Helsingfors stad

Protokoll

20/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 435

Val av ersättare i byggnadsnämnden

HEL 2013-014377 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Nina Sillantaka befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

2.     välja Merja Sohlberg till ny personlig ersättare för Kauko Koskinen i byggnadsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Nina Sillantaan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Nina Sillantaka befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

2.     välja __________________ till ny personlig ersättare för Kauko Koskinen i byggnadsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Nina Sillantaka (Saml.) anhåller 11.11.2013 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i byggnadsnämnden.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Nina Adamsson (numera Sillantaka) till ersättare i byggnadsnämnden för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Nina Sillantaan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Rakennuslautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2013 § 1256

HEL 2013-014377 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Nina Sillantaalle vapautuksen rakennuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita __________________ Kauko Koskisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi rakennuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566