Helsingfors stad

Protokoll

1/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/12

 

15.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Detaljplaneändring för tomten 39330/6, tomten 39331/11 och park- och gatuområden i Staffansby och för områden för idrotts- och rekreationsanläggningar m.m. i Skomakarböle (nr 12191, södra delen av Landtullsparken)

HEL 2011-006568 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för tomten nr 6 i kvarteret nr 39330, tomten nr 11 i kvarteret nr 39331 och park- och gatuområden i 39 stadsdelen (Staffansby, Mosabacka), för områden för idrotts- och rekreationsanläggningar, parkområden och områden för allmän parkering i 40 stadsdelen (Skomakarböle, Stapelstaden) och för stadsdelsgränsen enligt detaljplaneritning nr 12191, daterad 21.5.2013 och ändrad 3.12.2013, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Nya kvarter med numren 39347–39350 bildas genom detaljplaneändringen.

Dessutom beslutade stadsfullmäktige godkänna följande fyra hemställningsklämmar:

1.     I anslutning till detaljplaneändringen har barn och ungdomar hörts om utvecklingen av området. Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att också i fortsättningen ta med barn och ungdomar i planeringen och genomförandet av området i synnerhet när det gäller Maatullin koulus skolgård, Stapelstadens lekpark och parken för näridrott. Dessutom utreds det hur det under planeringsprocessen och genomförandet ses till att barnen och ungdomarna också i tillräckligt god tid informeras om deras möjligheter att medverka. Detta kan genomföras i samarbete med ungdomscentralen och barnomsorgsverket. (Veronika Honkasalo)
 

2.     Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om gångbanan vid Frontsoldatsvägen kan förlängas ända till idrottsparken i anslutning till det framtida byggandet. För närvarande slutar gångbanan halvvägs på gatan. Gatan anlitas bl.a. av flera låg- och högstadieelever eftersom det är nära till Hiidenkiven koulu och busshållplatser. (Sami Muttilainen)
 

3.     Stadsfullmäktige förutsätter att det ska utredas om Ödemarksvägen kan få en gångbana, om gatan helt och hållet öppnas för trafik är det ytterst viktigt att den också får en gångbana. För tillfället är halva gatan stängd, trots detta har där hänt olyckor. I och med nybyggandet kommer trafiken att öka väsentligt. (Sami Muttilainen)
 

4.     Stadsfullmäktige förutsätter att det ska utredas om kullarna kan bevaras, de är en del av parken och det skulle vara emot stadens riktlinjer att avlägsna dem. En uppsnyggning av området är välkommen, men eftersom det också nu finns bara få grönområden i trakten har de stor betydelse för invånarna. Kullarna anlades i tiden på invånarnas initiativ, de fungerar bl.a. som picknickplats på sommaren och kälkbacke på vintern. (Sami Muttilainen)

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Leo Stranius under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera detaljplaneförslaget till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att byggandet inte utsträcks till stadsparkens område och att de befintliga kullarna i lekparken bevaras.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens förslag om återremiss godkänts.

1 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar detaljplaneförslaget för ny beredning utgående från att byggandet inte utsträcks till stadsparkens område och att de befintliga kullarna i lekparken bevaras.

Ja-röster: 78
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 5
Yrjö Hakanen, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Sami Muttilainen, Leo Stranius

Blanka: 1
Mari Holopainen

Frånvarande: 1
Aura Salla

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande fyra hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Veronika Honkasalo understödd av ledamoten Leo Stranius hade föreslagit följande hemställningskläm:

I anslutning till detaljplaneändringen har barn och ungdomar hörts om utvecklingen av området. Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att också i fortsättningen ta med barn och ungdomar i planeringen och genomförandet av området i synnerhet när det gäller Maatullin koulus skolgård, Stapelstadens lekpark och parken för näridrott. Dessutom utreds det hur det under planeringsprocessen och genomförandet ses till att barnen och ungdomarna också i tillräckligt god tid informeras om deras möjligheter att medverka. Detta kan genomföras i samarbete med ungdomscentralen och barnomsorgsverket.

Ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten Tarja Tenkula hade föreslagit följande tre hemställningsklämmar:

1.     Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om gångbanan vid Frontsoldatsvägen kan förlängas ända till idrottsparken i anslutning till det framtida byggandet. För närvarande slutar gångbanan halvvägs på gatan. Gatan anlitas bl.a. av flera låg- och högstadieelever eftersom det är nära till Hiidenkiven koulu och busshållplatser.
 

2.     Stadsfullmäktige förutsätter att det ska utredas om Ödemarksvägen kan få en gångbana, om gatan helt och hållet öppnas för trafik är det ytterst viktigt att den också får en gångbana. För tillfället är halva gatan stängd, trots detta har där hänt olyckor. I och med nybyggandet kommer trafiken att öka väsentligt.
 

3.     Stadsfullmäktige förutsätter att det ska utredas om kullarna kan bevaras, de är en del av parken och det skulle vara emot stadens riktlinjer att avlägsna dem. En uppsnyggning av området är välkommen, men eftersom det också nu finns bara få grönområden i trakten har de stor betydelse för invånarna. Kullarna anlades i tiden på invånarnas initiativ, de fungerar bl.a. som picknickplats på sommaren och kälkbacke på vintern.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Hemställningsklämmarna tas var och en särskilt upp till omröstning,

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Veronika Honkasalos förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

2 omröstningen

JA-förslag: I anslutning till detaljplaneändringen har barn och ungdomar hörts om utvecklingen av området. Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att också i fortsättningen ta med barn och ungdomar i planeringen och genomförandet av området i synnerhet när det gäller Maatullin koulus skolgård, Stapelstadens lekpark och parken för näridrott. Dessutom utreds det hur det under planeringsprocessen och genomförandet ses till att barnen och ungdomarna också i tillräckligt god tid informeras om deras möjligheter att medverka. Detta kan genomföras i samarbete med ungdomscentralen och barnomsorgsverket.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 52
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 32
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm nr 1 röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

3 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om gångbanan vid Frontsoldatsvägen kan förlängas ända till idrottsparken i anslutning till det framtida byggandet. För närvarande slutar gångbanan halvvägs på gatan. Gatan anlitas bl.a. av flera låg- och högstadieelever eftersom det är nära till Hiidenkiven koulu och busshållplatser.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 49
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 35
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm nr 2 röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

4 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det ska utredas om Ödemarksvägen kan få en gångbana, om gatan helt och hållet öppnas för trafik är det ytterst viktigt att den också får en gångbana. För tillfället är halva gatan stängd, trots detta har där hänt olyckor. I och med nybyggandet kommer trafiken att öka väsentligt.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 50
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 33
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 2
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm nr 3 röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

5 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det ska utredas om kullarna kan bevaras, de är en del av parken och det skulle vara emot stadens riktlinjer att avlägsna dem. En uppsnyggning av området är välkommen, men eftersom det också nu finns bara få grönområden i trakten har de stor betydelse för invånarna. Kullarna anlades i tiden på invånarnas initiativ, de fungerar bl.a. som picknickplats på sommaren och kälkbacke på vintern.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 47
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 37
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Veronika Honkasalos förslag till hemställningskläm och ledamoten Sami Muttilainens tre förslag till hemställningsklämmar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12191 kartta, päivätty 21.5.2013, muutettu 3.12.2013

2

Tehdyt muutokset

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12191 selostus, päivätty 21.5.2013, muutettu 3.12.2013, päivitetty Kslk:n 3.12.2013 päätöksen mukaiseksi

4

Vuorovaikutusraportti 21.5.2013, täydennetty 3.12.2013 sekä keskustelutilaisuuksien 8.12.2011 ja 5.11.2012 muistiot

5

Osa päätöshistoriaa

6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för tomten nr 6 i kvarteret nr 39330, tomten nr 11 i kvarteret nr 39331 och park- och gatuområden i 39 stadsdelen (Staffansby, Mosabacka), för områden för idrotts- och rekreationsanläggningar, parkområden och områden för allmän parkering i 40 stadsdelen (Skomakarböle, Stapelstaden) och för stadsdelsgränsen enligt detaljplaneritning nr 12191, daterad 21.5.2013 och ändrad 3.12.2013, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Nya kvarter med numren 39347–39350 bildas genom detaljplaneändringen.

Sammandrag

Förslaget till detaljplaneändring gör det möjligt att bebygga 44 nya tomter för fristående småhus i södra utkanten av Landtullsparken. Dessutom skapar förslaget förutsättningar för förändringar i fråga om parkområden och friluftsstråk, likaså i fråga om idrottsplaner och parkeringsplatser i idrottsparken, och för en ny idrottshall i västra delen av idrottsparken. De nuvarande odlingslotterna blir ett separat område, och verksamheten effektiviseras med nya lotter och parkeringsplatser. Det gatuområde i ändan i Porsvägen som nu är vändplats blir överflödigt och fogas till de befintliga angränsande tomterna. Samtidigt justeras exploateringstalet och detaljplanebestämmelserna för tomterna så att de följer gällande praxis. Det blir sammanlagt 6 721 m² ny bostadsvåningsyta, och ca 170 personer beräknas bosätta sig i området.

Att nya bostadshus uppförs där det redan finns såväl nät av samhällstekniska anordningar som serviceställen är en samhällsekonomiskt fördelaktig lösning. Staden får kostnader på sammanlagt ca 6,8 mn euro exklusive moms då detaljplanen genomförs.

De beräknade kostnaderna för grundberedning inkluderar grundberedningen för idrottshallen men inte själva hallbygget eller de arbeten som krävs för att sandplanerna i idrottsparken ska bli konstgräsplaner och konstisbana. Det är idrottsverket som samordnar hur och när projekten i idrottsparken ska genomföras.

Föredraganden

Området är beläget söder om Stapelstadens bostadsområde, som är dominerat av flervåningshus, och gränsar i norr och öster till detta bostadsområde, i söder till Staffansby småhusområde och i väster till Gamla Boställsskogen.

Området är i Generalplan 2002 för Helsingfors upptaget som stadspark. Detaljplaneändringen avviker från generalplanen på det sättet att nya bostadshus får uppföras delvis i stadsparken. Den innebär inte att det viktiga sammanhängande grönområdet och områdets parkliknande karaktär går förlorade.

Området är i de gällande detaljplanerna huvudsakligen idrotts-, närrekreations- och parkområde. Dessutom omfattar området två tomter för egnahemshus, radhus och andra kopplade småhus.

De nuvarande bostadstomterna är i privat ägo. Staden äger återstoden av området.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningen inleddes på initiativ av staden själv.

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet för deltagande och bedömning. Flera öppna möten och samarbetsmöten hölls under de olika faserna av arbetet på detaljplaneändringen. De synpunkter som kom fram på mötena beaktades vid detaljplaneberedningen.

Stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning fick 55 skrivelser med åsikter då den beredde detaljplaneändringen. Av dessa gäller 20 programmet för deltagande och bedömning och 35 utkastet till detaljplaneändring. Dessutom framfördes åsikter muntligt på diskussionsmöten och i telefon. Tre skrivelser är adresser med 194, 34 respektive 12 undertecknare.

Förslaget till detaljplaneändring hölls framlagt 2.8–2.9.2013. Fem anmärkningar framställdes.

Anmärkningarna gäller samma saker som togs upp under växelverkan i tidigare faser av detaljplanearbetet och därförinnan i samband med översiktsplanen för kompletteringsbyggande i Stapelstaden. Enligt anmärkningarna påverkas park- och grönområdena och hundparkerna negativt både kvalitativt och kvantitativt. Kompletteringsbyggandet i småhusområdet, planläggningsprinciperna och rutinerna för växelverkan kritiseras. Anmärkningarna ledde inte till ändringar i förslaget till detaljplaneändring. 

Räddningsnämnden, idrottsverket och Helen Elnät Ab meddelade att de inte har något att invända mot förslaget till detaljplaneändring. Nylands förbund, barnomsorgsverket och utbildningsverket meddelade att de inte ämnade ge utlåtande i saken.

Fastighetsnämnden påpekar i sitt utlåtande att de kostnader staden får då detaljplanen genomförs kan anses vara relativt höga i förhållande i den våningsyta som ska byggas. Särskilt höjer de omfattande arbetena i idrotts- och rekreationsparken utgifterna för de totala investeringarna i förhållande till de inkomster staden får genom att ge byggrätt. Om kostnaderna för den stadsstruktur som hänför sig till boende och kostnaderna för den verksamhet som hänför sig till idrott och rekreation separeras kan de relativa kostnaderna bedömas objektivare när det gäller planeringslösningen i detaljplanen. Att nya bostadshus uppförs där det redan finns såväl nät av tekniska anordningar som serviceställen är positivt i sig och samhällsekonomiskt sett. Fastighetsnämnden anser planeringslösningen vara genomförbar och lämplig i området och tillstyrker därför förslaget till detaljplaneändring.  

Miljönämnden påtalar i sitt utlåtande att förslaget till detaljplaneändring strider mot stadens riktlinjer för planläggning. Nya bostadshus ska delvis uppföras i stadsparksområde, och detaljplaneändringen innebär att kullarna försvinner trots att de enligt översiktsplanen ska vara kvar som en del av parken.

Det som miljönämnden tar upp i utlåtandet beaktades då detaljplaneförslaget bereddes. Bredden på det sammanhängande grönområdet är densamma som i generalplanen i och med att en del av det område i generalplanen som domineras av flervåningshus är park i detaljplanen. Den befintliga växtligheten och terrängformerna i området bevaras i så stor utsträckning som möjligt. En stor del av de ringformiga vallarna i parkområdet får vara kvar. Detaljplaneförslaget är i överensstämmelse med översiktsplanerna och med principer godkända av stadsplaneringsnämnden. De nya tomterna bildar en helhet som kräver investeringar i grundberedning och i förbättringar i gatunätet och nätet av tekniska anordningar. Planeringslösningen baserar sig på det alternativ som bedömts fungera bäst vad stadsbilden och stadsplaneringsekonomin beträffar. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland framhåller att detaljplaneförslaget kompletterar samhällsstrukturen i närheten av en bana för spårtrafik och beaktar planer av högre grad i tillräcklig utsträckning.

Andra utlåtanden gäller energiförsörjning, återvinningsplatser, gatufrågor och uppdelning av stadens genomförandekostnader.

Utlåtandena blev beaktade genom att en referensplan för fjärrvärmenätet infördes i kartbilagan över telekommunikation och energiförsörjning med tanke på den fortsatta planering som krävs för den tekniska försörjningen. Dessutom gjordes det några justeringar av teknisk natur på detaljplanekartan.

Anmärkningarna, skrivelserna och utlåtandena i sammandrag och genmälena i sin helhet ingår i rapporten över växelverkan.

Förslaget till detaljplaneändring höjer inte byggrätten för tomterna särskilt mycket, vilket betyder att det inte behöver föras sådana förhandlingar som baserar sig på ett markpolitiskt beslut fattat av stadsstyrelsen 9.2.2004.

Stadsplaneringsnämnden röstade om sin framställning. Föredragandens förslag vann med 5 röster (Andersson, Niiranen, Palmroth-Leino, Silfverberg, Soininvaara) mot 3 (Meretniemi, Nikunlassi, Villanen).

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med framställningen från stadsplaneringsnämnden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12191 kartta, päivätty 21.5.2013, muutettu 3.12.2013

2

Tehdyt muutokset

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12191 selostus, päivätty 21.5.2013, muutettu 3.12.2013, päivitetty Kslk:n 3.12.2013 päätöksen mukaiseksi

4

Vuorovaikutusraportti 21.5.2013, täydennetty 3.12.2013 sekä keskustelutilaisuuksien 8.12.2011 ja 5.11.2012 muistiot

5

Osa päätöshistoriaa

6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Ympäristölautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Pelastuslautakunta

Liikuntavirasto

Helsingin Energia -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2014 § 8

HEL 2011-006568 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) korttelin nro 39330 tontin nro 6, korttelin nro 39331 tontin nro 11, puisto- ja katualueiden sekä 40. kaupunginosan (Suutarila, Tapulikaupunki) urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden, puisto- ja yleisten pysäköintialueiden sekä kaupunginosan rajan asemakaavan muutosehdotuksen 21.5.2013 päivätyn ja 3.12.2013 muutetun piirustuksen nro 12191 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat uudet korttelit nro 39347-39350.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.12.2013 § 409

HEL 2011-006568 T 10 03 03

Ksv 0627_1, Tapulikaupungin liikuntapuisto, Maatullinpuisto, Suopursuntie 3 ja 6, karttaruutu J8/P1, R1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 21.5.2013 päivätyn ja 3.12.2013 muutetun 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) korttelin 39330 tontin 6, korttelin 39331 tontin 11, puisto- ja katualueiden sekä 40. kaupunginosan (Suutarila, Tapulikaupunki) urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden, puisto- ja yleisten pysäköintialueiden sekä kaupunginosan rajan (muodostuvat uudet korttelit 39347–39350) asemakaavan muutosehdotuksen nro 12191 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin ja kirjeisiin.

28.05.2013 Ehdotuksen mukaan

21.05.2013 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Elias Rainio, arkkitehti, puhelin: 310 37275

elias.rainio(a)hel.fi

Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 19.11.2013 § 331

HEL 2011-006568 T 10 03 03

Päätös

Asemakaavan muutosehdotus on Helsingin kaupungin kaavoitus linjauksien vastainen. Uutta asumista on sijoitettu osittain kaupunkipuiston alueelle. Kaavamuutos ei myöskään säilytä yleissuunnitelman yhteydessä hyväksyttyä kumpareiden säilyttämistä, jotka ovat osa puistoa.

Käsittely

19.11.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anita Vihervaara: Asemakaavan muutosehdotus on Helsingin kaupungin kaavoitus linjauksien vastainen. Uutta asumista on sijoitettu osittain kaupunkipuiston alueelle. Kaavamuutos ei myöskään
säilytä yleissuunnitelman yhteydessä hyväksyttyä kumpareiden säilyttämistä, jotka ovat osa
puistoa.

Kannattajat: Matti Niemi

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Asemakaavan muutosehdotus on Helsingin kaupungin kaavoitus linjauksien vastainen.
Uutta asumista on sijoitettu osittain kaupunkipuiston alueelle. Kaavamuutos ei myöskään
säilytä yleissuunnitelman yhteydessä hyväksyttyä kumpareiden säilyttämistä, jotka ovat osa
puistoa.

Jaa-äänet: 1
Hanna Lähteenmäki

Ei-äänet: 8
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Ernesto Hartikainen, Timo Latikka, Matti Niemi, Sirpa Norvio, Leo Stranius, Anita Vihervaara

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

25.06.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 31.10.2013 § 545

HEL 2011-006568 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Suutarilan Tapulikaupungin asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12191  seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos tekee mahdolliseksi uusien erillispientalotonttien rakentamisen Maatullinpuiston etelälaidalle. Lisäksi mahdollistetaan puistoalueiden ja ulkoilureittien uudistaminen, liikuntapuiston uudet kenttä- ja pysäköintijärjestelyt sekä urheiluhallin rakentaminen urheilupuiston länsireunalle. Uusien erillispientalotonttien kerrosala on 6 560 k-m². Asuinpientalotonteille syntyy uutta kerrosalaa noin 161 k-m². Uusia pientaloja voi rakentaa kaikkiaan 44 kpl. Liikuntapuistoon osoitetuille rakennusaloille on mahdollista toteuttaa yhteensä noin 9 725 m² liikunta-, huolto- ja sosiaalitiloja. Helsingin kaupunki omistaa maa-alueen. Kaavamuutoksen valmistelu on tehty yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa.

Asemakaavan toteuttamisesta kaupungille aiheutuvia kustannuksia voidaan pitää suhteellisesti korkeina tuotettavaan kerrosalaan nähden. Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille välittömiä kustannuksia arviolta 6,8 miljoonaa euroa (alv 0 %) eli noin 1 000 euroa/k-m². Erityisesti runsas liikunta- ja virkistyspuistorakentaminen nostaa kokonaisinvestoinnista aiheutuvia menoja suhteessa rakennusoikeuden luovutuksesta saataviin tuloihin. Liikuntapuiston ja puistoalueen kustannukset ovat yli puolet kaavan muista tavanomaisista toteuttamiskustannuksista. Kohdentamalla kustannukset asumista palvelevan kaupunkirakenteen toteuttamisen ja liikunta- ja virkistyskäyttöä palvelevan toiminnan välillä voidaan suhteellisia kustannuksia arvioida objektiivisemmin kaavan suunnitteluratkaisun osalta. Liikuntapuiston ja tähän liittyvän rakentamisen kustannukset tulisi eriyttää erilliseksi tarkasteluksi kaavan yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointiosiossa ja tarkastella asumista palvelevan kaupunkirakenteen toteuttamisen kustannuksia erikseen, jolloin laskelmat ovat suhteellisesti oikeudenmukaisemmat erityisesti asumistarkoituksen osalta. Uusien asuinrakennusten toteuttaminen olemassa olevien teknisten verkostojen sekä palveluiden äärelle on lähtökohtaisesti ja yhdyskuntataloudellisesti kannatettavaa. Kaavan suunnitteluratkaisua voidaan pitää kuitenkin toteuttamiskelpoisena ja alueelle sopivana.

Kiinteistölautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen nro 12191 hyväksymistä.

Käsittely

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Antti Hytti: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen toisen kappaleen neljä viimeistä virkettä muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Tämän liikunta- ja virkistyskäyttöä palvelevan osan toteuttaminen on kuitenkin välttämätöntä kaavan tavoitteiden toteutumisen kannalta, sillä ilman sitä kaavamuutos rikkoo tärkeän alueellisen viheryhteyden, jota ehdotettu kaavamuutos jo muutoinkin supistaisi merkittävästi. Uusien asuinrakennusten toteuttaminen olemassa olevien teknisten verkostojen sekä palveluiden äärelle on sinänsä yhdyskuntataloudellisesti kannatettavaa. Korkeista kustannuksista huolimatta kaavan suunnitteluratkaisua voidaan pitää kuitenkin toteuttamiskelpoisena.

Kannattajat: Mari Rantanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen toisen kappaleen neljä viimeistä virkettä muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

Tämän liikunta- ja virkistyskäyttöä palvelevan osan toteuttaminen on kuitenkin välttämätöntä kaavan tavoitteiden toteutumisen kannalta, sillä ilman sitä kaavamuutos rikkoo tärkeän alueellisen viheryhteyden, jota ehdotettu kaavamuutos jo muutoinkin supistaisi merkittävästi. Uusien asuinrakennusten toteuttaminen olemassa olevien teknisten verkostojen sekä palveluiden äärelle on sinänsä yhdyskuntataloudellisesti kannatettavaa. Korkeista kustannuksista huolimatta kaavan suunnitteluratkaisua voidaan pitää kuitenkin toteuttamiskelpoisena.

Jaa-äänet: 5
Tapio Klemetti, Pia Pakarinen, Tuomas Rantanen, Olli Sademies, Hanna Sauli

Ei-äänet: 4
Elina Das Bhowmik, Antti Hytti, Joonas Pulkkinen, Mari Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 03.09.2013 § 93

HEL 2011-006568 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen osalta koskien Tapulikaupungin, Maatullinpuiston eteläosan muutosehdotusta nro 12191.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 27.8.2013

HEL 2011-006568 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteenä.

Lisätiedot

Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 13.08.2013 § 307

HEL 2011-006568 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Kaavamuutosalueen alustavan liikennesuunnitelman mukaan uusille tonttikaduille (Kortesuontien ja Moisiontien jatkeet) sekä lähiympäristön muille kaduille on suunniteltu erityyppisiä hidastejärjestelyjä, muun muassa ajorataa kaventavia korokkeita, korotettuja liittymiä ja hidastetöyssyjä. Yleisten töiden lautakunta edellyttää hidastejärjestelyissä huomioitavan ylläpitokaluston ja muun huoltokaluston sujuvan liikkumisen ja toimimisen alueella.

Lahdenniityntien kääntöpaikalta Kortesuontielle jatkuva jalankululle ja pyöräilylle varattu katu tulee toteuttaa vähintään 3,5 metriä leveänä ja tasalevyisenä. Suorakulmat ja kavennukset raitilla vaikeuttavat raitin ylläpitoa.

Asemakaavamuutoksen kaavaselostuksessa on arvioitu kaavasta aiheutuvien kustannuksien olevan katujen ja esirakentamisen osalta noin 1 600 000 euroa. Tapulikaupungin liikuntapuiston ja Maatullinpuiston yleissuunnitelmassa puiston muutostöiden kustannuksiksi on arvioitu noin 1 400 000 euroa. Puistoon kohdistuvat kustannukset sisältävät toimenpiteitä myös kaava-alueen nro 12191 ulkopuolelta, muun muassa leikkipuisto Tapulin uuden ulkoleikkialueen rakentamisen. Kaava-alueen uusien katujen ylläpidosta tulee kustannuksia noin 70 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 14.11.2012

HEL 2011-006568 T 10 03 03

Yleistä

Asemakaavan muutosluonnos koskee 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) korttelin 39330 tonttia 6, korttelin 39331 tonttia 11, puisto- ja katualueita sekä 40. kaupunginosan (Suutarila, Tapulikaupunki) urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta, puisto- ja yleistä pysäköintialuetta sekä kaupunginosan rajaa. Asemakaavan muutosluonnoksessa muodostuvat uudet korttelit 39347 - 39350.

Asemakaavan muutosluonnos mahdollistaa 44 uuden pientalon rakentamisen Maatullinpuiston etelälaidalle. Yhteydet uusille erillispientalotonteille on esitetty jatkamalla nykyistä katuverkkoa pohjoiseen. Olemassa olevan pientaloalueen tonttien tehokkuuslukua ja kaavamääräyksiä on tarkistettu nykykäytännön mukaisiksi. Maatullinpuiston virkistysalueen kokonaisuuden kehittämiseksi asemakaavan muutosluonnokseen on merkitty alueen käytäväyhteyksiä, liikuntapuiston kenttä- ja pysäköintijärjestelyjä sekä lisätty mahdollisuus rakentaa urheiluhalli.

Uusi asuntorakentaminen on osoitettu Yleiskaava 2002:n kaupunkipuistoksi merkitylle alueelle. Asemakaavan muutosluonnoksessa viheralueeksi edelleen jäävä alue on kuitenkin niin laaja, että erilaiset kaupunkipuiston toiminnot ja maakuntakaavan viheryhteys pystytään turvaamaan täydennysrakentamisesta huolimatta.

Rakennusviraston mielipide asemakaavan muutosluonnoksesta

Kävely ja pyöräily

Osa jalankululle ja pyöräilylle varatuista raiteista on merkitty katualueena (pp). Rakennusvirasto muistuttaa, että tonttiin rajoittuvan katualueen vähimmäisleveys raitilla on 5 metriä: yhdistetty jalankulku ja pyöräily vaativat vähintään 3,5 metrin levyisen kulkuväylän, jonka lisäksi katualueelle on mahduttava reunakivet, pientareet ja tarpeen mukaan myös valaistus. Mitoituksen osalta on asemakaavan muutosehdotukseen tarkistettava myös ylläpitokaluston raitille kääntyminen.

Lahdenniityntien päästä lähtevä, jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue on tehtävä tasalevyisenä koko matkaltaan. Suorakulmat katualueen reunassa ja yhtäkkiset raitin kapenemiset hankaloittavat kohtuuttomasti raitin huoltoa.

Raittien merkinnät on hyvä tehdä asemakaavaan siten, että raitin merkintä säilyy yhtenäisellä raitilla koko matkaltaan samana. Nyt Moisiontieltä, Suopursuntien päästä lähtevän raitin merkintä vaihtuu. Rakennusvirasto katsoo, että yhteys Moisiontieltä, Suopursuntien päästä, on käytännössä tarpeeton, sillä puistoalueelle on Moisiontien molemmista päistä hyvät yhteydet. Kapea katualue tiiviisti rakennettujen tonttien välissä on suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kannalta vaikea. Mikäli kyseinen raittivaraus kuitenkin jätetään asemakaavan muutosehdotukseen, on se merkittävä osaksi Maatullinpuiston virkistysaluetta (VP) eikä erillisenä katualueena.

Asemakaavan muutosluonnoksen merkinnöissä ja -määräyksissä on hyvä tarkistaa ulkoilupolun (ul) ja ulkoilureitin (ut) merkinnät, sillä kaavakartassa merkinnät sekoittuvat herkästi.

Tonttien kasvillisuus ja hulevedet

Asuinpientalojen ja erillispientalojen korttelialueille on annettu asemakaavan muutosluonnoksessa määräys, että tontit on aidattava katuihin ja muihin yleisiin alueisiin rajoittuvilta sivuiltaan enintään 2 metriä korkealla kuusiaidalla, pensasaidalla tai vähintään 100 cm ja enintään 150 cm korkealla muulla aidalla, johon liittyy pensasrivi. Aitaamismääräystä on selkeytettävä. Rakennusvirasto muistuttaa, että aidanteiden ja niiden hoitotyön on mahduttava tontille ja aidat eivät saa aiheuttaa turvallisuusriskiä kadulla kulkeville. Erityisesti kuusiaita vaatii runsaasti avointa tilaa kehittyäkseen kaunismuotoiseksi. Pienelle, tiiviisti rakennetulle tontille ei ole tarkoituksenmukaista esittää kuusiaitaa; leikattava pensasaita tai muu aita sopii pienelle tontille paremmin. Asemakaavan muutosehdotukseen on tarpeen tarkistaa aitaamismääräykset erityisesti katujen risteysalueisiin rajoittuvilla tonteilla, jotta vältetään näkemäesteet. Myös katualueeseen rajoittuvat tontin sivut on turvallisuussyistä aidattava selkeästi määräyksessä esitettyä matalammin, sillä myös pihatieltä kadulle tultaessa on hyvä olla näkyväisyyttä.

Asemakaavan muutosluonnoksessa tonteille on annettu määräys, että tontilla on oltava tai sille on istutettava vähintään yksi isokasvuinen puu kutakin alkavaa 120 neliömetriä kohden. Isokasvuisten puiden istuttaminen pienille tonteille on hankalaa, sillä puiden oksisto ja juuristo ulottuvat usein huomattavan laajalle alueelle. Rakennusvirasto on ohjeistanut puiden istutusetäisyyden tontin rajasta olevan vähintään 3 metriä, kun tontti rajautuu katuun. Vaatimus isokasvuisten puiden istuttamisesta tonteille on järkevää poistaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Monet alueen nykyisistä tonteista ovat johtaneet hulevesiään avo-ojiin, joita kulkee tonttien rajoilla, katujen varsilla ja viheralueilla. Alueen pohjoisreunan täydennysrakentaminen ja katujen rakentaminen aiheuttavat muutoksia nykyisiin avo-ojiin, joten jo olemassa olevien tonttien on varauduttava muuttamaan tonttiensa kuivatustapaa.

Asemakaavamerkinnöistä

Tapulikaupungin liikuntapuiston sisäänkäynti Parmaajantieltä on merkitty asemakaavan muutosluonnokseen katuaukiona. Aukio on paikkaan nähden ylimitoitettu: laaja, kivetty aukiopinta pehmeälle maapohjalle on kallis ratkaisu kaupungille toteuttaa ja ylläpitää. Osa aukioksi merkitystä alueesta on tarkoituksenmukaista liittää länsipuolen viheralueeseen ja loppuosa alueesta sisällyttää liikuntapuiston alueeseen, jolloin sisäänkäynti voidaan suunnitella ja toteuttaa liikuntapuiston pääsisäänkäyntinä.

Asemakaavamerkinnöissä ja -määräyksissä on aukio-merkinnässä viitattu toteutukseen yhtenäisen suunnitelman mukaan. Viittaus tarkoittanee vuonna 2012 laadittua Tapulikaupungin liikuntapuiston ja Maatullinpuiston yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelma koskee laajaa aluetta asemakaavan muutosalueella eikä siihen ole viitattu muissakaan asemakaavamerkinnöissä ja -määräyksissä, joten viittaus tukee poistaa. Laaditusta yleissuunnitelmasta on mahdollista kertoa asemakaavan selostusosassa.

Palstaviljelyalue on merkitty asemakaavan muutosluonnokseen merkinnällä RP. RP-merkintää käytetään asemakaavoissa yleensä siirtolapuutarha-alueista, joille on tarkoitus rakentaa huoltorakennuksia ja mökkejä. Palstaviljelyalueille ei yleensä osoiteta rakentamista, joten niille sopivampi merkintä olisi puistoalueen (VP) sisälle rajattu pastaviljelyalue (rp). Tällöin palstaviljelyalue osoitetaan asemakaavassa kiinteäksi osaksi puistoalueen kokonaisuutta eikä niinkään erilliseksi alueeksi.

Tarkennukset selostusluonnokseen

Asemakaavamuutoksen selostusluonnoksessa on joitakin tarkennuksia vaativia kohtia:

-        Kaavan valmistelun yhteyshenkilöistä rakennusviraston edustaja, Virpi Vertainen, on arkkitehtuuriosastolta, ei katu- ja puisto-osastolta.

-        Asemakaavan muutoksen lähtökohdiksi mainitut asemakaavan muutosta koskevat erityistavoitteet: yhtenäisten viheraluekokonaisuuksien muodostamisesta huolehtiminen ja riittävien jalankulku- ja pyöräilyverkostojen varaaminen sekä niiden jatkuvuuden, turvallisuuden ja laadun turvaaminen; ovat mahdollisia jo voimassa olevan asemakaavan merkinnöin eikä edellä mainittujen tavoitteiden toteuttaminen sinällään vaadi asemakaavan muutosta.

-        Koirien vapaaseen ulkoiluun tarkoitetuista, aidatuista alueista käytetään termiä koira-aitaus, ei koirapuisto.

-        Asemakaavan muuttamisella ei ole suoria vaikutuksia viheralueiden hoidon ja ylläpidon edellytyksiin.

-        Maatullinpuiston merkityksen korostaminen, tilallinen jaottelu ja eri käyttäjäryhmien toimintojen sijoittelu ovat tavoitteita, joiden toteutusta ohjataan ennen kaikkea erillisenä laaditulla Maatullinpuiston yleissuunnitelmalla, ei niinkään asemakaavalla.

-        Maatullinpuiston (VP) yhteydessä viitataan puistoalueiden yleissuunnitelmaan. Viittauksen on hyvä olla täsmällinen: vuonna 2012 laadittuun Tapulikaupungin liikuntapuiston ja Maatullinpuiston yleissuunnitelmaan.

-        Salotie, Kortesuontie, Suopursuntie ja Moisiontie on mainittu selostusluonnoksessa uusien katujen rakentamisen yhteydessä päällystettäviksi kaduiksi. Kyseiset kadut ovat ns. sorakatuja eli rakentamattomia katuja, joten käytännössä päällystäminen ei ole riittävä toimenpide. Katujen rakentamisen ja päällystämisen ohjelmointi tehdään rakennusvirastossa eikä se ole asemakaavan selostukseen kuuluvaa asiaa.

Yhteenveto

Rakennusvirasto edellyttää, että edellä mainitut huomautukset ja tarkennukset otetaan huomioon asemakaavamuutoksen luonnoksen laadinnassa.

Lisätiedot

Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi

Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2011-006568 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta lausuntoa.

Lisätiedot

Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566