Helsingfors stad

Protokoll

2/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

29.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Överskridning och överföring av anslag i 2013 års budget

HEL 2014-000353 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen, ekonomi- och planeringscentralen, nämnden för allmänna arbeten, kultur- och biblioteksnämnden och personalcentralen att överskrida anslag i 2013 års budget enligt följande:

Driftseko- nomidelen    Moment

 

 
euro

1 14 04

Periodiserade personalutgifter och låglönestöd, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

5 000 000

2 09 01

Underhåll av gatu- och grönområden, allmän förvaltning, till nämndens för allmänna arbeten disposition

3 600 000

4 17 05

Kulturväsendet; Understöd till Stiftelsen Finlands Nationalopera, till Stns disposition

36 205

4 52 09

Personalcentralen; Pensioner

5 000 000

 
totalt 

 

 
13 636 205

 

 

Investerings- delen Moment

 

 
euro

8 09 20

Kulturväsendet

27 000 

 

 

Stadsfullmäktige beslutade dessutom bemyndiga ekonomi- och planeringscentralen att överföra anslag i 2013 års budget enligt följande:

7 02 03

Understöd till vissa förvaltningar, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

 

 

 
7 02 03 08

 
−50 000

 

7 02 03 05

+50 000

 

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga stadsstyrelsen, ekonomi- och planeringscentralen, nämnden för allmänna arbeten, kultur- och biblioteksnämnden och personalcentralen att överskrida anslag i 2013 års budget enligt följande:

Driftseko- nomidelen    Moment

 

 
euro

1 14 04

Periodiserade personalutgifter och låglönestöd, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

5 000 000

2 09 01

Underhåll av gatu- och grönområden, allmän förvaltning, till nämndens för allmänna arbeten disposition

3 600 000

4 17 05

Kulturväsendet; Understöd till Stiftelsen Finlands Nationalopera, till Stns disposition

36 205

4 52 09

Personalcentralen; Pensioner

5 000 000

 
totalt 

 

 
13 636 205

 

 

Investerings- delen Moment

 

 
euro

8 09 20

Kulturväsendet

27 000 

 

 

Stadsfullmäktige beslutar dessutom bemyndiga ekonomi- och planeringscentralen att överföra anslag i 2013 års budget enligt följande:

7 02 03

Understöd till vissa förvaltningar, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

 

 

 
7 02 03 08

 
−50 000

 

7 02 03 05

+50 000

 

 

Föredraganden

Överskridning av anslag i driftsekonomidelen

1 14 04 Periodiserade personalutgifter och låglönestöd, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

Anslag har reserverats centraliserat med tanke på en förändring i periodiseringen av semesterlöner som hänför sig till andra förvaltningar än affärsverk och av därtill hörande lönebikostnader. År 2013 har semestrarna periodiserats på ett från tidigare avvikande sätt med följden att ändringen i periodiseringen har varit större än tidigare. Dessutom har ändringarna i bikostnadsprocenterna som ligger som grund för personalbikostnaderna ändrat på de kostnader som antecknas som ändring i periodiseringen av semesterlöner.

Då det gäller överskridningen av anslaget är det egentligen inte fråga om en ny kostnad för staden, utan om att semesterlöner som i vanliga fall antecknas som förvaltningars utgifter av tvång har blivit centraliserat antecknade.

Anslaget bör få överskridas med 5 000 000 euro.

2 09 01 Underhåll av gatu- och grönområden, allmän förvaltning, till nämndens för allmänna arbeten disposition

Summan på 24,6 mn euro som reserverats för vinterunderhåll av gatuområden och byggda parker räckte inte till för att täcka de utgifter som orsakades av den långa och snörika vintern i början av år 2013. Anslagen för vinterunderhåll håller på att överskridas med 4,4 mn euro. Överskridningen uppdelas i tilläggsarbete inom vinterunderhållet i entreprenadområden med 1,3 mn euro och i Staras underhållsområden med 3,1 mn euro. Den största orsaken till merkostnaderna är snötransport, cirka 4,2 mn euro. Även vinterundehållsmaterial, snömottagning, öppnande och underhåll av reservmottagningsplatser, flyttning av fordon och tillfälliga parkeringsplatser har orsakat tilläggsutgifter. Utgiftsöverskridningen inom vinterunderhållet lindras genom besparingar på 0,6 mn euro i gatu- och parkavdelningens personalkostnader och serviceanskaffningar och besparingar på 0,2 mn euro i andra avdelningars utgifter. Utgiftsöverskridningen på momentet är därmed 3,6 mn euro.

Det milda vädret i slutet av år 2013 orsakade inga kostnader för snöplogning och snötransport. Även i fråga om halkbekämpning var insatserna mindre än i medeltal. Det här sänkte överskridningsprognosen för vinterunderhåll jämfört med den tidigare prognosen.

Anslaget bör få överskridas med 3 600 000 euro.

4 17 05 Kulturväsendet; Understöd till Stiftelsen Finlands Nationalopera, till Stns disposition

Stadsfullmäktige godkände 10.9.2003 ett nytt avtal om finansieringen av driftskostnaderna för Finlands Nationalopera, vilket trädde i kraft 1.1.2004. Enligt avtalet grundar sig understödet till operan på förändringarna i kostnadsnivån och understödet justeras årligen enligt index.

I 2013 års budget reserveras ett understöd på 3 668 000 euro till Finlands Nationalopera. Då storleken på understödet fastställdes utnyttjades kostnadsnivån som uppskattade i anvisningarna för budgetarbetet. Eftersom förtjänstnivåindexet ökat snabbare än väntat bör det i budgeten reserverade anslaget få överskridas.

Anslaget bör få överskridas med 36 205 euro.

4 52 09 Personalcentralen; Pensioner

Anslaget är reserverat för pensioner inom stadens eget pensionssystem och för vissa tilläggspensioner och finansiering av efterskottsfakturering som hänför sig till Kevas totala årliga kostnader. Den nämnda överskridningen är en följd av att faktureringen i efterskott har varit större än beräknat.

Anslaget bör få överskridas med 5 000 000 euro.

Överskridning av anslag i investeringsdelen

8 09 20 Kulturväsendet

På kulturcentrets områdeshus i Malm har biografen digitaliseras under år 2013. Värdet på investeringen är 54 000 euro. I fråga om digitaliseringen finns en överenskommelse om att 50 % av digitaliseringen finansieras ur stadens allmänna medel och den resterande delen på 26 568 euro har fåtts som investeringsstöd från Finlands filmstiftelse.

Digitaliseringen har antecknats i kulturcentralens investeringar för år 2013 i sin helhet. Digitaliseringsprojektet har 11.12.2013 (§ 442) i fråga om stadens egen andel (50 % av kostnaderna för projektet) beviljats överskridningsrätt på 27 000 euro. En överskridningsrätt på 27 000 euro behövs för andelen som täcks av investeringsstödet från Finlands filmstiftelse.

Anslaget bör få överskridas med 27 000 euro.

Överföring av anslag:

7 02 03 Understöd till vissa förvaltningar, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

På det nämnda momentet är det ändamålsenligt att göra en överföring mellan undermomenten i fråga om understödet till Palmia. Budgetmomentets bindande nivå 7 02 03 överskrids inte.

Anslag bör få överföras enligt följande:

7 02 03 08                          −50 000 euro

7 02 03 05                          +50 000 euro

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Talpa

Yleisten töiden lautakunta

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2014 § 49

HEL 2014-000353 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, yleisten töiden lautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan sekä henkilöstökeskuksen ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalous-osaTa-kohta

 

       euroa

1 14 04

Jaksotetut henkilöstömenot, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

5 000 000

2 09 01

Katu- ja viheralueiden ylläpito ja yleishallinto, yleisten töiden lautakunnankäytettäväksi

3 600 000

4 17 05

Kulttuuritoimi; Avustukset Suomen Kansallisoopperan Säätiölle, Khn käytettäväksi

36 205

4 52 09

Henkilöstökeskus; Eläkkeet

5 000 000

 
yhteensä

 

 
13 636 205

 

Investointi-osa Ta-kohta

 

 
euroa

 
8 09 20

 
Kulttuuritoimi

 
27 000

 

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen siirtämään 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

7 02 03

Tuet eräille hallintokunnille, talous- ja  
suunnittelukeskuksen käytettäväksi

 

 

 
7 02 03 08

 
 -50 000

 

7 02 03 05

+50 000

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566