Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/12

 

15.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Kokouksen kuluessa jätettiin seuraavat kuusi aloitetta

HEL 2014-000567, 2014-000571, 2014-000568, 2014-000569, 2014-000572, 2014-000570

Päätös

1.     Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. aloite kaupunkiviljelyn lisäämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa
 

2.     Valtuutettu Laura Kolben ym. aloite edellytysten arvioimisesta Lauttasaaren vesitornin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi maamerkkinä
 

3.     Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloite tonttivuokrien korotusten kohtuullistamisesta
 

4.     Valtuutettu Seppo Kanervan ym. aloite sotainvalidien leskien hoidon järjestämisestä Oulunkylän kuntoutussairaalassa
 

5.     Valtuutettu Helena Kantolan ym. aloite liiallisten toimeentulotukietuuksien myöntämisen estämisestä
 

6.     Valtuutettu Emma Karin ym. aloite paperittomien lasten oikeudesta perusopetukseen

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566