Helsingfors stad

Protokoll

2/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/18

 

29.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 30

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fyra motioner

HEL 2014-001246, 2014-001245, 2014-001243, 2014-001244

Beslut

1.     Motion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om spelreglerna för lobbning och om öppenhet
 

2.     Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om avtalen med bolagen inom Veoliakoncernen
 

3.     Motion av ledamoten Ville Jalovaara om förbättring av trafiksäkerheten kring Aurinkolahden koulu i Nordsjö
 

4.     Motion av ledamoten Marcus Rantala m.fl. om utredning av möjligheterna att grunda en nordisk skola

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566