Helsingfors stad

Protokoll

20/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 436

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden och i dess andra sektion

HEL 2013-001990 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Sanna Aivio befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämnden och i dess andra sektion

2.     välja Saido Mohamed till ny ersättare för Tuomas Nurmela i social- och hälsovårdsnämnden och i dess andra sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Sanna Aivion eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Sanna Aivio befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämnden och i dess andra sektion

2.     välja _____________ till ny ersättare för Tuomas Nurmela i social- och hälsovårdsnämnden och i dess andra sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Sanna Aivio (Saml.) anhåller 14.11.2013 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämnden och i dess andra sektion på grund av andra förtroendeuppdrag.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Sanna Aivio till ersättare i social- och hälsovårdsnämnden och i dess andra sektion för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Sanna Aivion eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toinen jaosto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2013 § 1255

HEL 2013-001990 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Sanna Aiviolle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen toisen jaoston varajäsenen luottamustoimista

2.     valita ___________________ Tuomas Nurmelan uudeksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja sen toiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566