Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/14

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 410

Kj / Den av ledamoten Nina Huru väckta motionen om ändring av affärsverk till aktiebolag

HEL 2013-005224 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Nina Huru väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernjurist, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Nina Huru väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Nina Huru och 9 andra ledamöter föreslår i sin motion att redan existerande affärsverk och enheter som planeras bli sådana inte framledes ska omvandlas till aktiebolag, åtminstone inte under innevarande fullmäktigeperiod.

Stadsstyrelsen konstaterar att en ändring i kommunallagen som gäller konkurrensneutralitet trädde i kraft 1.9.2013. Genom lagändringen har det i kommunallagen lagts till stadganden om s.k. bolagiseringsplikt.

Enligt bolagiseringsplikten ska kommunen, när den sköter uppgifter i ett konkurrensläge på marknaden, på några undantag när överföra skötseln av uppgifterna till ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse. Helsingfors stad kan således inte sköta verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden i affärsverks- eller ämbetsverksform, om inte verksamheten omfattas av de undantag som nämns i kommunallagen. Dessa undantag från bolagiseringsplikten är bland annat försäljning av temporär överkapacitet samt stödtjänster som produceras för stadens dottersammanslutningar.

Staden bör med anledning av ändringen i kommunallagen bedöma i fråga om all verksamhet den utövar huruvida det är fråga om verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden och, då så är fallet, om något av de undantag lagen medger kan tillämpas.

De bolagiseringar lagen föreskriver bör genomföras inom en övergångstid, fram till slutet av 2014. För tjänster som faller under lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (bl.a. arbetskraftsutbildning) sträcker sig övergångstiden till slutet av 2016.

Med anledning av ändringen i kommunallagen bör staden bolagisera verksamheten vid affärsverken Helsingfors Energi och Helsingfors Hamn inom övergångstiden, då de verkar i ett konkurrensläge på marknaden och inget av undantagen i lagen kan tillämpas på dem. Stadens interna aktörer kan däremot fortsätta sin verksamhet som affärsverk trots lagändringen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernjurist, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1170

HEL 2013-005224 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566