Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

15.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen

HEL 2013-016146 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa kaupunginhallituksen johtosäännön 11 §:n otsikkoa siten että poistetaan sivistys- ja henkilöstötointa ja lisätään sivistystointa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti muuttaa kaupunginhallituksen johtosääntöä siten, että 11 §:n 1 ja 2 momenteissa poistetaan sivistys- ja henkilöstötointa ja lisätään sivistystointa.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö.pdf

2

Kaupunginhallituksen johtosääntö muutettu.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen johtosäännön 11 §:n otsikkoa siten että poistetaan sivistys- ja henkilöstötointa ja lisätään sivistystointa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen johtosääntöä siten, että 11 §:n 1 ja 2 momenteissa poistetaan sivistys- ja henkilöstötointa ja lisätään sivistystointa.

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 24.4.2013 (§ 127) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa keskushallinnon organisaatiomuutoksen vuoksi kaupunginhallituksen johtosääntöä siten, että kaupunginjohtajan toimialaan 9 §:n 2 momenttiin lisättiin henkilöstöpolitiikka ja sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialalta 11 §:n 1 momentista poistettiin henkilöstöpolitiikka- ja työllisyysasiat ja lisättiin työllisyys- ja maahanmuuttopolitiikka.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti muuttaa kaupunginhallituksen johtosääntöä siten, että sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialalta 11 §:n 3 momentin luettelosta poistettiin henkilöstökeskusta koskevat asiat. Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluviksi lisättiin kaupunginkansliaa koskevat asiat, jotka sisältävät aiemmat henkilöstökeskuksen asiat.

Kaupunginvaltuuston tehtyä päätöksen kaupunginjohtajan ja sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialojen muutoksesta, on tarkoituksenmukaista muuttaa sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialan nimi sivistystoimeksi.

Kaupunginhallituksen voimassa oleva johtosääntö ja muutosesitykset sisältävä johtosääntöluonnos ovat esityslistan liitteinä.

Sääntötoimikunta on 11.12.2013 kokouksessaan käsitellyt johtosääntömuutosta, eikä sillä ole huomautettavaa esitykseen, joka koskee kaupunginhallituksen johtosäännön muuttamista sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan nimikkeen osalta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö.pdf

2

Kaupunginhallituksen johtosääntö muutettu.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2014 § 3

HEL 2013-016146 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen johtosäännön 11 §:n otsikkoa siten että poistetaan sivistys- ja henkilöstötointa ja lisätään sivistystointa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen johtosääntöä siten, että 11 §:n 1 ja 2 momenteissa poistetaan sivistys- ja henkilöstötointa ja lisätään sivistystointa.

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566