Helsingfors stad

Protokoll

20/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/15

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 447

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande två motioner

HEL 2013-015846, 2013-015847

Beslut

1.     Motion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om rätt till arbete för utvecklingsstörda
 

2.     Motion av ledamoten Heikki Takkinen m.fl. om fortsatt verksamhet i daghemmet Kalinka

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566