Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/13

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 445

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 2 §:n osalta

HEL 2013-013260 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 2 §:n muuttamisen kuulumaan seuraavasti:

2 §                                                                                                                                                 Jäsenkunnat                                                                                                                                    Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti.     

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Perussopimuksen muuttaminen

2

Perussopimuksen muuttaminen_ allekirjoittamaton

3

liite 1 Ote yhtymäkokouksen pöytäkirjasta

4

liite 1 Ote yhtymäkokouksen pöytäkirjasta_allekirjoittamaton

5

liite 2 Nykyinen perussopimus

6

liite 3 Uusi perussopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 2 §:n muuttamisen kuulumaan seuraavasti:

2 §                                                                                                                                                 Jäsenkunnat                                                                                                                                    Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti.     

Tiivistelmä

Valtioneuvoston tekemien päätösten mukaisesti 1.1.2013 lukien Karjalohjan kunta on liitetty Lohjan kaupunkiin sekä Nummi-Pusulan kunta yhdistetty Lohjan kaupunkiin ja vuoden 2011 alussa Artjärven kunta on liittynyt Orimattilan kuntaan. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimusta on tarpeen muuttaa vastaamaan uutta kuntajakotilannetta.

Kaikki mainitut kunnat ovat olleet Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkuntia. Käytännössä Artjärven osuus kuntayhtymän peruspääomasta on siirtynyt Orimattilan kaupungille ja Karjalohjan ja Nummi-Pusulan osuudet Lohjan kaupungille.

Esittelijä

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous päätti 12.6.2013 esittää jäsenkuntien valtuustoille kuntayhtymän perussopimuksen 2 §:n muuttamista 1.1.2013 lukien päätösehdotuksesta ilmenevällä tavalla.

Valtioneuvosto on päättänyt, että Karjalohjan kunta liittyi Lohjan kaupunkiin 1.1.2013. Niin ikään valtioneuvosto on päättänyt, että Nummi-Pusulan kunta yhdistyi Lohjan kaupunkiin 1.1.2013. Samoin valtioneuvosto on päättänyt, että Artjärven kunta liitettiin Orimattilan kaupunkiin 1.1.2011. Kuntajaossa tapahtuvien muutosten vuoksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimusta tulee muuttaa vastaavasti.

Kuntajakolain 36 §:n mukaan kuntien yhdistyessä siirtyvät lakkaavan kunnan oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet uudelle kunnalle. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymässä Artjärven kunnan peruspääomaosuudet ovat jo siirtyneet Orimattilan kaupungille ja Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kuntien peruspääomaosuudet Lohjan kaupungille.

Kuntalain 79 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa jäsenkuntien yhtäpitävillä päätöksillä ja perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jäsenkuntaa ei  kuitenkaan voida ilman suostumistaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin.

Kuntien osuudet peruspääomasta 1.1.2013 lukien ilmenevät liitteestä 1.

Kaupunginhallitus katsoo, että perussopimuksen 2 §:n muuttaminen kuntajakomuutosten vuoksi tulisi hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Perussopimuksen muuttaminen

2

Perussopimuksen muuttaminen_ allekirjoittamaton

3

liite 1 Ote yhtymäkokouksen pöytäkirjasta

4

liite 1 Ote yhtymäkokouksen pöytäkirjasta_allekirjoittamaton

5

liite 2 Nykyinen perussopimus

6

liite 3 Uusi perussopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2013 § 1261

HEL 2013-013260 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 2 §:n muuttamisen kuulumaan seuraavasti:

2 §                                                                                                                                                 Jäsenkunnat                                                                                                                                    Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti.     

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566