Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/10

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 442

Eräiden vuoden 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

HEL 2013-014490 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, eläintarhan johtokunnan, liikuntalautakunnan, henkilöstökeskuksen, tietokeskuksen ja kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta

Käyttötalousosa

euroa
 

1 27

Kunnallisverotus, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

 
317 000

1 39 01

Kaupungin historia, Tietokeskuksen käytettäväksi

 
130 000

1 39 02

Osuudet ja korvaukset, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

 
210 000

2 35

Pelastustoimi

548 000

3 10 01

Sosiaali- ja terveyspalvelut

25 000 000

3 10 04

Toimeentulotuki

21 000 000

3 10 06

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

9 000 000

3 20

Varhaiskasvatusvirasto

2 000 000

4 11

Suomenkielinen työväenopisto

  140 000

4 12

Ruotsinkielinen työväenopisto

120 000

4 15

Kaupunginkirjasto

1 818 000

4 17 01

Kulttuurikeskus

    60 000

4 18

Kaupunginmuseo

    94 000

4 21

Korkeasaaren eläintarha

150 000

4 52 10

Työsuhdematkalippu, Henkilöstökeskuksen käytettäväksi

 
150 000
 

yhteensä

 

60 737 000

 

 
Ta-kohta

 
Investointiosa

 
euroa 
 

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

 
10 242 000

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, kiinteistölautakunnan käytettäväksi

 
 
 
4 000 000

8 07 08

Liikuntarakentaminen, Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, liikuntalautakunnan käytettäväksi

 
 
 
475 000

8 09 20

Kulttuuritoimi

27 000

8 09 21

Kaupunginmuseo

45 000

8 22 19

Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi

 
8 990 000
 

yhteensä

 

23 779 000

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveysviraston täsmennetyt perustelut määrärahojen ylitysoikeusesitykselle

2

Lauta- ja johtokuntien sekä virastojen esitykset

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, eläintarhan johtokunnan, liikuntalautakunnan, henkilöstökeskuksen, tietokeskuksen ja kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta

Käyttötalousosa

euroa
 

1 27

Kunnallisverotus, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

 
317 000

1 39 01

Kaupungin historia, Tietokeskuksen käytettäväksi

 
130 000

1 39 02

Osuudet ja korvaukset, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

 
210 000

2 35

Pelastustoimi

548 000

3 10 01

Sosiaali- ja terveyspalvelut

25 000 000

3 10 04

Toimeentulotuki

21 000 000

3 10 06

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

9 000 000

3 20

Varhaiskasvatusvirasto

2 000 000

4 11

Suomenkielinen työväenopisto

  140 000

4 12

Ruotsinkielinen työväenopisto

120 000

4 15

Kaupunginkirjasto

1 818 000

4 17 01

Kulttuurikeskus

    60 000

4 18

Kaupunginmuseo

    94 000

4 21

Korkeasaaren eläintarha

150 000

4 52 10

Työsuhdematkalippu, Henkilöstökeskuksen käytettäväksi

 
150 000
 

yhteensä

 

60 737 000

 

 
Ta-kohta

 
Investointiosa

 
euroa 
 

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

 
10 242 000

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, kiinteistölautakunnan käytettäväksi

 
 
 
4 000 000

8 07 08

Liikuntarakentaminen, Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, liikuntalautakunnan käytettäväksi

 
 
 
475 000

8 09 20

Kulttuuritoimi

27 000

8 09 21

Kaupunginmuseo

45 000

8 22 19

Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi

 
8 990 000
 

yhteensä

 

23 779 000

 

Esittelijä

Käyttötalousosan määrärahojen ylittäminen


1 27 Kunnallisverotus, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

Määrärahalla katetaan valtion veloittamat verohallintolain 11 §:n mukaiset verotuksen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Näihin kustannuksiin kaupunki ei voi vaikuttaa. Helsingille kohdistuva maksuosuus nousi viimeisimmän tiedon mukaan 17 316 362 euroon ylittäen talousarvioon varatun 316 362 eurolla.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 317 000 euroa.


1 39 01 Kaupungin historia, Tietokeskuksen käytettäväksi

Historiatoimikunta on ollut toteuttamassa Sotasurmat Helsingissä               -hanketta, joka on vuoden 1918 kansalaissotaa, Santahaminan joukkohautaa ja Suomenlinnan vankileirialuetta koskeva tutkimus- ja julkaisuhanke. Suunnittelu ja aineistonkeruutyö käynnistettiin vuonna 2010 kaupungin historiatoimikunnan tieteellisellä tuella. Työ täsmentyi ja kirjoitustyö aloitettiin vuoden 2012 syksyllä. Kysymyksessä on historiatoimikunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion ulkopuolinen erillinen hanke, sillä historiatoimikunnan tehtävänä on suunnitella ja valmistaa Helsingin kaupungin historian jatko-osat vuodesta 1945 nykypäivään ja Helsingin vanhemman historian uudelleen kirjoittaminen. Historiatoimikunta on varsinaisesta määrärahastaan pystynyt tukemaan Sotasurmat Helsingissä -hankkeen aineistonkeruuta ja suunnittelua, mutta itse kirjahankkeen toteuttamiseen (kirjoittajapalkkiot, toimittaminen, painatus) liittyen historiatoimikunnan määrärahat ylittyvät 130 000 eurolla vuonna 2013.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 130 000 euroa.


1 39 02 Osuudet ja korvaukset, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

Uudenmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarvion joulukuussa. Tämän jälkeen jäsenkunnat ovat 2/3 määräenemmistöllä hyväksyneet liitolle uuden perussopimuksen, joka on tullut voimaan 4.3.2013. Perussopimuksen muutos vaikuttaa liiton jäsenkuntien maksuosuuksiin 2013. Vanha sopimus määritteli, että yhdenkään kunnan maksettavaksi ei saanut tulla yli 31 prosenttia kustannuksista. Nyt tämä katto poistettiin ja kaikkien kuntien maksuosuudet lasketaan suoraan asukasluvun mukaan. Uudistus merkitsee, että Helsingin maksuosuus nousee ja muiden kuntien kevenee.

Helsinki varautui vuoden 2013 talousarviossaan kohdassa 1 39 02 Uudenmaan liiton maksuosuudessa vanhan perussopimuksen mukaiseen tasoon. Uuden perussopimuksen mukainen yhteensä          665 453 eurolla vuodelle 2013 noussut maksuosuus aiheuttaa talousarviokohtaan 1 39 02 arviolta 210 000 euron mukaisen määrärahan ylityksen.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 210 000 euroa.


2 35 Pelastustoimi

Pelastuslaitoksen määrärahat ylittyvät noin 400 000 euroa öljyntorjuntatoimintaan varautumisen osalta ja noin 120 000 euroa erilaisten tutkimushankkeiden osalta. Lisäksi noin 30 000 euroa aiheutuu ensihoidon lisäresursoinnista suuren tehtävämäärän johdosta.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 548 000 euroa.


3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan (3 10 01) arvioidaan ylittyvän 25 milj. eurolla (1,7 %), mikä johtuu seuraavista tekijöistä: Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta menojen ylitystä selittävät merkittävimmin työmarkkinatuen (10,5 milj. euroa), vammaispalvelujen (4,4 milj. euroa), suun terveydenhuollon (3,5 milj. euroa), päivystyksen (1,5 milj. euroa) sekä terveysasemien (0,5 milj. euroa) menojen ylittyminen. Lisäksi määrärahojen arvioidaan ylittyvän maahanmuuttajapalvelujen osalta (2,2 milj. euroa), minkä osalta valtio korvaa vastaanottokeskusten kustannukset täysimääräisinä. Hallinnon osastoilla syntyy toisaalta säästöä (2,9 milj. euroa), mikä suurimmalta osilta selittyy vuokrien budjetoitua pienemmällä toteumalla. Edellä kuvattujen erien yhteenlasketuksi vaikutukseksi arvioidaan noin 20 milj. euroa.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen talousarviokohdalla tulee teknisluonteisena tekijänä huomioida kuolinpesävarojen käyttö järjestöavustuksiin 1,9 milj. euroa, mikä kirjanpidollisesti käsitellään sekä menona että tulona. Lisäksi ylitysoikeusesityksessä on varattu 3,1 milj. euroa vuonna 2012 käyttöön otetun kaupunkiyhteisen laskentajärjestelmän käyttöönotosta johtuvaan luottotappioiden ylimääräiseen kirjaukseen, kun kuluvan vuoden kirjanpitoon tulee kirjautumaan kahden vuoden luottotappiot, joiden tarkka summa ei tällä hetkellä vielä ole selvillä.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 25 000 000 euroa.


3 10 04 Toimeentulotuki

Toimeentulotuen ylitysoikeusesitys on 21 milj. euroa. Syynä on se, että perustoimeentulotuen asiakastalouksien määrä tulee kasvamaan noin 2 300 taloudella vuoden 2012 toteumasta.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 21 000 000 euroa.


3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Talousarviokohdan HUS-kuntayhtymä (3 10 06) menojen ennustetaan ylittyvän 9 milj. eurolla (1,8 %). Ennuste pohjautuu HUSissa lokakuun lopussa laadittuun ennusteeseen. Hoidettujen potilaiden määrä on kasvanut 1,9 prosenttia edellisvuoteen nähden. Syys- ja lokakuu ovat olleet tuotannon ja laskutuksen kannalta erittäin vilkkaita. HYKS:in osalta ennuste ylittää talousarvioluvun 7,4 milj. euroa (1,6 %). Tulosyksiköittäin ennuste poikkeaa budjetista seuraavasti: medisiininen +3,8 milj. euroa (+3,8 %), operatiivinen +0,4 milj. euroa (+0,2 %), naisten- ja lastentaudit +3,0 milj. euroa (+3,0 %), sydän- ja keuhkokeskus +3,2 milj. euroa (+6,7 %) ja psykiatria -3,0 milj. euroa (-7,8 %). Muissa HUS:in yksiköissä ennuste ylittää budjetin 0,6 milj. euroa (+2,4 %). HUS:in talousarviokohta sisältää em. erien lisäksi siirtoviivemaksut sekä muut erikseen laskutettavat erät, yhteensä noin 1,0 milj. euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 9 000 000 euroa.


3 20 Varhaiskasvatusvirasto

Vuoden lopussa omassa päiväkotihoidossa lapsia ennustetaan olevan 280 talousarviossa suunniteltua enemmän. Perhepäivähoidossa olevien lasten määrän ennustetaan alittavan talousarvion 66 lapsella. Lasten kotihoidontuella olevien lasten määräksi ennustetaan 367 lasta ja yksityisenhoidontuella olevien lasten määräksi 245 enemmän kuin talousarviossa suunniteltiin. Oman toiminnan kustannukset ovat olleet talousarvioon varattua 2,4 milj. euroa pienemmät ja asiakasmäärän kasvu on kohdistunut kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen, jotka ylittävät talousarvion 4,4 milj. euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 2 000 000 euroa.


4 11 Suomenkielinen työväenopisto

Suomenkielinen työväenopiston käyttötalousmenot ylittyvät 140 000 euroa. Opisto on saanut vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriöltä ulkopuolista rahoitusta yhteensä 65 000 euroa. Tämän lisäksi palkkamenot ylittyvät 75 000 eurolla.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 140 000 euroa.


4 12 Ruotsinkielinen työväenopisto

Ruotsinkielinen työväenopiston käyttötalousmenot ylittyvät 120 000 euroa. Opisto täyttää 100 vuotta vuonna 2014 ja se on saanut ulkopuolista rahoitusta 100 -vuotishistoriikin valmistamiseen. Tämän lisäksi ruotsinkielinen työväenopisto on saanut ulkopuolista rahoitusta kehittämistyöhön ja Osallisena Suomessa -hankkeeseen pääkaupunkiseudulla tarkoituksena maahanmuuttajien kotouttaminen ruotsin kielellä.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 120 000 euroa.


4 15 Kaupunginkirjasto

Kaupunginkirjasto on toteuttanut tietoyhteiskunnan kehittämiseen tähtääviä projekteja tukien, avustuksien ja ulkopuolisen rahoituksen turvin. Vuoden 2013 talousarviossa on tukiin ja avustuksiin valtion myöntämää rahoitusosuutta budjetoitu yhteensä 995 000 euroa. Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetus- ja kulttuuriministeriöltä, EU:lta ja ELY-keskukselta ja muilta tahoilta saatu, vuonna 2013 käytettävissä oleva ulkopuolinen rahoitus yhteensä              2 712 000 euroa. Osa näistä hankkeista siirtyy vuodelle 2014. Arvio siirtyvästä hankerahoituksesta vuodelle 2014 on 894 000 euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 1 818 000 euroa.


4 17 Kulttuurikeskus

Kulttuurikeskuksen talousarviossa 2013 on varattu 90 000 euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla on oikeus käyttää kyseinen määräraha ainoastaan ehdolla, että tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa. Ulkopuolisen rahoituksen toteutetun toiminnan lisäksi kulttuurikeskus toteuttaa useita yhteistyöprojekteja EU:n, opetusviraston ja Elokuvasäätiön myöntämin varoin. Kulttuurikeskus on saanut ulkopuolista rahoitusta 60 000 euroa ennakoitua enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa on varauduttu.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 60 000 euroa.


4 18 Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseo on saanut 94 000 euroa ennakoitua enemmän ulkopuolista rahoitusta vuonna 2013 mm. opetus- ja kulttuuriministeriöltä Art Nouveau Network -hankkeeseen ja lahjoituksen Faberge -munien valokuvaamiseen.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 94 000 euroa.


4 21 Korkeasaaren eläintarha

Korkeasaaren eläintarhalle asetettu sitova toimintakate toteutuu                150 000 euroa talousarviota heikompana vuonna 2013 johtuen kiinteiden kustannusten ylityksistä ja tulo-tason pysyessä menoylityksistä huolimatta samanaikaisesti vuoden 2012 tasolla. Toimintakatteessa pysymiseksi Korkeasaaren eläintarha on panostanut yritysmyyntiin ulkoisen yhteistyökumppanin kanssa (Perjantai Group), nostanut kesäkauden 2013 lippujen hintoja, rekrytoinut aikaisempaa vähemmän kesätyöntekijöitä ja tarkentanut kilpailutuksen periaatteita.

Toimintakatetavoitetta tulisi saada alittaa 150 000 euroa.


4 52 10 Työsuhdematkalippu, Henkilöstökeskuksen käytettäväksi

Työsuhdematkalippua varten varatut määrärahat ylittyvät 150 000 euroa vuonna 2013 työsuhdematkalipun ennakoitua suuremman käytön vuoksi.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 150 000 euroa.
 

Investointiosan määrärahojen ylittäminen


8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Tankovainion-Broändan alue

Kaupunginhallitus päätti 16.5.2011 § 518 oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään yksityisen tahon (perikunta) kanssa Tankovainion-Broändan alueen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12008 liittyvän liitteen mukaisen esisopimuksen ja sopimuksen. Samalla kaupunginhallitus päätti osoittaa lautakunnan käyttöön vuoden 2011 talousarvion tililtä 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi, kiinteistöjärjestelyyn tarvittavan                3,0 milj. euron määrärahan.

Sopimuksen mukaan perikunta maksaa maankäyttösopimuksen mukaisen korvauksen ja perikunnalle myytävien määräalojen hinnan luovuttamalla kaupungille kaava-alueelta ja sen läheisyydestä katu- ja puistoalueita, 12 omakotitonttia (AO) ja 2 pientalotonttia (AP). Kaavamuutoksen tuomasta asuinrakennusoikeudesta noin kolmasosa eli 8 700 k-m2 tulee perikunnan maille. Maankäyttösopimuksen mukaan perikunta suorittaa kaupungille osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin korvausta noin 1,16 miljoonaa euroa. Samalla perikunnan kanssa on uuden asuin-alueen kiinteistöjen muodostuksen ja asuinrakentamisen edistämiseksi neuvoteltu esisopimus kiinteistönkaupasta, jolla kaupunki myisi omistamansa osat kerrostalotonteista (AK) ja asuinpientalotontista (AP) perikunnalle noin 3 miljoonalla eurolla.

Sopimuksen ehtona ollut asemakaavamuutoksen lainvoimaisuus on toteutunut vuonna 2013. Esisopimuksen ja sopimuksen mukaiset maanluovutukset ja maanhankinnat ovat talousarviovaikutteisia. Maanhankinnan toteuttaminen edellyttää, että talousarvioon myönnetään 4 160 000 euron ylitysoikeus.

Kuninkaantammen alue

Kiinteistölautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutettaisiin tekemään sopimus Kaarelassa sijaitsevien tonttien omistajien kanssa (kortteli 33315 tontit 2 ja 3, omistaja Edita Oyj; kortteli 33317 tontti 4, omistaja As. Oy Helsingin Hurmuri; kortteli 33314 tontti 1; omistaja Kiinteistö Oy Hakuninmaantie 5). Päätös on ehdollinen ja sopimusten voimaantulo edellyttää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tarvittavan määrärahaylityksen.

Kuninkaantammen keskustaan on laadittu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus, joka mahdollistaa nyt teollisuus- ja varastokäyttöön osoitetun alueen rakentamisen uudeksi 5 000 asukkaan asuinalueeksi. Merkittävä osa alueesta on kolmen eri yhtiön omistuksessa. Koska yhtiöille koituu asemakaavamuutoksesta merkittävää hyötyä, on maankäyttösopimuksissa määritelty yhtiöille maankäyttökorvaukset yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Maankäyttökorvauksina kaupungille luovutettavien maa-alueiden arvo on yhteensä noin 5,154 miljoonaa euroa, johon tarvitaan talousarviossa osoitetut määrärahat. Lisäksi kaupunki ostaa kaavamuutosalueen ulkopuolisen T-tontin osan noin 0,927 milj. euron kauppahinnalla. Yhteensä määrärahan ylitystarve on 6 082 000 euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää yhteensä 10 242 000 euroa.


8 01 03 Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, kiinteistölautakunnan käytettäväksi

Kiinteistövirasto on alkuvuodesta onnistunut lisäämään maanhankintaansa erityisesti Östersundomista, jonka maanhankinnan toteuttamista pidetään maapoliittisesti tärkeänä ja tarkoituksenmukaisena alueen tulevan maankäytön suunnittelun ja toteutuksen kannalta.

Kiinteistölautakunnalle vuodelle 2013 osoitettu määräraha ja ylitysoikeus (alle 2 milj. euron kaupat ja vaihdot) eivät riitä vireillä ja valmistelussa oleville ennakoiduille kaupoille Östersundomissa, asemakaavojen toteuttamista mahdollistaville kaupoille muualla Helsingissä eikä Kirkkonummen Kantvikin alueella kaavailtuun maapoliittiseen maanhankintaan, joka mahdollistaa Helsingin rannoilta poistuvia venepaikkoja korvaavan venepalvelukeskuksen toteuttamisen alueelle. Kauppojen toteuttamiseen on liitteenä olevan tonttiosaston tarkennetun maanhankintasuunnitelman 2013 mukaan arvioitu tarvittavan noin 4,1 milj. euroa, josta noin 1,0 milj. euroa on talousarviovaikutteista maanvaihtoa. Maanhankintoihin tarvittavaa määrärahaa on tällä hetkellä käyttämättä 0,13 milj. euroa.

Kiinteistövirasto esittää, että vuoden 2013 talousarvion kohdalle 8 01 03 01, Pienehköjen kiinteistöjen ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kiinteistölautakunnan käytettäväksi, myönnettäisiin 4,0 milj. euron ylitysoikeus.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 4 000 000 euroa.


8 07 Liikuntarakentaminen, Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, liikuntalautakunnan käytettäväksi

Kivikon hiihtohallin kunto on ollut monelta osin puutteellinen ja ilman vuoden 2013 aikana tehtyjä töitä halli olisi jouduttu sulkemaan, koska mm. paloviranomaisten edellyttämillä paloteknisillä korjaustöillä oli määräaika 30.8.2013. Kivikon hiihtohallin uudisrakennusinvestointeihin vuonna 2012 oli varattu 100 000 euroa. Tämän lisäksi Kivikon hiihtohallin kunnostustöihin saatiin ylitysoikeutta 470 000 euroa ja näistä 570 000 eurosta käytettiin 457 000. Käyttämättä jääneestä 2012 määrärahasta saatiin vuodelle 2013 ylitysoikeutena 115 000 ja 2013 muusta liikuntarakentamisesta siirretyn 20 000 euron kanssa kaikkiaan oli 2012–2013 käytettävissä 590 000 euroa.

Yhteensä Kivikon hiihtohallin uudisrakennuskorjaustöihin on vuosina 2012–2013 sidottuna 1 065 000 euroa, joten määrärahat on ylitetty                     475 000 eurolla. 

Määrärahaa tulisi saada ylittää 475 000 euroa.


8 09 20 Kulttuuritoimi

Irtaimen omaisuuden hankintoihin osoitettuja määrärahoja on yhteensä 400 000 euroa. Määräraha tullaan ylittämään elokuvateatterin digitalisoinnin osalta 26 600 euroa. Malmitaloon on tehty elokuvateatterin digitalisointi. Investoinnin arvo oli 54 000 euroa. Digitalisoinnin osalta on sovittu, että digitalisoinnista 50 % rahoitetaan kaupungin yleisistä varoista sekä loppuosa 26 568 euroa on saatu investointitukena Elokuvasäätiöltä.

Digitalisointi on kirjattu kulttuurikeskuksen investointeihin kokonaisuudessaan, jolloin kaupungin saaman investointituen osuudelle tarvitaan 27 000 ylitysoikeus.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 27 000 euroa.


8 09 21 Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseo on vuoden aikana edistänyt teknistä valmiuttaan verkkokauppaan ja sen seurauksena museolle vuoden 2013 varatut investointimäärärahat ylittyvät vuoden 2013 aikana.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 45 000 euroa.


8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi

Kaupunginhallitus päätti 4.11.2013 § 1149 oikeuttaa kiinteistölautakunnan luovuttamaan Riistavuoren vanhustenkeskuksen apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille (kaupungin kokonaan omistama yhtiö). Apporttiluovutus saadaan tehdä edellyttäen, että kaupunginvaltuusto myöntää tarkoitukseen tarpeellisen lisämäärärahan. Rakennusten arvona käytetään kirjanpitoarvoa, joka on 3 810 456 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 4.11.2013 § 1150 oikeuttaa kiinteistölautakunnan luovuttamaan vanhainkoti Antinkodin apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille. Apporttiluovutus saadaan tehdä edellyttäen, että kaupunginvaltuusto myöntää tarkoitukseen tarpeellisen lisämäärärahan. Rakennusten arvona käytetään kirjanpitoarvoa, joka on 5 179 148 euroa.

Rakennuksen apporttiluovutuksessa kaupunki saa rakennuksen kirjanpitoarvon suuruisen osakeosuuden, jonka kattamiseksi on talousarviossa osoitettava vastaavan suuruinen määräraha. Vuoden 2013 talousarviossa ei ole varauduttu em. apporttiluovutuksiin, joten niiden toteuttaminen edellyttää lisämäärärahan osoittamista osakehankintaan talousarvion kohdalle 8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

Määrärahaa tulisi saada ylittää yhteensä 8 990 000 euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveysviraston täsmennetyt perustelut määrärahojen ylitysoikeusesitykselle

2

Lauta- ja johtokuntien sekä virastojen esitykset

Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöksessä mainitut virastot

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2013 § 1286

HEL 2013-014490 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, eläintarhan johtokunnan, liikuntalautakunnan, henkilöstökeskuksen, tietokeskuksen ja kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta

Käyttötalousosa

euroa
 

1 27

Kunnallisverotus, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

 
317 000

1 39 01

Kaupungin historia, Tietokeskuksen käytettäväksi

 
130 000

1 39 02

Osuudet ja korvaukset, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

 
210 000

2 35

Pelastustoimi

548 000

3 10 01

Sosiaali- ja terveyspalvelut

25 000 000

3 10 04

Toimeentulotuki

21 000 000

3 10 06

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

9 000 000

3 20

Varhaiskasvatusvirasto

2 000 000

4 11

Suomenkielinen työväenopisto

  140 000

4 12

Ruotsinkielinen työväenopisto

120 000

4 15

Kaupunginkirjasto

1 818 000

4 17 01

Kulttuurikeskus

    60 000

4 18

Kaupunginmuseo

    94 000

4 21

Korkeasaaren eläintarha

150 000

4 52 10

Työsuhdematkalippu, Henkilöstökeskuksen käytettäväksi

 
150 000
 

yhteensä

 

60 737 000

 

 
Ta-kohta

 
Investointiosa

 
euroa 
 

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

 
10 242 000

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, kiinteistölautakunnan käytettäväksi

 
 
 
4 000 000

8 07 08

Liikuntarakentaminen, Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, liikuntalautakunnan käytettäväksi

 
 
 
475 000

8 09 20

Kulttuuritoimi

27 000

8 09 21

Kaupunginmuseo

45 000

8 22 19

Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi

 
8 990 000
 

yhteensä

 

23 779 000

 

Käsittely

02.12.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunginvaltuustolle annetaan lisäselvityksiä sosiaali- ja terveystoimen määrärahojen ylityksistä.

 

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen julkisen sektorin kestävyysvaje, eli pysyvä pitkän aikavälin tulojen ja menojen epäsuhta, on noin 9 miljardia euroa. Arvioiden mukaan noin puolet tästä kohdistuu kuntiin. Helsingin ollessa laskennallisesti noin 10% koko kuntakentästä, on kaupungin talouden kestävyysvaje merkittävä. Tämän johdosta tulee myös Helsingissä tavoitella, valtuustostrategian mukaisesti, tuottavuuden parantamista ja toimintamenojen kasvun hillitsemistä. Keskeinen ohjaus toimintamenojen kasvun hillitsemiseksi ja palveluntuotannon tehostamiseksi tapahtuu valtuuston budjettiohjauksella.

Kaupunginhallitukselle ei ole sen näkemyksen mukaan esitetty hyväksyttäviä ja kattavia perusteluita sekä selvityksiä talousarvion määrärahojen ylittämiselle sosiaali- ja terveydenhuollon seuraavien kokonaisuuksien osalta:

Vammaispalvelut (4,4 milj. euroa)
Suun terveydenhuolto (3,5 milj. euroa)
Päivystys (1,5 milj. euroa)
Terveysasemat (0,5 milj. euroa)

Esittäessään ylitysoikeudet vuodelle 2013 hyväksyttäväksi kaupunginhallitus painottaa, että lähtökohtana tulee kaikessa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa olla toiminnan sovittaminen budjetin muodostamaan talousraamiin. Kaupunginhallitus edellyttää, että vuonna 2014 sosiaali- ja terveystoimi raportoi kaupunginhallitukselle menotalouden kehityksestä nykyistä paremmin ja esittää mahdollisten ylittymisriskissä olevien toimintojen osalta mihin sopeutustoimenpiteisiin on ryhdytty välittömästi.

Kannattajat: Laura Rissanen

 

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: Selvitetään toimeentulotuki asiakkaiden taloudellisen ahdingon syyt ja tuodaan selvitys kaupunginhallitukselle

Jäsen Tenkulan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen julkisen sektorin kestävyysvaje, eli pysyvä pitkän aikavälin tulojen ja menojen epäsuhta, on noin 9 miljardia euroa. Arvioiden mukaan noin puolet tästä kohdistuu kuntiin. Helsingin ollessa laskennallisesti noin 10% koko kuntakentästä, on kaupungin talouden kestävyysvaje merkittävä. Tämän johdosta tulee myös Helsingissä tavoitella, valtuustostrategian mukaisesti, tuottavuuden parantamista ja toimintamenojen kasvun hillitsemistä. Keskeinen ohjaus toimintamenojen kasvun hillitsemiseksi ja palveluntuotannon tehostamiseksi tapahtuu valtuuston budjettiohjauksella. Kaupunginhallitukselle ei ole sen näkemyksen mukaan esitetty hyväksyttäviä ja kattavia perusteluita sekä selvityksiä talousarvion määrärahojen ylittämiselle sosiaali- ja terveydenhuollon seuraavien kokonaisuuksien osalta: Vammaispalvelut (4,4 milj. euroa)
Suun terveydenhuolto (3,5 milj. euroa)
Päivystys (1,5 milj. euroa)
Terveysasemat (0,5 milj. euroa) Esittäessään ylitysoikeudet vuodelle 2013 hyväksyttäväksi kaupunginhallitus painottaa, että lähtökohtana tulee kaikessa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa olla toiminnan sovittaminen budjetin muodostamaan talousraamiin. Kaupunginhallitus edellyttää, että vuonna 2014 sosiaali- ja terveystoimi raportoi kaupunginhallitukselle menotalouden kehityksestä nykyistä paremmin ja esittää mahdollisten ylittymisriskissä olevien toimintojen osalta mihin sopeutustoimenpiteisiin on ryhdytty välittömästi.

Jaa-äänet: 8
Jorma Bergholm, Jasmin Hamid, Otso Kivekäs, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Tarja Tenkula

Ei-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 8 - 7 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

25.11.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566