Helsingfors stad

Protokoll

1/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

15.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige för år 2014

HEL 2013-015398 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för år 2014 välja ledamoten Mari Puoskari till stadsfullmäktiges ordförande, ledamoten Harry Bogomoloff till förste vice ordförande och ledamoten Sara Paavolainen till andre vice ordförande.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad konstaterade ordföranden att ledamoten Lasse Männistö under diskussionen hade föreslagit att ledamoten Mari Puoskari skulle väljas till stadsfullmäktiges ordförande, ledamoten Harry Bogomoloff till förste vice ordförande och ledamoten Sara Paavolainen till andre vice ordförande.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden konstaterade att eftersom inga andra förslag hade framställts hade stadsfullmäktige enhälligt beslutat välja ledamoten Mari Puoskari till ordförande, ledamoten Harry Bogomoloff till förste vice ordförande och ledamoten Sara Paavolainen till andre vice ordförande för stadsfullmäktige för år 2014.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för år 2014 välja ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

I 12 § i kommunallagen anges att fullmäktige bland sina ledamöter väljer en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning.

Enligt 1 § 1 mom. i stadsfullmäktiges arbetsordning väljer stadsfullmäktige bland sina ledamöter vid årets första sammanträde en ordförande och en förste och en andre vice ordförande.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Tiedoksi; muutoksenhaku: kunnallisvalitus

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.12.2013 § 1339

HEL 2013-015398 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita vuodeksi 2014 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566