Helsingfors stad

Protokoll

2/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/16

 

29.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Val av ledamot och ersättare i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

HEL 2014-000391 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Outi Alanko-Kahiluoto befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
 

2.     välja Pauliina Lehtonen till ny ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den mandattid som utgår med år 2016.
 

3.     välja Eki Nikulainen till personlig ersättare för Pauliina Lehtonen i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den mandattid som utgår med år 2016. 

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Alanko-Kahiluoto Outi, eropyyntö HUSn valtuuston jäsenyydestä

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Outi Alanko-Kahiluoto befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
 

2.     välja Pauliina Lehtonen till ny ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den mandattid som utgår med år 2016.
 

3.     välja ____________ till personlig ersättare för Pauliina Lehtonen i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den mandattid som utgår med år 2016. 

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna) anhåller (12.1.2014) om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt på grund av förändrade arbetsuppgifter.

Stadsfullmäktige valde 30.1.2013 Outi Alanko-Kahiluoto till ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den mandattid som börjar år 2013. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Risto Nyberg, som 30.1.2013 valdes till personlig ersättare för Outi Alanko-Kahiluoto, har avlidit 28.8.2013. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Alanko-Kahiluoto Outi, eropyyntö HUSn valtuuston jäsenyydestä

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Taloushallintopalvelu

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2014 § 59

HEL 2014-000391 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Outi Alanko-Kahiluodolle vapautuksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta ja
 

2.     valita Pauliina Lehtisen uudeksi jäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
 

3.     valita _______________ Pauliina Lehtisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566