Helsingfors stad

Protokoll

20/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 440

Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2012

HEL 2013-014307 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anteckna bilagan till detta ärende på föredragningslistan med en utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2012.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, telefon: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Bilagor

1

Selvitys vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anteckna bilagan till detta ärende på föredragningslistan med en utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2012.

Föredraganden

Stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna gav i maj utlåtanden till revisionsnämnden om åtgärdsrekommendationerna och
-uppmaningarna i utvärderingsberättelsen för år 2012. I dessa utlåtanden uppgavs det vilka åtgärder förvaltningarna och affärsverken hade för avsikt att vidta med anledning av utvärderingsberättelsen.

Stadsfullmäktige beslutade 19.6.2013 i enlighet med revisionsnämndens förslag anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2012 och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna i fråga gett om denna och uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december 2013 förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen.

De åtgärder som förvaltningarna och affärsverken vidtagit med anledning av åtgärdsrekommendationerna och -uppmaningarna i utvärderingsberättelsen anges i den bifogade utredningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, telefon: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Bilagor

1

Selvitys vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Virastot ja liiikelaitokset

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2013 § 1259

HEL 2013-014307 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566