Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

29.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Yleisten töiden lautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Sampsa Lehtorinnalle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Joona Iso-Lotilan Tuula Hännisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Sampsa Lehtorinnan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Sampsa Lehtorinnalle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Joona Iso-Lotilan Tuula Hännisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Sampsa Lehtorinta (SDP) pyytää 23.12.2013 vapautusta yleisten töiden lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta aikatauluongelmien vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Sampsa Lehtorinnan Tuula Hännisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Sampsa Lehtorinnan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2014 § 33

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Sampsa Lehtorinnalle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Joona Iso-Lotilan Tuula Hännisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566