Kaupunkisuunnittelutoimi

1 107 000

5 21 05

Avustukset asuintalojen hissienrakentamiseen

284 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

22 342 000

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käyt.

    8 868 000

8 01 02

Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käyt.

13 505 000

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen,… Klkn käyt.

4 150 000

8 02

Talonrakennus

 

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet

10 700 000

8 02 02

Tilakeskuksen korjaushankkeet

5 250 000

8 02 04

Kaupungintalokorttelien kehittäminen,Khn käyt.

2 500 000

8 02 05

Pelastustoimen rakennukset, Pelkn käyt.

2 315 000

8 03

Kadut, liikenneväylät ja radat

 

8 03 08

Uudisrakentaminen

 300 000

8 03 09

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

4 250 000

8 03 10

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käyt.

17 960 000

8 03 12

Kamppi-Töölönlahti –alue, Khn käyt.

200 000

8 03 15

Jätkäsaari

1 000 000

8 03 16

Kalasatama

860 000

8 03 17

Kruunuvuorenranta

2 300 000

8 03 18

Pasila

4 000 000

8 03 20

Liityntäpysäköintipaikat, Khn käyt.

640 000

8 05

Väestönsuojat

 

8 05 08

Väestönsuojat, Pelkn käyt.

720 000

8 06

Puistorakentaminen

 

8 06 11

Kamppi-Töölönlahti –alueen puistot, Khn käyt.

740 000

8 06 14

Jätkäsaaren puistot, Ytlkn käyt.

1 100 000

8 07

Liikuntapaikat

 

8 07 08

Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset

1 710 000

8 08

Korkeasaaren eläintarha

 

8 08 08

Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu ja rakentaminen, Ytlkn käyt.

980 000

8 09

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 09 06

Pelastustoimi

2 925 000

8 09 07

Ympäristökeskus

115 000

8 09 10

Kaupunginkanslia

4 120 000

8 09 11

Hankintakeskus

150 000

8 09 12

Rakennusvirasto

279 000

8 09 13

Rakentamispalvelu

187 000

8 09 14

Opetusvirasto

522 000

8 09 19

Kirjastotoimi

105 000

8 09 25

Liikuntatoimi

184 000

8 09 26

Kaupunginorkesteri

100 000

8 09 29

Tietokeskus

57 000

8 09 32

Sosiaali- ja terveysvirasto

2 503 000

8 09 33

Varhaiskasvatusvirasto

650 000

8 09 35

Kaupunkisuunnittelutoimi

160 000

8 09 36

Kiinteistötoimi

260 000

8 09 37

Rakennusvalvonta

350 000

8 29

Muu pääomatalous

 

8 29 03

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käyt.

6 134 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Kanslian käyt.

2 500 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

105 349 000

 

 

 

9 01

Pitkävaikutteinen rahoitus

 

9 01 01

Antolainat asuntotuotantoon, Khn käyt.

8 500 000

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

8 400 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

16 900 000

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 22,34 milj. euroa (liite 1) ja investointiosassa 105,35 milj. euroa (liite 1) sekä rahoitusosassa 16,90 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee lisätä Kamppi-Töölönlahti -alueelle myönnettyjen investointien  ylitysoikeuksia vastaavat tulot
2 251 000 euroa talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Käsittely

12.11.2013 Lausunto annettu

Esittelijä muutti esitystään siten, että liikuntatoimen irtaimen omaisuuden summa nostetaan 184 000 euroon.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566