Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/11

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 443

Lauttasaaren tontin 31112/5 asemakaavan muuttaminen (nro 12113, Perttulantie 6)

HEL 2011-006949 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31112 tontin nro 5 asemakaavan muutoksen 20.8.2013 päivätyn piirustuksen nro 12113 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12113 kartta, päivätty 20.8.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12113 selostus, päivätty 20.8.2013, täydennetty 25.11.2013

3

Vuorovaikutusraportti 20.8.2013, täydennetty 25.11.2013

4

Osa päätöshistoriaa

5

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31112 tontin nro 5 asemakaavan muutoksen 20.8.2013 päivätyn piirustuksen nro 12113 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa voimassa olevan asemakaavan mukaisen teollisuus- ja varastorakennusten tontin muuttamisen asuinkerrostalojen tontiksi. Rakennusta korotetaan kahdella vajaalla kerroksella. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa tontilla sijaitseva teollisuus- ja varastorakennus asuntokäyttöön niin, että voidaan hyödyntää rakennuksen nykyistä runkorakennetta ja tuottaa asuntoja, joissa teollinen historia on näkyvissä. Rakennusoikeus on 5 350 kerrosneliömetriä, jossa on vähennystä voimassa olevaan kaavaan nähden 148 k-m2. Tonttitehokkuus e=2,14.

Autopaikat sijoitetaan rakennuksen ensimmäiseen ja kellarikerrokseen, joihin ajo ohjataan kadulta
ja nykyisen ajoluiskan kautta.

Esittelijä

Alue sijaitsee Lauttasaaren Vattuniemessä, osoitteessa Perttulantie 6.

Uudenmaan voimassa olevassa maakuntakaavassa  vuodelta 2006 ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa, joka on vahvistettavana, suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa maakuntakaavan tai 2. vaihemaakuntakaavan kanssa.

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa kaava-alue kuuluu kerrostalovaltaiseen asumisen ja toimitilojen alueeseen. Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Voimassa olevassa asemakaavassa nro 8880 tontti kuuluu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen. Tontti on yksityisomistuksessa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty maanomistajan aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat rakennuksen mahdolliseen käyttöön lasten päivähoidon tilana, toimitilojen vähentymiseen ja asukasluvun kasvuun alueella, poikkeuksellisen suureen tonttitehokkuuteen, naapuriasuntojen näköalojen supistumiseen ja rakennuksen korottamisen aiheuttamaan varjostumiseen.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon laatimalla liikennemääräennuste ja varjoisuustarkastelu sekä tekemällä yhteistyötä  sosiaaliviraston kanssa alueen päivähoitopaikkojen suunnittelussa.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 27.9.– 28.10.2013. Muistutuksia ei esitetty.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa ympäristökeskus, Helsingin Energia -liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, pelastuslautakunta ja kiinteistölautakunta.

Lausunnoissa ei esitetty muutoksia asemakaavan muutosehdotukseen.

Helsingin Energia -liikelaitoksen, Helen Sähköverkko Oy:n ja pelastuslautakunnan lausunnoissa on toteutukseen liittyviä huomautuksia, jotka on otettu valmistelussa huomioon.

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät ja vastineet viranomaisten kannanotoista ja lausunnoista sekä esitetyistä mielipiteistä laajemmin.

Asemakaavan muutoksesta seuraa tontin maanomistajille merkittävää hyötyä, joten tontinomistajien kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut. Ehdollisena allekirjoitettu maankäyttösopimus on esityslistan oheismateriaalissa. Kaupunginhallitukselle esitetään sopimuksen hyväksymistä kaupungin puolesta 2.12.2013.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12113 kartta, päivätty 20.8.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12113 selostus, päivätty 20.8.2013, täydennetty 25.11.2013

3

Vuorovaikutusraportti 20.8.2013, täydennetty 25.11.2013

4

Osa päätöshistoriaa

5

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

2

Maankäyttösopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Pelastuslautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2013 § 1288

HEL 2011-006949 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31112 tontin nro 5 asemakaavan muutoksen 20.8.2013 päivätyn piirustuksen nro 12113 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 14.11.2013 § 576

HEL 2011-006949 T 10 03 03

Kiinteistökartta F2 T3, Perttulantie 6

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Lauttasaaren korttelin 31112 tontin 5 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12113 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt tontin 31112/5 omistaja Kiinteistö Oy Perttulantie 6/Lindström Invest Oy.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa tontilla sijaitseva teollisuus- ja varastorakennus asuntokäyttöön niin, että voidaan hyödyntää rakennuksen nykyistä runkorakennetta ja tuottaa asuntoja, joissa teollinen historia on näkyvissä.

Kaavamuutoksessa osoitettu käyttötarkoituksen muutos korottaa Kiinteistö Oy Perttulantie 6:n omistaman tontin 31112/5 arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontin omistajan kanssa.

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimus.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Esko Patrikainen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 05.11.2013 § 126

HEL 2011-006949 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon koskien Lauttasaaren tontin 31112/5 asemakaavan muutosehdotusta nro 12113 (a-asia):

Suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon rakennuksen kerrosluku ja korkeus sekä asuntojen poistumisjärjestelyt.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 08.10.2013 § 293

HEL 2011-006949 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.08.2013 § 240

HEL 2011-006949 T 10 03 03

Ksv 0790_14, Perttulantie 6, karttaruutu F2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

-        lähettää 20.8.2013 päivätyn 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31112 tontin 5 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12113 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.
 

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

Olga Bernitz, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37280

olga.bernitz(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566