Helsingfors stad

Protokoll

1/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/10

 

15.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Tillsättande av tjänsten som verkställande direktör för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

HEL 2013-011522 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anställa ekonomie magister Tuija Kuivalainen för tjänsten som verkställande direktör för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten räknat från 1.1.2014 med en totallön på 6 950,40 euro i månaden.

Eftersom Kuivalainen inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hennes hälsa är tillgängliga i anställningssituationen är anställningen villkorlig tills den blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag hon fått del av beslutet om anställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Malinen, chef för koncernenheten, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Tapio Korhonen, kanslichef, telefon: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Viran hakijaluettelo

2

Yhteenveto hakijoista

3

Sanomalehti-ilmoitus, Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttäminen

4

Valitun hakemus 15.1.2014

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

Förslagstext

Virkaa hakeneet

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anställa ekonomie magister Tuija Kuivalainen för tjänsten som verkställande direktör för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten räknat från 1.1.2014 med en totallön på 6 950,40 euro i månaden.

Eftersom Kuivalainen inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hennes hälsa är tillgängliga i anställningssituationen är anställningen villkorlig tills den blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag hon fått del av beslutet om anställning.

Föredraganden

Stadsfullmäktige beslutade 28.8.2013 (§ 264) bevilja verkställande direktören för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten Tuula Jäppinen avsked från tjänsten som verkställande direktör räknat från 1.1.2014 med anledning av att hon går i pension.

Stadsstyrelsen uppmanade affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten att utlysa tjänsten som verkställande direktör för affärsverket med de behörighetskrav som anges i instruktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten och i stadens språkkunskapsstadga. Totallönen för tjänsten bestäms enligt kravnivå 22 i lönesystemet för Helsingfors stads ledning. Totallönen enligt kravnivå 22 är 6 492,43–9  377,95 euro i månaden.

Enligt 10 § i instruktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten väljer stadsfullmäktige direktör sedan direktionen avgett utlåtande om de sökande.

Enligt 9 § i instruktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten är behörighetsvillkor för verkställande direktören för affärsverket högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap. Enligt stadens språkkunskapsstadga ska cheferna för förvaltningarna ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Enligt 125 § i grundlagen är de allmänna utnämningsgrunderna för tjänsten skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Tjänsten har varit offentligt utlyst 1.9–20.9.2013. Annonsen om den lediga tjänsten publicerades förutom i stadens elektroniska rekryteringstjänst också i stadens annonstidningar och i tidskriften Talouselämä.

Sammanlagt 58 personer sökte tjänsten inom den bestämda tiden. En sökande drog sin ansökan tillbaka under den bestämda tiden. På basis av ansökningarna hade 55 sökande högre högskoleexamen som var ett behörighetsvillkor för tjänsten.

Utgående från ansökningarna kallades fem sökande till personlig intervju:

********** Alla intervjuade uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsten och har erfarenhet av chefsuppgifter och ledarskap inom ekonomiförvaltning.

De sökande intervjuades av finansdirektör Tapio Korhonen, personaldirektör Hannu Tulensalo och personalchef Suvi Tiilikainen. Också en konsult från Psycon Oy deltog i att välja de sökande som ska intervjuas och i att intervjua dem.

Utgående från ansökningarna och intervjuerna kallades sökandena ********** till en personanalys som gjordes av Psycon Oy.

********** drog tillbaka sin ansökan efter intervjun och personanalysen.

********** är ekonomie magister till utbildningen. Hon har skött olika chefs- och ledarskapsuppgifter inom ekonomiförvaltning sedan 1997. I sin nuvarande uppgift som verkställande direktör för en bokföringsbyrå som producerar tjänster inom ekonomi- och löneadministration började hon år 2012. Innan dess var hon direktör för ett servicecenter för ekonomi- och löneadministration i ungefär fem år och bokföringschef och utvecklingschef i sammanlagt cirka sju år.

********** är ekonomie magister till utbildningen. Hon har varit faktureringschef, ekonomichef och utvecklingschef i olika företag åren 1994–2007 och är chef för Vanda stads ekonomiservicecentral sedan 2007.

Båda kandidaterna har flera års erfarenhet av ledarskap av sakkunnigorganisationer och stark kompetens i processerna inom ekonomiförvaltningen. ********** yrkeskunskaper hänför sig speciellt till verksamheten i ett servicecenter för ekonomi- och löneadministration och till andra uppgifter inom ekonomiförvaltningen inom den privata sektorn.

********** kärnkunskaper är vid sidan av chefs- och ledarskapsuppgifter koncentrerade till ekonomikunskaper, särskilt till processerna för extern redovisning. Hon har även erfarenhet av ledarskap av ekonomiförvaltningsprocesser i ett ekonomiservicecenter.

Förutsättningen för att framgångsrikt kunna sköta tjänsten som verkställande direktör för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten är utmärkta kunskaper i strategiskt ledarskap i den föränderliga och utmanande omvärlden. Den som blir vald väntas dessutom ha förmåga att leda verksamheten i en sakkunnigorganisation i enlighet med de för organisationen uppsatta målen.

På basis av ansökningarna, intervjuerna och personanalyserna kan Tuija Kuivalainen anses ha företräde av sökandena. Kuivalainens meriter är vittomfattande erfarenhet av ledarskap av sakkunnigorganisationer och utmärkta kunskaper i ekonomi- och löneadministrationsprocesser. Dessutom har Kuivalainen på basis av sin tidigare arbetserfarenhet och personanalyserna de bästa färdigheterna av sökandena till strategiskt ledarskap i den föränderliga omvärlden.

Förslaget från direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten om vem som ska anställas för tjänsten som verkställande direktör är enhälligt.

En förteckning över sökandena och ett sammandrag av de av sökandena angivna uppgifterna finns som bilaga. Alla ansökningshandlingar och övriga dokument som hänför sig till ansökningsprocessen finns tillgängliga vid stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden och före detta hos beredaren.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Malinen, chef för koncernenheten, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Tapio Korhonen, kanslichef, telefon: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Viran hakijaluettelo

2

Yhteenveto hakijoista

Bilagematerial

1

Sanomalehti-ilmoitus, Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttäminen

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

För kännedom

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.12.2013 § 1337

HEL 2013-011522 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa kauppatieteiden maisteri Tuija Kuivalaisen 1.1.2014 avoimeksi tulevaan Taloushallintopalvelun toimitusjohtajan virkaan 6 950,40 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Kuivalainen ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

 

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk 03.12.2013 § 30

HEL 2013-011522 T 01 01 01 01

Päätös

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että Taloushallintopalvelun toimitusjohtajan virkaan valittaisiin kauppatieteiden maisteri Tuija Kuivalainen.

Samalla johtokunta päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tuula Jäppinen

Lisätiedot

Suvi Tiilikainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: +358931025203

suvi.tiilikainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566