Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/17

 

29.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Ville Hulkkoselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Petri Suninmäen uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Ville Hulkkosen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Käräjäoikeus

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Ville Hulkkoselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Petri Suninmäen uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Ville Hulkkonen pyytää 16.12.2013 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä työesteiden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Ville Hulkkosen käräjäoikeuden lautamieheksi toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi lautamies toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Ville Hulkkosen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Käräjäoikeus

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2014 § 60

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Ville Hulkkoselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Petri Suninmäen uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566