Helsingfors stad

Protokoll

20/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/14

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 446

Avskedsansökan från rektorn för svenska arbetarinstitutet

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag föreslå att stadsfullmäktige ska besluta följande:

Stadsfullmäktige beslutade bevilja rektor Gunborg Gayer avsked från tjänsten som rektor för svenska arbetarinstitutet med anledning av att hon går i pension räknat från 1.11.2014.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Gunborg Gayers avskedsansökan

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar föreslå att stadsfullmäktige ska besluta följande:

Stadsfullmäktige beslutar bevilja rektor Gunborg Gayer avsked från tjänsten som rektor för svenska arbetarinstitutet med anledning av att hon går i pension räknat från 1.11.2014.

Föredraganden

Svenska arbetarinstitutets rektor Gunborg Gayer har meddelat att hon går i pension räknat från 1.11.2014.

Enligt 10 § i instruktionen för svenska arbetarinstitutet väljs rektorn av stadsfullmäktige sedan direktionen avgett utlåtande om de sökande. Den myndighet som ska anställa en tjänsteinnehavare för en vakant tjänst beslutar om utlysning av tjänsten. Stadsstyrelsen beslutar dock om utlysning av en sådan tjänst för vilken stadsfullmäktige anställer en tjänsteinnehavare.

I förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet föreskrivs att behörig som rektor är den som har:

-        högre högskoleexamen

-        behörighet som lärare för utbildningsformen i fråga

-        tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter, samt

-        examen i undervisningsförvaltning enligt av utbildningsstyrelsen godkända grunder, slutfört studier i undervisningsförvaltning omfattande minst 25 studiepoäng eller minst 15 studieveckor som ordnas vid ett universitet eller har på annat sätt inhämtad tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning.

Enligt 2 § 3 mom. i stadens språkkunskapsstadga gäller att om ett organs protokollspråk är svenska ska chefen för en förvaltning under detta ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen att uppmana svenska arbetarinstitutet att utlysa rektorstjänsten i enlighet med föreskrivna behörighetsvillkor och på de villkor som fastställs i stadens språkkunskapsstadga.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Gunborg Gayers avskedsansökan

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria

Stadsstyrelse 02.12.2013 § 1290

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade föreslå att stadsfullmäktige ska besluta
följande:

Stadsfullmäktige beslutar bevilja rektor Gunborg Gayer avsked från tjänsten som rektor för svenska arbetarinstitutet med anledning av att hon går i pension räknat från 1.11.2014.

Föredragande

biträdande stadsdirektör

Ritva Viljanen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566