Helsingfors stad

Protokoll

20/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/2

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 434

Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Erkki Perälä och Tarja Tenkula till protokolljusterare med ledamöterna Pilvi Torsti och Jussi Halla-aho som ersättare.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566