Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/15

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 447

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kaksi aloitetta

HEL 2013-015846, 2013-015847

Päätös

1.     Valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloite kehitysvammaisten oikeudesta työhön
 

2.     Valtuutettu Heikki Takkisen ym. aloite päiväkoti Kalinkan toiminnan jatkamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566