Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

29.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Ympäristölautakunnan kahden varajäsenen valinta

HEL 2013-016215 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Joona Iso-Lotilalle vapautuksen ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
 

2.     valita Sampsa Lehtorinnan Anita Vihervaaran uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sekä
 

3.     myöntää Raisa Nevanlinnalle vapautuksen ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
 

4.     valita Riina Länsikallion Timo Latikan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi ympäristölautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Joona Iso-Lotilan eronpyyntö

2

Raisa Nevanlinnan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Joona Iso-Lotilalle vapautuksen ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Sampsa Lehtorinnan Anita Vihervaaran uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sekä

3.     myöntää Raisa Nevanlinnalle vapautuksen ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

4.     valita ________________ Timo Latikan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi ympäristölautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Joona Iso-Lotila (SDP) pyytää 19.12.2013 vapautusta ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta. Raisa Nevanlinna (Kesk.) pyytää 20.12.2013 vapautusta ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Joona Iso-Lotilan ja Raisa Nevanlinnan varajäseniksi ympäristölautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uudet varajäsenet toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Joona Iso-Lotilan eronpyyntö

2

Raisa Nevanlinnan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Ympäristölautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2014 § 34

HEL 2013-016215 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Joona Iso-Lotilalle vapautuksen ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Sampsa Lehtorinnan Anita Vihervaaran uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sekä

3.     myöntää Raisa Nevanlinnalle vapautuksen ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

4.     valita ________________ Timo Latikan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi ympäristölautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566