Helsingfors stad

Protokoll

20/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/11

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 443

Detaljplaneändring för tomten 31112/5 på Drumsö (nr 12113, Bertasvägen 6)

HEL 2011-006949 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för tomten nr 5 i kvarteret nr 31112 i 31 stadsdelen (Drumsö) enligt ritning nr 12113, daterad 20.8.2013, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12113 kartta, päivätty 20.8.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12113 selostus, päivätty 20.8.2013, täydennetty 25.11.2013

3

Vuorovaikutusraportti 20.8.2013, täydennetty 25.11.2013

4

Osa päätöshistoriaa

5

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för tomten nr 5 i kvarteret nr 31112 i 31 stadsdelen (Drumsö) enligt ritning nr 12113, daterad 20.8.2013, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Sammandrag

Genom detaljplaneändringen blir det möjligt att ändra tomten, som enligt den gällande detaljplanen är avsedd för industri- och lagerbyggnader, till en tomt för flervåningshus. Byggnaden höjs med två ofullständiga våningar. Målet med detaljplaneändringen är att omdisponera den industri- och lagerbyggnad som finns på tomten för bostadsbruk så att man kan utnyttja byggnadens nuvarande stomstruktur och producera bostäder i vilka den industriella historien är synlig. Byggrätten omfattar 5 350 kvadratmeter våningsyta, vilket minskar den i förhållande till den nuvarande detaljplanen med 148 m² vy. Tomtexploateringstalet är 2,14.

Bilplatserna placeras i byggnadens första våning och källarvåning, till vilka körningen sker från gatan och utmed den nuvarande körrampen.

Föredraganden

Området är beläget i Hallonnäs på Drumsö, vid Bertasvägen 6.

I den gällande landskapsplanen för Nyland från år 2006 och i etapplanskapsplan 2 för Nyland, vilken ska fastställas, är detaljplaneområdet upptaget som område för tätortsfunktioner. Detaljplaneändringen står inte i konflikt med vare sig landskapsplanen eller etapplandskapsplan 2.

Enligt Generalplan 2002 för Helsingfors hör detaljplaneområdet till ett område dominerat av flervåningshus och verksamhetslokaler. Detaljplaneändringen följer generalplanen

Enligt den gällande detaljplanen nr 8880 hör tomten till ett kvartersområde för industri- och lagerbyggnader. Tomten är i privat ägo.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet har initierats av markägaren.

Deltagande och växelverkan har ordnats enligt programmet för deltagande och bedömning.

Åsikterna om detaljplaneutkastet gäller en eventuell användning av byggnaden för barndagvård, de minskade verksamhetslokalerna och det högre invånarantalet i området, det exceptionellt höga tomtexploateringstalet, den försämrade utsikten från grannbostäderna och den skuggighet som den höjda byggnaden innebär.

Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet genom en prognos om trafikvolymen och granskning av skuggigheten och genom samarbete med socialverket i planeringen av dagvårdsplatserna inom området.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 27.9–28.10.2013. Inga anmärkningar gjordes.

Miljöcentralen, affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, räddningsnämnden och fastighetsnämnden har gett utlåtanden om förslaget.

I utlåtandena föreslogs inga ändringar i förslaget till detaljplaneändring.

I utlåtandena från affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab och räddningsnämnden finns påpekanden om genomförandet, vilka har beaktats i beredningen.

I rapporten om växelverkan ingår mer omfattande sammanfattningar av myndigheternas ställningstaganden och utlåtanden och av åsikterna, likaså bemötandena till dessa.

Detaljplaneändringen innebär en märkbar fördel för markägarna, och markpolitiska förhandlingar har därför förts med markägarna i enlighet med stadsstyrelsens markpolitiska beslut 9.2.2004. Ett villkorligt undertecknat markanvändningsavtal finns i bilagematerialet till detta ärende på föredragningslistan. Stadsstyrelsen föreslås 2.12.2013 att avtalet godkänns för stadens del.

Beslutsförslaget följer stadsplaneringsnämndens förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12113 kartta, päivätty 20.8.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12113 selostus, päivätty 20.8.2013, täydennetty 25.11.2013

3

Vuorovaikutusraportti 20.8.2013, täydennetty 25.11.2013

4

Osa päätöshistoriaa

5

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Bilagematerial

1

Ilmakuva

2

Maankäyttösopimus

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Pelastuslautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2013 § 1288

HEL 2011-006949 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31112 tontin nro 5 asemakaavan muutoksen 20.8.2013 päivätyn piirustuksen nro 12113 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 14.11.2013 § 576

HEL 2011-006949 T 10 03 03

Kiinteistökartta F2 T3, Perttulantie 6

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Lauttasaaren korttelin 31112 tontin 5 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12113 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt tontin 31112/5 omistaja Kiinteistö Oy Perttulantie 6/Lindström Invest Oy.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa tontilla sijaitseva teollisuus- ja varastorakennus asuntokäyttöön niin, että voidaan hyödyntää rakennuksen nykyistä runkorakennetta ja tuottaa asuntoja, joissa teollinen historia on näkyvissä.

Kaavamuutoksessa osoitettu käyttötarkoituksen muutos korottaa Kiinteistö Oy Perttulantie 6:n omistaman tontin 31112/5 arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontin omistajan kanssa.

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimus.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Esko Patrikainen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 05.11.2013 § 126

HEL 2011-006949 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon koskien Lauttasaaren tontin 31112/5 asemakaavan muutosehdotusta nro 12113 (a-asia):

Suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon rakennuksen kerrosluku ja korkeus sekä asuntojen poistumisjärjestelyt.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 08.10.2013 § 293

HEL 2011-006949 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.08.2013 § 240

HEL 2011-006949 T 10 03 03

Ksv 0790_14, Perttulantie 6, karttaruutu F2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

-        lähettää 20.8.2013 päivätyn 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31112 tontin 5 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12113 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.
 

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

Olga Bernitz, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37280

olga.bernitz(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566