Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 436

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen toisen jaoston varajäsenen valinta

HEL 2013-001990 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Sanna Aiviolle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen toisen jaoston varajäsenen luottamustoimista

2.     valita Saido Mohamedin Tuomas Nurmelan uudeksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja sen toiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Sanna Aivion eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Sanna Aiviolle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen toisen jaoston varajäsenen luottamustoimista

2.     valita ___________________ Tuomas Nurmelan uudeksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja sen toiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Sanna Aivio (Kok.) pyytää 14.11.2013 vapautusta sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen toisen jaoston varajäsenen luottamustoimista muiden luottamustehtävien vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Sanna Aivion varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja sen toiseen jaostoon toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Sanna Aivion eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toinen jaosto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2013 § 1255

HEL 2013-001990 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Sanna Aiviolle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen toisen jaoston varajäsenen luottamustoimista

2.     valita ___________________ Tuomas Nurmelan uudeksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja sen toiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566