Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 437

Kaupunginmuseon johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2013-014595 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Sanna Aiviolle vapautuksen kaupunginmuseon johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Marika Lahden uudeksi jäseneksi kaupunginmuseon johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Sanna Aivion eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Sanna Aiviolle vapautuksen kaupunginmuseon johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita __________________ uudeksi jäseneksi kaupunginmuseon johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Sanna Aivio (Kok.) pyytää 14.11.2013 vapautusta kaupunginmuseon johtokunnan jäsenen luottamustoimesta muiden luottamustehtävien vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Sanna Aivion jäseneksi kaupunginmuseon johtokuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Sanna Aivion eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginmuseon johtokunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2013 § 1254

HEL 2013-014595 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Sanna Aiviolle vapautuksen kaupunginmuseon johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita __________________ uudeksi jäseneksi kaupunginmuseon johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566